زندگی نامه آیت الله سید علی قاضی

  ویژگی های اخلاقی و معنوی آیت الله سید علی قاضی

  توصیه ها و وصایای آیت الله سید علی قاضی (ره)

  سیره تربیتی و  ولایت پذیری آیت الله سید علی قاضی

  مصاحبه با فرزندان و شاگردان درباره سیره آیت الله قاضی

  دیدگاه های دیگر عالمان و دانشمندان درباره «آیت الله قاضی»

   نحوه آشنایی شاگردان با آیت الله قاضی

  آلبوم تصاویر از آیت الله سید علی قاضی

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ghazi/Index.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved