شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی شبی با شیطان - بر اساس خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 شبی با شیطان 1 3,007 0:24:59
2 شبی با شیطان 2 2,662 0:22:03
3 شبی با شیطان 3 3,030 0:25:11
4 شبی با شیطان 4 3,331 0:27:45
5 شبی با شیطان 5 3,329 0:27:44
6 شبی با شیطان 6 2,982 0:24:46
7 شبی با شیطان 7 3,300 0:27:29
8 شبی با شیطان 8 3,601 0:30:04
9 شبی با شیطان 9 3,279 0:27:18
10 شبی با شیطان 10 2,802 0:23:14

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo