سوره آل عمران، آيات 121 تا 129

سوره آل عمران ، آيات 130 تا 138

سوره آل عمران ، آيات 139 تا 148

سوره آل عمران ، آيات 149 تا 155

سوره آل عمران ، آيات 156 تا 164

سوره آل عمران ، آيات 165 تا 171

سوره آل عمران ، آيات 157 تا 172

سوره آل عمران ، آيات 176 تا 180

سوره آل عمران آيات 181 تا 189

سوره آل عمران ، آيات 190 تا 199

سوره آل عمران ، آيه 200

سوره نساء، آيه يك

سوره نساء، آيات 2 تا 6

سوره نساء، آيات 7 تا 10

سوره نساء، آيات 11 تا 14

آيات 15 و 16 نساء (درباره زنان و مردان زناكار)

سوره نساء، آيات 17 و 18

سوره نساء آيات 19 تا 22

سوره نساء، آيات 23 تا 28

سوره نساء، آيات 29 و30

سوره نساء، آيه 31

سوره نساء، آيات 32 تا 35

سوره نساء، آيات 36 تا 42

سوره نساء، آيه 43

سوره نساء، آيات 58 - 44 نساء (راجع به يهوديان)

سوره نساء، آيات 59 تا 70

سوره نساء، آيات 71 تا 76 (درباره جهاد و جنگ)

 
   

 

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved