روز شمار دفاع مقدس

19/11/62

امام: اگر صدام شهرهاي ما را بزند تودهني خواهد خرد.

 

 
 
https://www.aviny.com/archive/War/11/19.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved