بخوریدو بیاشامیدولی... اگر دیدید

در منطقه ماووت بودیم ،سال 66 ماشین غذا را عراق زده بود.داغ شكم جداً سخت است. خدا برای هیچ كس نیاورد. وقت غذا بود، مثل بچه های مادر از دست داده،هر كس گوشه ای زانوی غم بغل گرفته بود.

شعار ان روز ما این بود : بخورید،بیاشامید البته اگر دیدید و دستتان به آن رسید!


 
 
https://www.aviny.com/tanz_jebheh/bokhorid-biashamid.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved