مولود مبارک

  پدر

  مادر

 
دوران کودکی

  تحصیلات

 
در جوار امام رضا (ع)

 
هجرت به نجف

 
برتری در بحث

  اجتهاد

 
احاطه علمی

 
اساتید

 
خدمات و جهاد علمی

 
چگونگی احداث حوزه علمیه

  نقش همسر ایشان در موفقیت حوزه علمیه

  رحلت

 
بازگشت بیماری

  پناهندگی به حضرت رضا (ع)

 
آقا ما رو پذیرفت !

  دهان
شیطان را مشت میزنیم !

  آخرین گفتار

 
عروج ملکوتی

 
تشییع بی نظیر

  در دادگاه عدل الهی

 
یادگاران

  عکس

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mohamad-kohestani/main.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved