راه اندازی مرکز اطلاع رسانی کتاب و مطبوعات شاهد

تهران‎ ـ مركز اطلاع رسانی كتاب‎ و مطبوعـات‎ شاهد در هفته‎ دفاع مقدس‎ در محـل‎ معـاونـت‎ پژوهش‎‎ وتبليغات‎ بنياد شهيد گشايش مي‎ يابد. .
به‎ گزارش‎ واحد مركزی خبر, مديركل‎ مجـلات‎ و انتشارات‎‎ شاهد با بيان‎‎ اين مطلب‎ گفت : با افتتاح‎ اين‎‎‎ مركز ,نويسندگـان, نـاشـران و علاقه ‎‎مندان‎‎ مي‎توانند به آخريـن اطلاعـات‎ در زمينه‎ كتاب‎ و مطبوعـات‎ در خصـوص‎ شـهيـد و شهادت‎ دسترسی يابند. .
آقاي‎‎ شريفی برگزاري نمـايـشگـاه‎ كتـاب‎ در بوستان‎‎ لاله‎ و بهشت‎ زهرا همـزمـان بـا روز عطر افشانی مزارشهدا, جلسه‎ نقد كتاب‎ هـایخاطرات‎ در زمـينـه‎ دفـاع مقـدس‎ در مـركـز فرهنگیسيد الشهدا و تخفيـف‎ 15 درصـدیدر فروشگاههای نشر شاهد سـراسـر كشـور را از فعاليت‎های نشر شاهد در هفتـه‎ دفـاع مقـدس‎ برشمرد.