نشست "ادغام مسلمانان" برگزار می شود

نشست "ادغام مسلمانان در جامعه آمریکایی" به منظور استفاده مسلمانان فرانسوی از تجارب مسلمانان آمریکایی و تشریک مساعی این دو گروه با یکدیگر امروز در پاریس برگزار می شود.

در نشست " ادغام مسلمانان در جامعه آمریکایی" دکتر حاتم بازیان استاد دانشگاه کالیفرنیا درباره وضعیت مسلمانان آمریکا سخنرانی می کند. این نشست به منظور فعال سازی جنبشهای دانشجویان آمریکا و تشریک مساعی آنها با مسلمانان فرانسه است تا حقوق بشر اجرا و تبعیضات نژادی و دینی از میان برود.

بررسی قانون و تاریخ مسلمانان و توجه به مسئله فلسطین در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد. این نشست فرصتی به منظور آگاهی و اطلاع مسلمانان فرانسه از تجارب مسلمانان ایالت متحده آمریکا و استفاده از آن در طول زندگی خود است.

منبع:خبرگزاری مهر
 

Logo
https://www.aviny.com/News/85/03/13/10.aspx?&mode=print