20 كامرونی در طول يك ماه مسلمان شدند

پس از اين كه رهبر قبيله كامرون به دين اسلام گرويد 19 تن ديگر نيز با تلاش انجمن جهانی جوانان مسلمان به دين اسلام روی آوردند. در راستای تلاش های بی وفقه انجمن جهانی جوانان اسلام 20 كامرونی طی يك ماه به دين اسلام گرويدند.

اين در حالی است كه در ابتدا رهبر قبيله «امبو» در كامرون به دين اسلام روی آورد وی سعی داشت تا افراد خانواده خود و ديگر هم قبيله هايش را به دين اسلام فراخواند.

در پی اين اقدام، بار ديگر تلاش های انجمن جهانی جوانان اسلام ثمره داد و 19 تن ديگر نيز به دين اسلام روی آوردند.

گفتنی است انجمن جهانی جوانان مسلمان با هدف معرفی اصول و ارزش های اسلامی به غير مسلمانان فعاليت می كنند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران( ايكنا)
 

Logo
https://www.aviny.com/News/85/03/06/08.aspx?&mode=print