شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی پیر هدایت - بر اساس زندگی مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 پیر هدایت 1 3,085 0:25:39
2 پیر هدایت 2 3,276 0:27:17
3 پیر هدایت 3 2,785 0:23:05
4 پیر هدایت 4 2,205 0:18:09
5 پیر هدایت 5 3,226 0:26:51
6 پیر هدایت 6 3,183 0:26:30
7 پیر هدایت 7 2,927 0:24:19
8 پیر هدایت 8 3,277 0:27:18
9 پیر هدایت 9 3,209 0:26:43
10 پیر هدایت 10 3,144 0:26:10
11 پیر هدایت 11 2,646 0:21:54
12 پیر هدایت 12 3,209 0:21:54

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo