نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمايش راديويي واپسين صحابي - گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت اول 3,030 00:25:11
2 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت دوم 3,546 00:29:35
3 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت سوم 3,380 00:27:47
4 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت چهارم 3,215 00:27:23
5 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت پنجم 3,282 00:27:57
6 گذري بر زندگي آخرين صحابي پيامبر جناب جابر بن عبدالله انصاري قسمت ششم 3,224 00:27:27

منبع: رادیو معارفLogo
https://www.aviny.com/Voice/Namayeshradioei/jaber93/jaber.aspx?&mode=print