شهید آوینی
چهل داستان و چهل حديث از إ مام حسن مجتبى عليه السلام
مؤ لّف : عبداللّه صالحى

1- پيشگفتار

2- خلاصه حالات چهارمين معصوم ، دوّمين اختر امامت

3- فرخنده ميلاد اوّلين سبط فروزنده

4- مراسم نامگذارى و بيمه ساختن نوزاد

5- راهنمايى طفل چهار ماهه

6- روش ارشاد و هدايت

7- پاسخ كودك در كلاس ، از علوم مختلف

8- سبطى در آغوش جبرئيل عليه السلام

9- توجيه جابر با رجعت پيامبر صلى الله عليه و آله

10- ليست اسامى شيعه

11- مسائل حضرت خضر و جواب امام عليهماالسلام

12- حضور حقّ و باطل در كاخ پادشاه روم

13- تحقيق از آهو براى يافتن برادر

14- نتيجه خوشحال كردن سگ

15- آزمايش امّت و مظلوميّت رهبر

16- فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجّت

17- كدام بهترند، دشمنان يا دوستان ؟

18- معجزه پسر همچون پدر

19- روئيدن رطب بر نخل خشكيده

20- نصيحت فرزند جهت يارى برادر

21- رسوائى توطئه گر و زن شدن يك مرد

22- زن شدن مردى در قبال توهين

23- خبر دادن از غيب در كودكى

24- تقاضاى فرزند به جاى قيمت روغن

25- اشتهاى خربزه و فرود به همراه گلابى

26- زنده نمودن دو مرده گنهكار

27- پاداش هديه و علم آموزى

28- عكس العمل در قبال توهين و استهزاء

29- برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل

30- دريافت هديه از طاغوت

31- پذيرائى از هفتاد ميهمان و سخن آهو

32- ترور توسّط جيره خواران مزدور

33- جواب تسليت يا هوشدار باش

34- ترس از مرگ به جهت تخريب خانه

35- ايثار پيرزن و عكس العمل امام

36- فائده گذشت و ملاطفت

37- جنّ حامى گمشدگان با خدا

38- جواب شش موضوع مبهم

39- مجازات زن بدكاره با كنيز

40- نصايحى سعادت بخش در لحظاتى حسّاس

41- دو آپارتمان سبز و قرمز

42- در آخرين لحظات ، در فكر هدايت

43- پيش بينى خطر در تشييع جنازه

44- در مصائب امام حسن مجتبى عليه السلام

45- پنج درس ارزنده و آموزنده

46- در مدح و منقبت دوّمين اختر فرزنده امامت

47- چهل حديث گهربار منتخب

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo