آهن،‌ چدن

زخمیهایی كه از بیمارستان ترخیص می شدند، یا مجروحانی كه دلشان طاقت دوری از دوستان را نداشت و با همان وضعیت فرار می كردند و به گردان باز می گشتند، بچه هایی كه مطلع بودند آنها هنوز تیر و تركش در بدن دارند راه می افتند می رفتند به استقبال و می گفتند: آهن ماهن چی داری؟ و مثل سلف خرما بعض ی با صدای بلند داد می زدند: آهن، چدن و .... می خریم!

 

 
https://www.aviny.com/tanz_jebheh/ahan-chodan.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved