شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی گوهر شیخان - نگاهی به زندگی عالم ربانی مرحوم میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 گوهر شیخان 1 3,571 0:29:48
2 گوهر شیخان 2 3,590 0:29:58
3 گوهر شیخان 3 3,559 0:29:42
4 گوهر شیخان 4 3,179 0:26:28
5 گوهر شیخان 5 3,579 0:29:52
6 گوهر شیخان 6 3,583 0:29:54
7 گوهر شیخان 7 3,320 0:27:39
8 گوهر شیخان 8 3,575 0:29:50
9 گوهر شیخان 9 3,587 0:29:56
10 گوهر شیخان 10 3,517 0:30:00
11 گوهر شیخان 11 3,324 0:27:42
12 گوهر شیخان 12 3,201 0:26:39

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo