28/01/63

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

 
 
https://www.aviny.com/archive/War/01/28.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved