شهید آوینی
انتشار کتاب الکترونیکی «انتفاضه شعر» درباره فاجعه غزه

 این کتاب « انتفاضه شعر» نام دارد و در 84 صفحه گردآوری شده است. در این کتاب از 40 شاعر، حدود 60 شعر آمده است که می‌توان در میان شاعرانی که شعرشان در این مجموعه آمده به افرادی چون محمدجواد آسمان،‌ معصومه مهری قهفرخی،‌ علی سلیمانی،‌ علیرضا حکمتی، امیر سیاه پوش،‌ عباس خوش‌عمل کاشانی،‌ نغمه مستشار نظامی، علیرضا قزوه،‌ مصطفی پورکریمی، عبدالرحیم سعیدی راد، حسین سنگری،‌ رضا نیکوکار و... اشاره کرد.

این کتاب  از طریق این لینک قابل دریافت است.

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo