تدبیر فرمانده کل قوا

در بحران جنگ خلیج فارس مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند : واحدهای نظامی در منطقه جنوب و غرب گسترش پیدا کنند.

ما جزء واحدهای بودیم که در منطقه جنوب ، حوالی پادگان حمید اردو زده بودیم . این حرکت در پی همان فرمان بود ،فرمانی که در آن آورده بودند ، عبارت بود از این که : به هیچ وجه نباید پذیرفت که کسی حتی به اندازه یک وجب به خاک ما تجاوز نکند.

این دستور قاطع فرماندهی کل قوا همه ما را مصمم کرده بود که کوچکترین رخنه و نفوذ را نپذیریم . ما هر چه در توان داشتیم به میدان آوردیم و آماده مقابله احتمالی با دشمن شدیم .

آمریکایی ها تصمیم داشتند با تصویب مصوبه ای در کنگره خود ، از خاک جمهوری اسلامی ایران برای حمله به عراق استفاده کنند . تدبیر فرمانده معظم کل قوا و در پی آن ، حضور گسترده نیروها در مناطق غرب و جنوب ، آمریکایی ها را از تصمیمشان باز داشت.

سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی

 
 
https://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Khaterat/kh_43.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved