ولادت

  خانه

 
لباس

 
شغل

  پیش بینی ساسی

 
ناصردین شاه در برزخ

  ستایش از پادشاه ستمکار

  وفات

 
عکس

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/rajab-ali-khayat/main.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved