رجب علی خیاط

 

در رابطه با وضعيت ناصرالدين شاه قاجار در عالم برزخ، يكی از شاگردان شيخ از ايشان نقل كرد:

 

« روح او را روز جمعه‌ای آزاد كرده بودند و شب شنبه او را با هل به جايگاه خود می‌بردند، او با گريه به مأموران التماس میكرد و میگفت: « نبريد ». هنگامی كه مرا ديد به من گفت: اگر می‌دانستم جايم اين جاست در دنيا خيال خوشی هم نمی‌كردم! »

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/rajab-ali-khayat/naseredin-shah-dar-barzakh.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved