شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی خندق بر اساس زندگینامه شهید بزرگوار برونسی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 خندق 1 2,858 0:23:43
2 خندق 2 2,782 0:23:04
3 خندق 3 3,054 0:25:51
4 خندق 4  2,870 0:24:06
5 خندق 5 2,845 0:23:53
6 خندق 6 2,906 0:24:24

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo