روز شمار دفاع مقدس

13/11/59

يك بمب در كنار مقر حزب بعث در شهر (الرميثه) منفجر شد.

 
 
https://www.aviny.com/archive/War/11/13.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved