بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 
 

1) تفسير طبرى ، ج 1، ص 153154
2) تفسير كبير، ج 2، ص 159.
3) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 262
4) البحر المحيط، ج 1، ص 137.
5) تفسير تبيان ، ج 1، ص 137.
6) سوره مريم ، آيه 16 و 23
7) آلاه الرحمن ، ص 82
8) سوره احقاف ، آيه 21
9) سوره ص ، آيه 17.
10) سوره يس ، آيات 1314
11) تفسير كبير، ج 2، ص 174
12) البرهان فى علوم القرآن ، ج 1، ص 39.
13) تفسير طبرى ، ج 1، ص 155156، با تلخيص .
14) التحرير والتنوير، ج 1، ص 384
15) سوره حج ، آيه 75
16) سوره دخان ، آيه 32
17) تفسير تبيان ، ج 1، ص 130.
18) مجمع البيان ، ج 1، ص 142
19) سوره فاطر، آيه 1
20) كشاف ، ج 1، ص 271
21) تفسير كبرى ، ج 3، ص 271
22) سوره نحل ، آيه 57.
23) التحرير والتنوير، ج 1، ص 383
24) البحر المحيط، ج 1، ص 284
25)نهج البلاغه ، خطبه 192، بند 11
26) سوره صافات ، آيه 158.
27) كشاف ، ج 1، ص 124
28) البحر المحيط، ج 1، ص ص 288.
29) همان .
30) سوره مائده ، آيه 20.
31) انعام ، 1
32) سوره ص ، آيه 71
33) سوره ص ، آيه 71
34) اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ، ج 1، ص 57.
35) ر.ك ص 108.
36) سوره قيامت ، آيات 1415
37) سوره مزمل ، آيه 7.
38) مفردات راغب ، ماده .
39) مفردات راغب ، ماده .
40) تفسير تبيان ، ج 1، ص 135
41)تفسير تبيان ، ج 1، ص 135
42) تفسير القرآن الكريم ، ج 1، ص 37.
43) تفسير تبيان ، ج 1، ص 134
44) معجم الفروق اللغويه ، ص 125
45) صحيفه سجاديه ، دعاى يكم .

46) سوره جاثيه ، آيه 13
47) تفسير تبيان ، ج 1، ص 133
48) و اذ قال ربك للملائكه الذين كانوا فى الارض مع ابليس وقد طردوا عنها الجن بين الجان و خففت العباده (تفسير صافى ، ج 1، ص 92). ظاهرا مقصود از خففت العباده به قرينه روايت بعدى از امام صادق عليه السلام كه مى گويد: عبادت فرشتگان پس از بازگشت آنان به آسمان سنگين تر شد اين است كه عبادت در زمين بر فرشتگان كمتر و سبكتر شد.
49) تفسير صافى ، ج 1، ص 93).
50) منهج الصادقين ، ج 1، ص 219.
51) اگر بالوضع دلالت كند بايد كلمه الدماء در جمله ويسفك الدماء نيز چنين باشد؛ گر چه مى توان گفت در اين موارد با قرائن حال و مانند آن مقرون است .
52) كفايه الاصول ، ص 217.
53) تفسير كبير، ج 2، ص 179، ذيل آيه 30 از سوره بقره .
54) تفسير موضوعى ، ج 6، ص 126.
55) سوره ص ، آيه 26.
56) سوره قدر، آيه 1
57) سوره حجر، آيه 22
58) سوره اعراف ، آيه 27.
59) سوره مريم ، آيه 83
60) سوره ص ، آيه 26.
61) مگر همان تعظيم و تفخيمى كه به آن اشاره شد؛ چنان كه در آيه 34 به جاى قلت تعبير به قلنا شده است ، با آن در آن جا نيز واسطه اى در كار نيست ؛ چون همه فرشتگان مامور به سجده شدند.
62) سوره طه ، آيه 14
63)سوره طه ، آيه 14
64) ص 94
65) كشاف ، ج 1، ص 124
66) مجمع البيان ، ج 1، ص 176؛ جوامع الجامع ، ج 1، ص 41
67) ج 1، ص 80.
68) ج 1، ص 258.
69) سوره اعراف ، آيه 11
70) تفسير موضوعى ، ج 6، ص 205
71) سوره طه ، آيه 117.
72) سوره اعراف ، آيه 27.
73) سوره اعراف ، آيه 69.
74) سوره يونس ، آيه 14
75) سوره نمل ، آيه 62؛ الميزان ، ج 1، ص 16.
76) سوره ص ، آيه 26.
77) ر.ك . ص 92
78) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 2
79) نور الثقلين ، ج 1، ص 52، ح 80.
80) تفسير برهان ، ج 1، ص 75، ح 13
81) سوره نساء، آيه 41
82) سوره نساء، آيه 41
83) نور الثقلين ، ج 1، ص 58، ح 103
84) همان ، ح 102
85) سوره اعراف ، آيه 11
86) تفسير صافى ج 1، ص 78.
87) سوره نساء، آيه 28.
88) سوره نحل ، آيه 78.
89) نهج البلاغه ، خطبه 1، ص بند 37.
90) سوره طه ، آيه 50.
91) سوره تين ، آيه 4
92) المنار، ج 1، ص 259 260، با تلخيص و توضيح .
93) سوره ص ، آيه 26. 94) بحار، ج 24، ص 361
95) سوره انفال ، آيه 17.
96) سوره توبه ، آيات 1415
97) ر.ك . تفسير صافى ، ج 1، ص 9293
98) ر.ك . ص 34
99) تفسير صافى ، ج 1، ص 93
100) سوره انبياء آيات 2627.
101) سوره اسراء، آيه 95
102) تفسير تبيان ، ج 1، ص 131
103) تفسير صافى ، ج 1، ص 78.
104) همان ، ص 93
105) نور الثقلين ، ج 1، ص 59.
106) ر.ك . ص 39.
107) ر.ك . اشاره هاى 3، 7، 10، 12، 13، 21
108) سوره فصلت ، آيه 54
109) سوره فصلت ، آيه 53
110) سوره فرقان ، آيه 44
111) سوره انعام ، آيه 112
112) سوره بقره ، آيه 74
113) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 115
114) چنان كه برخى روايات دلالت بر آن دارد؛ ر.ك . تفسير برهان ، ج 1، ص 76، ح 5 و ص 73، ح 3، و ح 6 و 7.
115) اين كه عصاره بركات قوه عقليه در حمد و تقديس و تسبيح الهى خلاصه مى شود و امتياز انسان از حيوان نيز همين است ، از بيان نورانى امام سجاد استفاده مى شود: والحمد لله الذى لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المنتابعه و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فى مننه فلم يحمدوه و توسعوا فى رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيمه فكانوا كما وصف فى محكم كتابه : ان هم الا كانعام بل هم اضل سبيلا. (صحيفه سجاديه ، دعاى يكم (سوره فرقان ، آيه 44)؛ ر.ك . منهج الصادقين ، ج 1، ص 223
116) سوره حجر، آيات 28 29.
117) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 115
118) المنار، ج 1، ص 261
119) تفسير موضوعى ، ج 6، ص 235
120) سوره بقره ، آيه 247.
121) سوره انبياء، آيات 2627.
122) سوره نبا، آيه 38.
123) سوره نساء، آيه 172
124) سوره اعراف ، آيه 206.
125) سوره نحل ، آيه 50.
126)ر.ك . تفسير موضوعى ، ج 6، ص 234235
127) نور الثقلين ، ج 1، ص 49، ح 74
128) همان ، ص 50، ح 77.
129) همان ، ح 78.
130) همان ، ص 51، ح 80؛ علل الشرايع ، ج 1، ص 129، باب 960.
131) همان ، ص 52، ح 81
132) همان ، ص 53، ح 83؛ نيز ر.ك . روايت 82، 85 و 86.
133) الاء الرحمن ، ص 83
134) بحار، ج 25، ص 205، بيان .
135) سوره انبياء، آيات 2627.
136) سوره نحل ، آيه 50.
137) سوره تحريم ، آيه 6.
138) سوره انبياء، آيه 27.
139) المنار، ج 1، ص 264
140) سوره بقره ، آيه 31
141) ر.ك . ص 157.
142) كه تنها به مبدا اعلى منتسب است و افاضله آن از حد وجود ملائكه و حوزه فعاليت آنان خارج بوده و مستقيما از جانب خداوند تحقق مى يابد و شايد به همين لحاظ باشد كه هم در آيه محل بحث جعل چنين را به خود استناد مى دهد: انى جاعل ... و هم در آيه نفخ روح : و نفخت فيه من روحى . (سوره ص ، آيه 72
143) ممكن است چنان كه مولى عبدالرزاق كاشانى گفته ، جمله من يفسد فيها ناظر به قوه شهويه باشد كه وقتى تجاوز مى كند سبب فساد مى شود، همانند حيوان كه با فوران شهوت شكم ، به درخت و مزرع و مرتع مى تازد و آنها را فاسد و خراب مى كند، و جمله و يسفك الدماء ناظر به قوه غضبيه باشد كه با فوران آن ، چون درندگان مى درد و خون مى ريزد (تاويلات ، ج 1، ص 36).
144) توضيح اين نكته در تفسير جمله (انى اعلم ما لاتعلمون ) خواهد آمد (ر.ك . ص 80.
145) غرائب القرآن ، ج 1، ص 220؛ الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 263
146) استعانت به يكى از دو معنايى است كه ابن هشام براى آيه فسبح بحمد ربك ذكر كرده است (مغنى اللبيب ، ص 54، معناى پنجم باء).
147) اين معنا را نيز ابن هشام براى آيه (فسبح بحمد ربك ) ذكر مى كند (مغنى اللبيب ، ص 54).

148) ر.ك . مغنى اللبيب ، حرف باء معناى اول ، به ضميمه آنچه در حاشيه آن از سيبويه نقل شده است .

149) سوره اسراء، آيه 44
150) سروه صافات ، آيه 159.
151) پرتوى از قرآن ، ج 1، ص 117.
152) البحر المحيط، ج 1، ص 291
153) البحر المحيط، ج 1، ص 291
154) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ، ج 9، ص 211، ق دس .
155) سوره فصلت ، آيه 38.
156) سوره نور، آيات 3637.
157) التحقيق فى كلمات القرآن ، الكريم ، ج 5، ص 26، س ب ح .
158) ر.ك . تفسير جلالين ، حاشيه الصاوى على تفسير الجلالين ، ج 1، ص 29.
159) ر.ك . تفسير جلالين ، حاشيه الصاوى على تفسير الجلالين ، ج 1، ص 29.
160) تفسير تبيان ، ج 1، ص 135
161) تفسير تبيان ، ج 1، ص 135
162) المنار، ج 1، ص 261
163) نور الثقلين ، ج 1، ص 51، ح 80.
164) نور الثقلين ، ج 1، ص 51، ح 80.
165) سوره صافات ، آيه 146. 166) بحار، ج 8، ص 6، ح 9.
167) بحار، ج 25، ص 88، ح 3
168) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 116.
169) سوره مريم ، آيه 16.
170) سوره ص ، آيه 41
171) سوره احقاف ، آيه 21
172) سوره اعراف ، آيه 69.
173) سوره اعراف ، آيه 86.
174) سوره انفال ، آيه 26.
175) ر.ك . منهج الصادقين ، ج 1، ص 220.
176) ر.ك . منهج الصادقين ، ج 1، ص 220.
177) المنار، ج 1، ص 254255
178) همان ؛ اشاره به آيه و ما اوتيتم من العلم الا قليلا (سوره اسراء، آيه 74).
179) ر.ك . المنار، ج 1، ص 255
180) ر.ك . الكاشف ، ج 1، ص 8180.
181) سوه ص ، آيه 76.
182) نهج البلاغه ، خطبه 216، بندهاى 2225
183) سوره الرحمن ، آيات 14
184) سوره آل عمران ، آيه 159.
185) سوره شوروى ، آيه 38.
186) نهج البلاغه ، حكمت 161
187) كشف الاسرار، ج 1، ص 132
188) سوره آل عمران ، آيه 81
189) سوره صف ، آيه 6.
190) سوره فتح ، آيه 29.
191) سوره صافات ، آيه 165166.
192) كشف الاسرار، ج 1، ص 132141، با تغيير اندك .

193) چنان كه در دعاى افتتاح آمده است : اسئلك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه اليك .
194) سوره ص ، آيه 26.
195) سخن علامه طباطبايى (قدس سره ) در الميزان و كلام صاحب فصوص الحكم در فص داوودى كه خلافت مطلق را از اين آيه برداشت كرده اند، تام نيست . البته ممكن است براى حضرت داوود عليه السلام مقام برتبر بوده است ، ليكن مستفاد از آيه مزبور چنان خلافت مطلقى نيست .
196) نهج البلاغه ، خطبه ، بند 4
197) ديوان حافظ، غزل 485
198) سوره نجم ، آيات 89.
199) الانسان الكامل فى معرفه الاوخر والاوائل ، ج 1، باب 25، فى الكمال .
200) سوره بقره ، آيه 106.
201) سوره حاقه ، آيه 4447و
202) نهج البلاغه ، خطبه 192 (قاصعه )، بند 1
203) بحار، ج 70، ص 270، ح 22
204) نهج البلاغه ، نامه 53 (عهد نامه مالك ).
205) سوره فتح ، آيه 29.
206) مفاتيج الجنان ، دعاى افتتاح .
207) استاد گرانقدر عرفان جناب محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف بن على ، معروف به صدر الدين قونوى (م 673 ه .ق ) آن را تدريس و شرح كرده و تقرير درس وى را شارح ديوان ، جناب سعيد الدين بن احمد فرغانى (م 700 ه . ق ) تحرير و ارائه كرده است .
208) ديوان ابن فارض مصرى .
209) سوره توبه ، آيه 111
210) مشارق الدرارى ، ص 498499.
211) سوره فصلت ، آيه 54
212) سوره نساء آيه 33؛ سوره فصلت ، آيه 53
213) مفاتيح الجنان ، زيارت اول از زيارات مطلق امام حسين عليه السلام .
214) سوره نساء، آيه 79.
215) سوره انفال ، آيه 17.
216) سوره فتح ، آيه 10.
217) سوره توبه ، آيه 14
218) سوره يس ، آيه 82
219) تفسير موضوع ، ج 6، ص 150.
220) بيان التنزيل ، عزيز بن محمد نسفى ، ص 208217.
221) سوره احزاب ، آيه 72
222) تفسير ابن عربى ، ج 3، ص 418.
223) سوره فصلت ، آيه 11
224) تفسير ابن عربى ، ج 3، ص 418.
225) سوره آل عمران ، آيه 33
226) سوره آل عمران ، آيه 33
227) تفسير ابن عربى ، ج 3، ص 418.
228) سوره ابراهيم ، آيه 24
229) سوره انبياء، آيه 8.
230) چون مراد از فقه ، فقه در برابر اصول نيست ، بلكه مراد همه علوم الهى اعم از احكام فرعى و حكم اصلى است .
231) اصول كافى ، ج 1، ص 302، كتاب الحجه ، باب النص على الحسين بن على عليه السلام .
232) سوره نحجم ، آيه 42
233) سوره نحل ، آيه 44
234) سوره بقره ، آيه 33
235) بحار، ج 24، ص 88، ح 3
236) كشف الغايات فى شرح ما اكتنف عليه التجليات ، ص 379381، با تحرير و اضافه .
237) بحار الانوار، ج 94، ص 251 و ج 87، ص 154
238) التجليات الالهيه ، ص 376؛ رحيق مختوم ، بخش پنجم از ج دوم ، ص 127.
239) تفسير صدر المتالهين ، ج 2، ص 300.
240) سوره بقره ، آيه 117.
241) توحيد صدوق ، باب ما جاء فى الرويه ، ص 109، ح 6.
242) نهج البلاغه ، خطبه 189 بند 5
243) بحار، ج 23، ص 206.
244) سوره فجر، آيات 2930.
245) سوره فرقان ، آيه 7.
246) سور نجم ، آيه 89.
247) سوره ص ، آيه 71
248) سوره ص ، آيه 72
249) بحار، ج 68، ص 226.
250) براى تتميم اين اشاره ر.ك . ص 192
251) زيارت جامعه .
252) زيارت اول از هفت زيارت مطلق امام حسين عليه السلام .
253) همان ؛ بحار، ج 98، ص 153
254) همان .
255) بحار، ج 17، ص 170.
256) منهج الصادقين ، ج 1، ص 221220.
257)نور الثقلين ، ج 1، ص 48، ح 73، ر.ك . ص 75، ح 13
258) سوره ص ، آيه 26.
259) سوره مائده ، آيه 55
260) سوره مائده ، آيه 67.
261) سوره نور، آيه 55
262) منهج الصادقين ، ج 1، ص 221؛ نيز ر.ك . اشاره 19 و 21
263) منهج الصادقين ، ج 1، ص 219.
264) سوره انعام ، آيه 9.
265) ر.ك . منهج الصادقين ، ج 1، ص 219220.
266) سوره فصلت ، آيه 54
267) سوره حج ، آيه 17.
268) بحار، ج 95، ص 379.
269) بحار، ج 94، ص 251 و ج 87، ص 154
270) سوره طه ، آيه 122
271) سوره طه ، آيه 121
272) سوره مجادله ، آيات 19 و 22
273) نهج البلاغه ، خطبه 7.
274) سوره اسراء، آيه 84
275) نهج البلاغه ، خطبه 193 بند 29.
276) سوره انعام ، آيه 112
277) سوره انعام ، آيه 124
278)وسائل ، كتاب الحج ، ابواب النيابه فى الحج ، باب 26، با اندك تحرير و تفسير.
279) همان ، ايواب الطواف ، باب 51
280) همان ، ابواب النبايه فى الحج ، باب 25
281) سوره صافات ، آيه 110.
282) بحار، ج 2، ص 245
283) بحار، ج 39، ص 240، ح 28.
284) اصول كافى ، ج 2، ص 601؛ كنزل العمال ، ج 1، ص 520، ح 2330.
285) بحار، ج 87، ص 199.
286) سوره طلاق ، آيه 12
287) سوره انبياء، آيه 27.
288) بحار، ج 72، ص 142
289) حديقه سنايى ، ص 131132
290) همان .
291) مثنوى هاى حكيم سنايى ، ص 105106.
292) سوره اعراف ، آيه 12
293) سوره اعراف ، آيه 179.
294) سوره توبه ، آيه 3
295) نهج البلاغه ، حكمت 320.
296) سوره بقره ، آيه 34
297) سوره حجر، ايه 30.
298) سوره بقره ، آيه 32
299) سوره هود، آيه 47.
300) سوره حديد، آيه 3
301) سوره انبياء، آيه 23
302) سوره انفال ، آيه 17.
303) سوره صافات ، آيه 164
304) سوره فجر، آيات 27 و 28.
305) سوره نجم ، آيه 42
306) بحار، ج 25، ص 337، از حضرت حجت (سلام الله عليه ).
307)سوره تكوير، آى 29.
308) مفاتيح الجنان ، زيارت اول از زيارت هاى مطلقه امام حسن عليه السلام .
309) تفسير صدر المتالهين ، ج 2، ص 299.
310) ر.ك . تسنيم ، ج 1، ص 126128.
311) تفسير عياشى ، ج 1، ص 31، ح 8؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 75، ح 7
312) تفسير برهان ، ج 1، ص 76، ح 5؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 51، ح 80.
313) تفسر عياشى ، ج 1، ص 29، ح 4؛ تفسير برهان ، ح 1، ص 74، ح 3
314) تفسير برهان ، ج 1، ص 74، ح 6.
315) همان ، ص 75، ح 7.
316) در المنثور، ج 1، ص 112
317) در المنثور، ج 1، ص 112113
318) بحار، ج 36، ص 417، ح 2، ص نورالثقلين ، ج 1، ص 48، ح 73
319) نور الثقلين ، ج 1، ص 48، ح 76.
320) تفسير برهان ، ج 1، ص 75، ح 13
321) نهج البيان عن كشف معانى القرآن ، ج 1، ص 116.
322) نور الثقلين ، ج 1، ص 49، ح 74
323) همان ، ص 50، ح 77.
324) تفسير عياشى ، ج 1، ص 30، ح 6؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 74، ح 5
325) بحار؛ ج 11، ص 109، ح 23
326) همان ، ص 110، ح 25
327) بحار، ج 99، ص 201، ح 7.
328) همان ، ص 204، ح 17.
329)در المنثور، ج 1، ص 114115
330) نور الثقلين ، ج 1، ص 53، ح 84
331) سوره نور، آيه 64
332) سوره انعام ، آيه 28.
333) سوره انبياء، آيه 22
334) در المنثور، ج 1، ص 113
335) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 1
336) در المنثور، ج 1، ص 112
337) البحر المديد، ج 1، ص 94
338) تفسير عياشى ، ج 1، ص 32، ح 9؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 75، ح 8.
339) سوره مريم ، آيه 4
340) ر.ك . ص 35
341) الميزان ، ج 1، ص 117.
342) مفاتيح الجنان ، دعاى كميل .
343) تفسير موضوعى ، ج 6، ص 167.
344) سوره ص ، آيه 67.
345) سوره نباء، آيات 12
346) سه راه مزبور همان است كه در آيه 51 سوره شورى و به صورت منفصله مانعه الخلو مطرح شده است .
347) سوره نجم ، آيه 23
348) جوامع الجامع ، ج 2، ص 539.
349) ر.ك . المنار، ح 1، ص 262
350) سوره انعام ، آيه 59.
351) سوره حجر، آيه 21
352) سوره نحل ، آيه 96.
353) سوره اسراء، آيه 44
354) ر.ك . مجمع البيان ، ج 1، ص 180؛ جوامع الجامع ، ج 1، ص 42
355) سوره يوسف ، آيه 4
356) سوره اعراف ، آيه 180.
357) سوره نجم ، آيه 23
358) الاء الرحمن ، ص 84
359) ر.ك . بحث روايى ، بحث مراد از اسماء، ص 232
360) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 116117.
361) برخى از اين مطالب را مى توان در الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال يافت . اين كتاب اثر احمد بن محمد بن منيز اسكندرى مالكى ، در نقد كشاف محمود بن عمر زمخشرى خوارزمى است . (كشاف ، ج 1، ص 272)، ليكن بخشى از نقدهاى ناقد بر پايه اتحاد اسم و مسما استوار است كه وى چونان ساير همفكران خويش بر آن باور است و زمخشرى از آن گريزان است و سعى مى كند تا آيه را از مسير وحدت اسم و مسما به دور دارد.
آنچه درباره حقيقت اسم و اين كه منظور آن ، اسماى حسناى الهى است بازگو شده يا مى شود، به نزاع بين احمد مالكى و محمود معتزلى و همفكرانشان خاتمه مى دهد و ارجاع ضمير جمع مذكر سالم را تصحيح مى كند.
362) تفسير طبرى ، ج 1، ص 170.
363) ج 1، ص 136137.
364) كشف الاسرار، ج 1، ص 253254
365) سوره الرحمن ، آيات 34
366) سوره زخرف ، آيه 4
367) تفسير موضوعى ، ج 6، ص 167.
368) الميزان ، ج 1، ص 32
369) مفاتيح الجنان ، مناجات شعبانيه .
370) سوره صافات ، آيه 164
371) سوره مزمل ، آيه 5
372) ر.ك . ص 176؛ ج 1، ص 170.
373) ر.ك . تسنيم ، ج 2، ص 410.
374) سوره صافات ، آيات 153157.
375) سوره تغابن ، آيه 6.
376) سوره انعام ، آيه 124
377) ر.ك . مجمعل البيان ، ج 1 و 2، ص 181
378) الميزان ، ج 1، ص 116.
379) نور الثقلين ، ج 1، ص 54
380) تفسير ابن عربى ، ج 1، ص 112
381) سوره بقره ، آيه 99.
382) سوره بقره ، آيه 111
383) روح المعانى ، ج 1، ص 207، با اندك تغيير.
384)بحار، ج 22، ص 470.
385) شرح اصول كافى ، مولى صالح مازندرانى ، ج 2، ص 367.
386) سوره غافر، آيه 83
387) سوره قصص ، آيه 88.
388) سوره يوسف ، آيه 106.
389) از امام صادق عليه السلام سوال شد: چگونه بيشتر مومنان مشركند؟ فرمود: همين كه مى گويند اگر فلان كس نبود تا نبود مى شودم ، لولا فلان لهلكت (نور الثقلين ، ج 2، ص 476).
390) سوره توبه ، آيه 126.
391) سوره نحل ، آيه 53
392) بحار، ج 39، ص 2، ح 1
393) سوره اعراف ، آيه 13
394) سوره نحل ، آيه 53
395) سوره فاطر، آيه 10.
396) سائق كسى است كه متحرك را از پشت سر مى راند و قائد كسى است كه پيشاپيش متحرك حركت ، و وى را رهبرى مى كند.
397) مفاتيح الجنان ، دعاى سحر.
398) مفاتيح الجنان ، دعاى سحر.
399) سوره اسراء، آيه 79.
400) سوره بقره ، آيه 151
401) سوره انفال ، آيه 37.
402) ديوان حافظ، غزل 146.
403) سوره هود، آيه 61
404) روح البيان ، ج 1، ص 100.
405) سوره طه ، آيه 39.
406) سوره ممتحنه ، آيه 1
407) سوره انفال ، آيه 60.
408) سوره بقره ، آيه 98.
409) سوره يوسف . آيه 5
410) كشف الاسرار، ج 1، ص 137.
411) مفاتيح الجنان ، دعاى عديله .
412) سوره صافات ، آيه 164
413) سوره انشقاق ، آيه 6.
414) سوره مريم ، آيه 9.
415) بحار، ج 25، ص 4، ح 7.
416) سوره ص ، آيه 71
417) سوره فجر، آيه 27.
418) سوره هود، آيه 61
419) سوره توبه ، آيه 18.
420) سوره بقره ، آيه 205
421) سوره ابراهيم ، آيه 6.
422) سوره آل عمران ، آيه 21
423) سوره نمل ، آيه 34
424) سوره بقره ، آيه 161
425) سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 27.
426) سوره حاقه ، آيات 3032
427) سوره انعام ، آيه 124
428) سوره بقره ، آيه 124
429) سوره بقره ، آيه 124
430) سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 11
431) سوره كهف ، آيه 110.
432) سوره فرقان ، آيه 7.
433) بحار، ج 1، ص 144، ح 4
434) بحار، ج 1، ص 164
435) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 120.
436) سوره انعام ، آيه 56.
437) سوره حجر، آيه 21
438) الميزان ، ج 1، ص 118.
439) تفسير صافى ، ج 3، ص 105
440) نهج البلاغه ، خطبه 175
441) سوره صافات ، آيه 164
442) قبسات ، ص 479. بحث توقيفى بودن اسماء الله مبسوطا در ذيل آيه ولله الاسماء الحسنى (سوره اعراف ، آيه 180) خواهد آمد.
443) سوره الرحمن ، آيه 78.
444) سوره اعلى ، آيه 1
445) سوره صافات ، آيات 159160.
446) سوره شورى ، آيه 11
447) سوره صافات ، آيات 127128.
448) سوره صافات ، آيات 159160.
449)سوره صافات ، آيا 127128.
450) سوره يوسف ، آيه 106.
451) كافى ، ج 2، ص 352
452) سوره ، زخرف ، آيات 34
453) سوره ص ، آيه 72
454) نجم الدين رازى در مرصاد العباد، باب 2، ص 5، ص 8996.
455) سوره ص ، آيه 72
456) سوره مومنون ، آيه 14
457) سوره اسراء، آيه 44
458) سوره آل عمران ، آيه 83
459) سوره نحل ، آيه 49.
460) سوره فصلت ، آيه 11
461) سوره بقره ، آيه 74
462) ر.ك . ص 286.
463) المنار، ج 1، ص 252
464)همان ، ص 264
465) سوره نجم ، آيه 28.
466) اسفار، ج 7، ص 243
467) سوره بقره ، آيه 26؛ ر.ك تسنيم ، ج 2، ص 505
468) سوره ابراهيم ، آيه 24؛ سوره فتح ، آيه 29.
469) سوره اعراف ، آيه 176.
470) سوره حشر، آيه 21
471) سوره فصلت ، آيه 11
472) سوره اسراء، آيه 89.
473) سوره روم ، آيه 58.
474) بحار، ج 1، ص 164
475) نور الثقلين : ج 1، ص 58، ح 104 مراد از اديم الارض همان چهره و سطح زمين است .
476) همان ، ح 105
477) تفسير برهان ، ج 1، ص 78،ح 9.
478) همان ، ح 11
479) تفسير طبرى ، ج 1، ص 252
480) كشاف ، ج 1، ص 272
481) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 279.
482) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 2؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 54، ح 87.
483) تفسير عياشى ، ج 1، ص 32، ح 11؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 75، ح 9.
484) در المنثور، ج 1، ص 121
485) نور الثقلين ، ج 1، ص 55، ح 92
486) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 1
487) تفسير عياشى ، ج 1، ص 32، ح 12
488) تفسير عياشى ، ج 1، ص 33، ح 13
489) در المنثور، ج 1، ص 121
490) همان .
491) همان .
492) همان .
493) همان .
494) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 1
495) بصائر الدرجات ، ج 2، ص 200.
496) تفسير قرطبى ، ج 1، ص 272
497) غرائب القرآن ، ج 1، ص 223
498) تفسير ابى السعود، ج 1، ص 104
499) سوره مزملت آيه 7.
500) ر.ك . جوامع الجامع ، ج 1، ص 37.
501) همان .
502) المنار، ج 1، ص 264
503) تعبير به سبحانك كه تاكيدى معنوى است . 2 نفى علم ذاتى از خودشان و حصر علمشان در آنچه خداوند به ايشان عطا فرموده . 3 تاكيد به ان . 4 آوردن جمله اسميه .
5 آوردن ضمير فصلت انت . 6 آوردن دو صيغه مبالغه عليم و حكيم .
504) سوره اعراف ، آيه 143
505) سوره انبيا، آيه 87.
506) تفسير كبير، ج 2، ص 226، ذيل آيه 31 از سوره بقره ، مساله نهم .
507) نهج البلاغه ، خطبه 91، بند 10.
508) سوره صافات ، آيه 164
509) سوره صافات ، آيه 164
510) ر.ك . ص 205
511) سوره نور، آيه 35
512) همان ، ص 272
513) همان ، ص 272
514) نهج البلاغه ، خطبه 93
515) كافى ، ج 1، ص 403
516) كشف الاسرار، ج 1، ص 138.
517) سوره فصلت ، آيه 12
518) سوره ذاريات ، آيه 22
519) سوره انعام ، آيه 59.
520) سوره حجر، آيه 21
521) الميزان ، ج 1، ص 1118، با اندك تغيير اصلاحى .
522) سوره انبياء آيه 27.
523) الميزان ، ج 1، ص 122؛ مراد روايت عياشى از امام صادق عليه السلام است كه مى فرمايد: لما ان خلق الله آدم امر الملائكه ان يسجدواله . فقالت الملائكه فى انفسها: ما كنا نظن ان الله خلق خلقا اكرم عليه منا. فنحن جيرانه و نحن اقرب خلقه اليه . فقال الله : الم اقل لكم انى اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون فيما ابدوا من امر بنى الجان و كتموا ما فى انفسهم . فلاذت الملائكه الذين قالوا ما قالوا بالعرش (تفسير عياشى ، ج 1، ص 33
524) الميزان ، ج 1، ص 124
525) ر.ك . ص 275
526) سوره بقره ، آيه 284
527) امالى ، ج 2، ص 75
528) مجمع البيان ، ج 1، ص 185، ذيل آيه 33 از سوره بقره .
529) تفسير صدر المتالهين ، ج 2، ص 370.
530) نهج البلاغه ، حكمت 184
531)سوره بقره ، آيه 282
532) سوره فصلت ، آيه 54
533) خزى و رسوايى در قيامت ، به قدرى مهم است كه خداى سبحان مصونيت از آن را به پيامبر و رهروان راهش وعده مى دهد: يوم لا يخزى الله النبى الله والذين امنوا معه سوره تحريم ، آيه 8.
534) سوره بقره ، آيه 114؛ سوره مائده ، آيه 41
535) سوره بقره ، آيه 77.
536) سوره بقره ، آيه 72
537)سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 37.
538) سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 29.
539) سوره بقره ، آيه 72
540) سوره طه ، آيه 7.
541) كشف الاسرار، ج 1، ص 139.
542) تفسير ابن عربى ، ج 1، ص 114
543) سوره زمر، آيه 9.
544) كافى ، ج 2، ص 352
545) تفسير صدر المتالهين ، ج 2، ص 367، با اندك تغيير.
546) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 1
547) تفسير برهان ، ج 1، ص 73، ح 6.
548) همان ، ح 12
549) درالمنثور، ج 1، ص 111
550)همان ، ص 122
551) همان .
552) تفسير عياشى ، ج 1، ص 33، ح 14
553) در المنثور، ج 1، ص 122
554) همان .
555) در المنثور، ج 1، ص 122 و 123
556) ماموران امر سجده ، همه فرشتگان بودند و اين عموم ، هم از جمع محلى به الف و لام بودن الملائكه به دست مى آيد، زيرا فرشتگان خاص معهود نبودند و هم از تاكيد به كلهم اجمعون در آيه فسجد الملائكه كلهم اجمعون (سوره حجر، آيه 30) كه صراحت به آن دارد؛ گرچه برخى مفسران ، فرشتگان ملا اعلى را مشمول ندانسته و براى اختصاص ، شاهدى اقامه كرده اند.
557) سوره حجر، آيه 22
558) نهج البلاغه ، خطبه 192 (قاصعه )، بند 4
559) سوره يوسف : آيه 100.
560) الميزان ، ج 1، ص 122
561) ر.ك . آلاء الرحمن ، ص 85
562) سوره يوسف ، آيه 100.
563) غرائب القرآن ، ج 1، ص 241
564) ر.ك . تفسير قرطبى ، ج 1، ص 277278.
565) ر.ك . غرائب القرآن ، ج 1، ص 240.
566) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 124
567) ر.ك . ص 286.
568) سوره اسراء، آيه 78.
569) تفسير ابن عربى ، ج 2، ص 454، ذيل آيه 29 سوره حجر.
570) سوره نحل ، آيات 4849.
571) سوره ص ، آيه 72 .
572) ر.ك . غرائب القرآن ، ج 1، ص 240.
573) فقوله تعالى : واذ قلنا للملائكه اسجدوا الادم ، كالجمله المستخرجه من بين الجعل ليتخلص بها الى قصه الجنه . فان هذه الايات كما عرفت انما سيقت لبيان كيفيه خلاقه الانسان و موقعه و كيفيه نزوله الى الدنيا و ما يوول اليه امره من سعاده و شقاء.
574) سوره اسراء، آيه 61؛ سوره كهف ، آيه 50.
575) سوره ص ، آيات 7172؛ نيز سوره حجر، آيات 2829، با تفاوت اندك .
576) روح المعانى ، ج 1، ص 369، ذيل آيه 34
577) سوره انبياء، آيه 87.
578) سوره صافات ، آيه 141
579) سوره صافات ، آيه 142
580) سوره كهف ، آيه 50 .
581) سوره كهف ، آيه 50 .
582) سوره نساء، آيه 157.
583) سوره صافات ، آيه 164
584) سوره احزاب ، آيه 72
585) سوره اعراف ، آيه 11
586) نهج البلاغه ، خطبه 192
587) ر.ك . المنار، ج 1، ص 266.
588) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 281
589) سوره احزاب ، آيه 72
590) سوره نحل ، آيه 22
591) عصاره مضمون آيه 172173 سوره اعراف .
592) سوره نحل ، آيه 78.
593) بيان السعاده ، ج 1، ص 78.
594) سوره نمل ، آيه 27.
595) سوره نمل ، آيه 27.
596) سوره حجر، آيه 31
597) سوره بقره ، آيه 43
598) سوره فصلت ، آيه 11
599) سوره يس ، آيه 84
600) نهج البلاغه ، خطبه 186، بند 17.
601)سوره فصلت ، آيه 11
602) ر.ك . تفسير موضوعى ، ج 6، ص 182
603) سوره ذاريات ، آيه 56.
604) سوره اعراف ، آيه 12
605) سوره حشر، آيه 21
606) سوره احزاب ، آيه 72
607) سوره روم ، آيه 58.
608) سوره فصلت ، آيه 11 609) فلسفه الميثاق والولايه ، ص 3
610) سوره اسراء، آيه 44
611) سوره اعراف ، آيه 11
612) سوره اسراء، آيه 61
613) سوره كهف ، آيه 50.
614) سوره طه ، آيه 116.
615) سوره حجر، آيه 29.
616) سوره ص ، آيه 72
617) سوره يوسف ، آيه 100.
618) سوره مريم ، آيه 58.
619) سوره اعراف ، آيه 120.
620) سوره اعراف ، آيه 11
621) سوره فرقان ، آيه 44
622) سوره انعام ، آيه 112
623) سوره بقره ، آيه 74
624) اصول كافى ، ج 1، ص 34، باب ثواب العالم و المتعلم .
625) سوره اعراف ، آيه 16.
626) سوره حجر؛ آيه 39.
627) بحار، ج 2، ص 262
628) سوره اسراء، آيه 62
629) سوره ص ، آيه 76.
630) سوره ص ، آيه 76.
631) سوره كهف ، آيه 50.
632) سوره ذاريات ، آيه 56.
633) سوره الرحمن ، آيه 13
634) سوره كهف ، آيه 50.
635) سوره تحريم ، آيه 6.
636) سوره فاطر، آيه 1
637) تبيان ، ج 1، ص 152
638) اين نحوه بيان ، يعنى تقابل واحد بودن خبر و صحت آن ، دليل بر عدم صحت و اعتبار آن در نظر شيخ طوسى رحمة الله عليه است . از اين رو، چنان كه در اصول فقه بيان شده ، نمى توان به مثل شيخ الطائفه نسبت داد كه به نحو اطلاق قائل به اعتبار خبر واحد ثقه است .
639) تفسير تبيان ، ج 1، ص 153
640) سوره كهفت ، آيه 50.
641) سوره تحريم ، آيه 6.
642) سوره حج ، آيه 75
643) تفسير تبيان ، ج 1، ص 152 153
644) سوره انبياء، آيات 2627.
645) سوره انعام ، آيه 61
646) سوره عبس ، آيه 1516.
647) سوره ص ، آيه 76.
648) نهج البلاغه ، خطبه 192
649) نهج البلاغه ، خطبه 192، بند 5
650) سوره اعراف ، آيه 12
651) سوره نحل ، آيه 49.
652) سوره اعراف ، آيه 206./
653) بحار، ج 70، ص 157.
654) سوره قمر، آيه 55
655) سوره سجده ، آيه 7.
656) ديوا حكيم سنائى ، آغاز غزل :
657) ديوان حافظ، ص 230.
658) تفسير برهان ، ج 1، ص 79، ح 17 و ص 76، ح 2؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 34، ح 19؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 57، ح 99.
659) تفسير برهان ، ج 1، ص 79، ح 15؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 34، ح 17.
660) تفسير برهان ، ج 1، ص 76، ح 3
661) تفسير برهان ، ج 1، ص 77، ح 5
662) همان .
663) درالمنثور، ج 1، ص 119.
664) سوره جاثيه ، آيه 23
665) سوره اعراف ، آيه 12
666) نور الثقلين ، ج 1، ص 58، ح 100.
667) همان ، ح 101
668) در المنثور، ج 1، ص 123
669) تفسير برهان ، ج 1، ص 81، ح 6.
670) نور الثقلين ، ج 1، ص 58، ح 103
671) سوره صافات ، آيه 164
672) سوره انفال ، آيه 4
673) سوره آل عمران ، آيه 163
674) تفسير برهان ، ج 1، ص 76، ح 4؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 56، ح 93
675) تفسير برهان ، ج 1، ص 78، ح 7.
676) در المنثور، ج 1، ص 112
677) همان ، ص 119.
678) سوره اعراف ، آيه 12
679) تفسير عياشى ، ج 1، ص 34، ح 18.
680) نور الثقلين ، ج 1، ص 56، ح 93
681) همان ، ح 94
682) تفسير برهان ، ج 1، ص 79، ح 13
683) نور الثقلين ، ج 1، ص 57، ح 97.
684) همان ، ح 106.
685) تفسير برهان ، ج 1، ص 78، ح 12
686) نور الثقلين ، ج 1، ص 59، ح 109.
687) تفسير برهان ، ج 1، ص 78، ح 8.
688) همان ، ح 11
689) در المنثور، ج 1، ص 111
690) همان ، ص 112
691) در المنثور، ج 1، ص 119.
692) جامع البيان ، ج 1، ص 264؛ المنار ج 1، ص 265).
693) سوره كهف ، آيه 50.
694) سوره صافات ، آيه 158.
695) سوره ناس ، آيه 6.
696) تفسير كبير، ج 1، ص 232
697) تفسير برهان ، ج 1، ص 78، ح 6.
698) درالمنثور، ج 1، ص 123
699) در المنثور، ص 124
700) همان .
701) همان .
702) همان ، ص 125
703) همان .
704) نور الثقلين ، ج 1، ص 66، ح 137.
705) تفسير برهان ، ج 1، ص 86، ح 17.
706) همان ، ص 77، ح 5
707) سوره انعام ، آيه 152
708) سوره توبه ، آيه 103
709) سوره اعراف ، آيه 189.
710) سوره اعراف ، آيه 161
711) سوره شورى ، آيه 33 712) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 299، با تغيير و اضافه اندك .
713) سوره صف ، آيه 12
714) جامع البيان ، ج 1، ص 182
715) التحرير و التنوير، ج 1، ص 414
716) سوره بقره ، آيه 25
717) بحار، ج 10، ص 13؛ ج 11، ص 100 و 156؛ ج 60، ص 265
718) روح المعانى ، ج 1، ص 373؛ تفسير ماوردى ، ج 1، ص 105
719) مقاييس اللغه ، رغ د.
720) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ، ر غ د.
721) مصباح اللغه ، ر غ د.
722) مقاييس اللغه ، ر غ د.
723) سوره اعراف ، آيه 182؛ سوره قلم ، آيه 44
724) سوره يوسف ، آيه 68.و
725) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 287.
726) التحرير والتنوير، ج 1، ص 413418.
727) سوره طور، آيه 23
728) سوره اعراف ، آيه 43
729) سوره آل عمران ، آيه 14
730) سوره كهف ، آيه 35
731) سوره طه ، آيات 118119.
732) سوره بقره ، آيه 36.
733) سوره اعراف ، آيه 189.
734) بحار، ج 13، ص 428.
735) سوره طور، آيه 23
736) سوره حجر، 47.
737) سوره انفال ، آيه 27.
738) التحرير والتنوير، ج 1، ص 413418، با تغيير اندك .
739) ر.ك . تفسير تبيان ، ج 1، ص 135
740) سوره بقره ، آيه 188.
741) سوره اعراف ، آيه 22
742) سوره اعراف ، آيه 19.
743) سوره طه ، آيات 118119.
744) سوره انعام ، آيه 152
745) سوره اعراف ، آيه 22
746) سوره طه ، آيه 121
747) سوره اعراف ، آيه 19.
748) تفسير ابن عربى ، ج 1، (ص ) 118.
749) سوره اعراف آيه 22
750) سوره طه ، آيه 121
751) سوره نساء، آيه 43
752) سوره انعام ، آيه 151و
753) سوره انعام ، آيه 152
754) سوره اسراء، آيه 32
755) تفسير تبيان ، ج 1، ص 159.
756) سوره طه ، آيه 123
757) سوره بقره ، آيه 38.
758) سوره طه ، آيه 117.
759) سوره طه ، آيات 118119.
760) سوره طه ، آيه 121
761) با اين تفاوت كه ضلالت در مورد كسى به كار مى رود كه هدف را به ياد دارد و فقط را گم كرده است ، اما غوايت در مورد كسى است كه هم هدف را از ياد ببرد و هم راه را گم كند.
762) نهى مزبور تكوينى نيز نيست ؛ چون نهى تكوينى خداوند عبارت از امسكاك تكوينى است و چنان كه امر تكوينى خداوند نسبت به يك شى ءت ايجاد آن شى ء در خارج است : انما امره اذ اراد شيئا يقول له كن فيكون ، (سوره يس ، آيه 82) نهى تكوينى خداوند نسبت به يك شى ءنيز، جداى از امساك آن نيست : وما يمسك فلا مرسل له . (سوره فاطر، آيه 2) نه امر تكوينى قابل تخطى است و نه نهى تكوينى قابل عصيان .
763) روح المعانى ، ج 1، ص 213
764) جامع البيان ، ج 1، ص 185
765) تفسير صافى ، ج 1، ص 102
766) همان .
767) سوره اعراف ، آيه 23
768) سوره طه ، آيه 118.
769) سوره كهف ، آيه 33
770) سوره كهف ، آيه 33
771) سوره طه ، آيه 121
772) نهج البلاغه ، خطبه 109، بند 35
773) سوره مريم ، آيات 2426؛ سوره قصص ، آيه 7.
774) سوره بقره ، آيه 33
775) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 290.
776) سوره قصص ، آيه 7.
777) نور الثقلين ، ج 1، ص 328، ح 98.
778) سوره طه ، آيه 115
779) روح المعانى ، ج 1، ص 213216.
780) سوره طه ، آيه 115
781) تفسير تبيان ، ج 1، ص 159؛ مجمع البيان ، ج 1، ص 165169.
782) ر.ك . زن در آئينه جلال و جمال ، ص 357.
783) سوره بقره ، آيه 36.
784) سوره اعراف ، آيات 2122
785) سوره طه ، آيات 115122
786) سوره مريم ، آيه 16.
787) تفسير برهان ، ج 1، ص 80، ح 2؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 62، ح 117.
788) نور الثقلين ، ج 1، ص 62، ح 122
789) همان ، ح 129.
790) تفسير برهان ، ج 1، ص 82، ح 10؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 62، ح 120.
791) تفسير برهان ، ج 1، ص 82، ح
792) تفسير برهان ، ج 1، ص 83، ح 13؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 60، ح 112
793) نور الثقلين ، ج 1، ص 60، ح 113
794) ذيل روايت در بحار، ج 8، ص 179 و تفسير برهان ، ج 1، ص 79، ح 1 آمده است .
795) در المنثور، ج 1، ص 129.
796) تفسير برهان ، ج 4، ص 367 و ص 368، ح 1 و 2
797) بحار، ج 9، ص 339.
798) تفسير برهان ، ج 4، ص 368.
799) سوره زخرف ، آيه 4
800) سوره نمل ، آيه 6.
801) سوره زخرف ، آيه 3و
802) نظير آنچه درباره امير مومنان على عليه السلام نقل شده كه پس از دعاى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم احساس رنج سرما و گرما نمى كرد و در زمستان و تابستان با يك لباس به سر مى برد (بحار، ج 89، ص 86).
803) تفسير صافى ، ج 1، ص 102
804) اين بيان از حديث معروف لولاك ما خلقت الافلاك (بحار، ج 15، ص 28) نيز بالاتر است ؛ زيرا در آن در آن حديث تنها افلاك مطرح شده ، ولى در اين عبارات همه موجودات مطرح است .
805) به معناى غبطه ، زيرا آدم مى خواست كه او هم به آن مقام برسد، نه اين كه مقام منيع از آنها سلب شود و به او برسد و اين غبطه اى ممدوح است و نظير همان نزاعى است كه در ملا اعلى بين ملائكه يافت مى شود. شاهد اين ادعا، جمله بعد است كه مى فرمايد: و تمنى منزلتهم ؛ يعنى آدم آرزوى مقام آنها را كرد، نه اين كه زوال مقام آنان را آرزو كرد تا از آنها مسلوب شود و به او برسد.
806) تفسير صافى ، ج 1، ص 102103
807) بحار، ج 82، ص 243
808) تفسير صافى ، ج 1، ص 103
809) بحار، ج 2، ص 293
810) سوره بقره ، آيه 253
811) سوره اسراء، آيه 55
812) امالى مفيدت مجلس اول ؛ بحار، ج 6، ص 179.
813) سوره اعراف ، آيه 22
814) همان ، آيه 143
815) سوره اعراف ، آيه 20.
816) ر.ك . ص 393، 400.
817) سوره طه ، آيه 123
818) ر.ك ص 392
819) سوره طه ، آيه 120.
820) سوره اعراف ، آيه 20.
821) سوره اعراف ، آيه 21
822) سوره طه ، آيه 117.
823) سوره اعراف ، آيه 13
824) آلاء الرحمان ، ص 87.
825) جوامع الجامع ، ج 1، ص 44
826) سوره بقره ، آيه 38.
827) سوره فتح ، آيه 29.
828) كشاف ، ج 1، ص 128.
829) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 109.
830) ر.ك . الميزان ، ج 1، ص 132
831) سوره اعراف آيه 13
832) سوره طه ، آيه 123
833) سوره طه ، آيات 118119.
834) سوره مائده ، آيه 91
835) سوره كهف ، آيه 50.
836) ج 1، ص 278 و...
837) جوامع الجامع ، ج 1، ص 39.
838) سوره اعراف ، آيه 25
839) سوره طه ، آيه 55
840) سوره ابراهيم ، آيه 22
841) سوره قيامت ، آيه 12
842) سوره فرقان ، آيه 24
843) سوره مزمل ، آيه 5
844) فكوك ، ص 281
845) سوره هود، آيه 108.
846) فكوك ، ص 281
847) سوره آل عمران ، آيه 155
848) سوره نحل ، آيه 94
849) سوره آل عمران ، آيه 155
850) سوره حج ، آيه 4
851) سوره يس ، آيه 62
852) سوره ابراهيم ، آيات 3536.
853) كشف الاسرار، ج 1، ص 149.
854) آلاء الرحمن ، ص 86.
855) جامع البيان ، ج 1، ص 274
856) سوره نساء، آيه 119.
857) كشف الاسرار، ج 1، ص 149.
858) جامع البيان ، ج 1، ص 275
859) سوره صافات ، آيه 47؛ تفسير كبير، ج 2، ص 15
860) الاء الرحمن ، ص 86.
861) سوره زخرف ، آيه 36.
862) همان ، آيه 38.
863) سوره اعراف ، آيه 17.
864) سوره نساء، آيه 119.
865) سوره حجر، آيه 39.
866) سوره حجرات ، آيه 7.
867) سوره كهف ، آيه 7.
868) سوره آل عمران ، آيه 112
869) سوره اعراف ، آيه 179.
870) سوره كهف ، آيه 63
871) البته اسناد نسيان و غفلت به شيطان ، اسنادى بالعرض است ؛ زيرا نسيان يا غفلت امرى عدمى است (زوال صورت ذهنيه ) و آنچه حقيقتا در مورد نسيان يا غفلت ، كار شيطان است زنده نگه داشتن صورت چيز ديگرى در خاطره انسان و سرگرم كردن او به آن خاطره است .
872) سوره نمل ، آيه 24
873) سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 25
874) سوره كهف ، آيه 104
875) سوره طه ، آيه 115
876) سوره اعراف ، آيه 20.
877) سوره اعراف ، آيه 20.
878) سوره طه ، آيه 12
879) سوره اعراف ، آيه 21
880) سوره اعراف ، آيه 22
881) سوره ص ، آيه 26.
882) سوره احزاب ، آيه 41
883) سوره آل عمران ، آيه 102
884) سوره تغابن ، آيه 16.
885) سوره اعراف ، آيه 27.
886) همان ، آيه 27.
887) همان ، آيه 205
888) سوره حج ، آيه 38.
889) سوره اعراف ، آيه 200.
890) سوره طه ، آيه 120.
891) سوره اعراف ، آيه 21
892) سوره بقره ، آيات 3538.
893) سوره اعراف ، آيات 1925
894) سوره طه ، آيات 116123
895) سوره اعراف ، آيه 22
896) سوره اعراف ، آيه 20.
897) سوره اعراف ، آيه 27.
898) سوره اعراف ، آيه 26.
899) سوره طور، آيات 2223
900) سوره اعراف ، آيه 43
901) سوره طور، آيه 23
902) سوره ص ، آيه 69.
903) سوره انبياى ، آيات 2627.
904) سوره تين ، آيات 45
905) معناى احسن تقويم اين نيست كه انسان از نظر زيبايى بدن داراى بهترين قوام است ؛ زيرا اين تعبير نسبت به كسانى مانند بلال حبشى كه ظاهر زيبايى نداشتند نيز، صادق است .
906) سوره نساء، آيه 145
907) بحار، ج 1، ص 209.
908) بحار، ج 8، ص 166.
909) همان ، ص 168.
910) همان ، ص 137.
911) همان ، ص 196.
912) سوره صافات ، آيات 6265
913) سوره طه ، آيه 15
914) سوره بقره ، آيه 35
915) سوره طه ، آيه 117.
916) سوره اعراف ، آيه 172
917) سوره احزاب ، آيه 7.
918) سوره اعراف ، آيه 20.
919) الميزان ، ج 1، ص 127128.
920) نهج البلاغه ، خطبه 224، بند 12
921) همان خطبه 197، بند 6.
922) همان خطبه 197، بند 20.
923) همان خطبه 194، بند 4
924) نهج البلاغه ، نامه 44، بند 1
925) همان خطبه 119، بند 7.
926) تفسير برهان ، ج 1، ص 83، ح 12؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 59، ح 110.
927) تفسير برهان ، ج 1، ص 83، ح 13
928) نور الثقلين ، ج 1، ص 60، ح 112
929) تفسير برهان ، ج 1، ص 79، ح 1
930) تفسير كبير، ج 3، ص 715
931) تفسير القرآن الكريم ، ج 3، ص 111125
932) تفسير كبير، ج 3، ص 12، ذيل آيه 36 از سوره بقره .
933) نور الثقلين ، ج 1، ص 60، ح 111
934) تفسير قمى ، ج 1، ص 43؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 81، ح 4؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 61، ح 114
935) نور الثقلين ، ج 1، ص 64، ح 126.
936) همان ، ح 128.
937) همكان ، ح 131
938) همان ، ح 132
939) درالمنثور، ج 1، ص 135
940) همان .
941) همان ، ج 1، ص 139.
942) تفسير عياشى ، ج 1، ص 40، ح 22
943) نهج البلاغه ، خطبه 91، (اشباح )، بند 82؛ نور الثقلين ، ج 1، ص 62، ح 121
944) نور الثقلين ، ج 1، ص 17، ح 141
945) نهج البلاغه ، خطبه 1، ص بند 37.
946) نور الثقلين ، ج 1، ص 63، ح 123
947) سوره فاطر، آيه 10.
948) ر.ك تفسير صافى ، ج 1، ص 105
949) سوره اعراف ، آيه 23
950) سوره فصلت ، آيه 10.
951) سوره نحل ، آيه 15
952) سوره بقره ، آيه 14
953) سوره كهف ، آيه 110.
954) سوره انفال ، آيه 15
955) سوره انبياء، آيه 103
956) سوره نساء، آيه 171
957) سوره مزمل ، آيه 5
958) سوره زخرف ، آيات 34
959) سوره مزمل ، آيه 1
960) سوره مدثر، آيه 1
961) سوره مائده ، آيه 64
962) سوره طه ، آيه 36.
963) سوره انسان ، آيه 11
964) سوره ق ، آيه 24
965) سوره كهف ، آيه 109.
966) ر.ك تفسير صافى ، ج 1، ص 106.
967) تفسير صافى ، ج 1، ص 106.
968) ر.ك ص 443
969) سوره كهف ، آيه 5
970) سوره آل عمران ، آيه 45
971) سوره اعراف ، آيه 137.
972) سوره يونس ، آيه 34
973) سوره يونس ، آيه 64
974) سوره انعام ، آه 115
975) سوره آل عمران ، آيه 64
976) بحار، ج 8، ص 38.
977) سوره توبه ، آيه 40.
978) نهج البلاغه ، خطبه 221، بند 17.
979) همان ، خطبه 222، بند 3
980) همان ، خطبه 1، بند 33
981) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 323327.
982) نهج البلاغه ، حكمت 147.
983) نهج البلاغه ، خطبه 1، بند 33
984) سوره شورى ، آيه 51
985) سوره بقره ، آيه 30.
986) سوره توبه ، آيه 104
987) سوره نور، آيه 10.
988) سوره قلم ، آيات 4950.
989) سوره اعراف ، آيه 23
990) سوره توبه ، آيه 62
991) سوره كهف ، آيه 71
992) ر.ك ص 353
993) سوره اعراف ، آيه 23
994) سوره اعراف ، آيه 23
995) الميزان ، ج 1، ص 123
996) كشف الاسرار، ج 1، ص 155؛ روح المعانى ، ج 1، ص 217.
997) سوره توبه ، آيه 118.
998) ر.ك . تفسير صافى ، ج 1، ص 105
999) سوره نحل ، آيه 53
1000) نهج البلاغه ، خطبه 223 بخواهد بيدار شود و
1001) بحار، ج 68، ص 221
1002) تفسير كبير، ج 3، ص 22
1003) صحيفه سجاديه ، دعاى 31
1004) تفسير كبير، ج 3، ص 25، ذيل آيه 37 سوره بقره .
1005) الجامع لاحكام القرآن ، ج 1، ص 323327.
1006) تفسير كبير، ج 3، ص 22
1007) سوره غافر، آيه 7.
1008) مجمع البيان ، ج 8، ص 515
1009) سوره بقره ، آيه 286.
1010) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 150، با تحرير اندك .
1011) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 148149، با تحرير اندك .
1012) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 148149.
1013) تفسير برهان ، ج 1، ص 86، ح 1؛ نورالثقلين ، ج 1، ص 67، ح 142
1014) نور الثقلين ، ج 1، ص 67.
1015) نور الثقلين ، ج 1، ص 67.
1016) همان ، ح 148.
1017) همان ، ص 69، ح 151
1018) تفسير برهان ، ج 1، ص 87، ح 8؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 41، ح 25
1019) تفسيران برهان ، ج 1، ص 87، ح 10؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 41، ح 27.
1020) تفسيران برهان ، ج 1، ص 87، ح 11؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 41پ ، ح 27.
1021) تفسيران برهان ، ج 1، ص 87، ح 5
1022) در المنثور، ج 1، ص 144
1023) بحار، ج 5، ص 58 و ج 50، ص 51؛ تفسير برهان ، ج 1، ص 87.
1024) نور الثقلين ، ج 1، ص 64، ح 127.
1025) تفسيل عياشى ، ج 1، ص 40، ح 24
1026) تفسير قمى ، ج 1، ص 43
1027) در المنثور، ج 1، ص 145
1028) بحار، ج 26، ص 326، ح 9.
1029) جوامع ، ج 1، ص 45، ذيل آيه 38 سوره بقره .
1030) سوره بقره ، آيه 120.
1031) سوره احزاب ، آيه 39.
1032) سوره انفال ، آيه 58.
1033) تبيان ، ج 1، ص 173179.
1034) تفسير كبير، ج 2، ص 2730.
1035) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 158160.
1036) همان .
1037) جوامع الجامع ، ج 1، ص 45، ذيل آيه 38 سوره بقره .
1038) سوره هود، آيه 3
1039) سوره انفال ، آيه 17.
1040) روح المعانى ، ج 1، ص 218، با تحرير كوتاه .
1041) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 160164
1042) كشاف ، ج 1، ص 129.
1043) سوره انبياء، آيات 2224
1044) كشاف ، ج 1، ص 274275، ذيل آيه 38 سوره بقره .
1045) سوره اعراف ، آيه 49.
1046) سوره يونس ، آيه 62
1047) سوره بينه ، آيات 12
1048) سوره انعام ، آيه 54
1049) سوره نساء، آيه 165
1050) كشاف ، ج 1، ص 274275
1051) التحرير والتنوير، ج 1، ص 425432
1052) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 164165
1053) تفسير كبير، ج 2، ص 28.
1054) سوره بقره ، آيه 128.
1055) سوره فصلت ، آيه 11
1056) ج 1، ص 284
1057) ج 1، ص 174
1058) ج 1، ص 90.
1059) سوره اعراف ، آيه 35
1060) سوره انعام ، آيه 90.
1061) سوره حج ، آيه 2
1062) سوره الرحمن ، آيه 46.
1063) سوره نازعات ، آيه 40.
1064) سوره بقره ، آيه 40.
1065) نهج البلاغه ، خطبه 193
1066) سوره زخرف ، آيه 68.
1067) سوره احقاف ، آيه 13
1068) سوره طه ، آيه 47.
1069) روح المعانى ، ج 1، ص 381
1070) سوره عبس ، آيه 37.
1071) سوره يوسف ، آيه 13
1072) سوره انبياء، آيه 103
1073) سوره فاطر، آيه 34
1074) سوره بقره ، آيه 277.
1075) تفسير صدر المتالهين ، ج 3، ص 168، تفسير بيضاوى ج 1، ص 51
1076) ر.ك بحار، ج 22، ص 126.
1077) تبيان ، ج 1، ص 173 179.
1078) تفسير حاج آقا مصطفى خمينى ، ج 5، ص 512، با تحريرى اندك .
1079) سوره نمل ، آيه 14
1080) سوره اسراء، آيه 102
1081) المنار، ج 1، ص 287.
1082) سوره اعراف ، آيه 18.
1083) سوره اعراف ، آيه 13
1084) سوره طه ، آى 123
1085) سوره بقره ، آيه 36.
1086) همان ، آيه 38.
1087) سوره كهف ، آيه 71
1088) همان ، آيه 74
1089) همان ، آيه 77.
1090) سوره بقره ، آيه 38.
1091) سوره انسا، آيه 3
1092) سوره طه ، آيات 123124
1093) سوره اعراف ، آيه 27.
1094) سوره زمر، آيه 9.
1095) جمله 0 يحذر الاخره مى تواند مفسر خوف از خدا باشد و اين كه مقصود از خوف از خدا، خوف از آخرت كار خويش است وگرنه خدايى كه رحمت مطلق و جمال محض است ترسى ندارد. آنچه باعث مى شود كه مومن خائف و هراسان باشد احتمال ترك وظيفه و محروميت از انجام دستور الهى است .
1096) سوره اعراف ، آيه 55
1097) سوره سجده ، آيه 16.
1098) سوره الرحمن ، آيه 46.
1099) سوره نازعات ، آيات 4041
1100) سوره فاطر، آيات 3435
1101) سوره زخرف ، آيه 68.
1102) سوره قصص ، آيه 7.
1103) سوره طه ، آيه 40.
1104) سوره آل عمران ، آيه 139.
1105) سوره فتح ، آيه 27.
1106) بحار، ج 88، ص 63
1107) سوره نجم ، آيه 3
1108) سوره طه ، آيه 77.
1109) همان ، آيه 78.
1110) سوره روم ، آيه 6.
1111)سوره احقاف ، آيه 13
1112)سوره طه ، آيه 47.
1113) سوره طه ، آيه 47.
1114) سوره انعام ، آيه 82
1115) سوره دخان ، آيه 51
1116) بحار، ج 22، ص 455
1117) سوره بقره ، آيه 155
1118)بحار، ج 94، ص 332
1119) بحار، ج 86، ص 64
1120) سوره حديد، آيه 23
1121) سوره يونس ، آيه 62
1122) سوره فصلت ، آيات 3031، به لحاظ جمله نحن اولياوكم فى الحيوه الدنيا....
1123) سوره دخان ، آيه 51
1124) سوره انعام ، آيه 82
1125) سوره احقاف ، آيه 13
1126) سوره طه ، آيات 123124
1127) سوره فرقان ، آيه 13
1128) سوره هود، آيه 3
1129) سروه طه ، آيه 123
1130) سروه طه ، آيه 124
1131) سوره توبه ، آيه 102
1132) ر.ك بحث تفاوت علم با اعتقاد ص 486.
1133) تفسير برهان ، ج 1، ص 89، ح 1؛ تفسير عياشى ، ج 1، ص 41، ح 29.
1134) تفسير برهان ، ج 1، ص 89، ح 1
1135) سوره بقره ، آيه 285
1136) سوره بقره ، آيه 285
1137) ر.ك پرتوى از قرآن ، ج 1، ص 113
1138) همان .
1139) سوره زمر، آيه 23
1140) سوره يوسف ، آيه 3
1141) سوره آل عمران ، آيه 3
1142) دائره المعارف بزرگ اسلامى ، ج 1، ص 174
1143) توحيد صدوق ، باب 2، ص /80
1144) توحيد صدوق ، باب 12، ص 152
1145) تلمود، فصل سوم ، انسان ، ترجمه از متن انگليسى ، امير فريدون گرگانى ، ص 87 و... .
1146) الهيات مسيحى ، ص 145150.
1147) الهيات مسيحى ، ص 145150.
1148) دلاله الحائرين ، تحقيق حسين آتاى ، ص 25؛ 9293؛ 716717، با تحرير و تلخيص .
1149) همان ، ص 716.
1150) دائره المعارف بزرگ اسلامى ، ج 1، ص 177.
1151) سوره شورى ، آيه 11
1152) سوره اسراء، آيه 12
1153) بخش از نبوت اسرائيلى و مسيحى ، محمود راميار، ص 235
1154) دائره المعارف بزرگ اسلامى ، ج 1، ص 175
1155) دائره المعارف بزرگ اسلامى ، ج 1، ص 176.
1156) سوره حجرات ، آيه 13
1157) سوره بقره ، آيه 124
1158) نشيد الخلق التقليد الكهنوتى ، الفصل الاول ، ص 38.
1159) السنن القويم فى تفسير اسفار العهد القديم ، ج 1، ص 34
1160) سوره آل عمران ، آيه 113
1161) ديوان ابن فارض .
1162) الهيات مسيحى ، ص 149150؛ 108200

 
 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved