آیت الله محمد علی کنی

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mohamad-ali-kani/ax.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved