بروید فعلاً بارفیكس بزنید

سال 64، سه نفر بودیم كه می خواستیم برویم جبهه. هر وقت به ستادی كه مربوط به ما بود مراجعه می كردیم مسئول ستاد می گفت: بروید فعلاً‌ بارفیكس كار كنید تا قدتان بلند شود. تصمیم گرفتیم به ستاد اعزام دیگری برویم. "ستاد مهدیه" كه تقریباً بالای شهر محسوب می شد – نسبت به منطقه خودمان یعنی "حسار امام"‌ رفتیم آنجا و خواستیم خودمان را بالای شهری جا بزنیم و بگوییم مثلاً‌ ما از "شهرك مهدیه" هستیم غافل از آنكه سر و وضعمان داد می زد پایین شهری هستیم. در نتیجه به اصطلاح یخمان نگرفت.


 
 
https://www.aviny.com/tanz_jebheh/barfiks.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved