مال اندوزی بی حد و حصر سبب شکست تولید داخلی

مال اندوزی,فرد خسیس,ورشکستگی کارخانجات,مانع پیشرفت,تار عنکبوت,کلاغ

 
 
https://www.aviny.com/karikator/Karikator/aviny/pages/015-aviny.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved