از شوروى «برژنف» تا شوروى «گورباچف»

مشكلات اقتصادى شوروى كه مربوط به اين يك سال و دو سال و پنج سال و ده سال نيست؛ اين مشكلات قبل از آنکه برژنف بيايد و در رأس حكومت قرار بگيرد، گريبانگير شوروى بوده است. حكومت چندسالۀ مطلقۀ برژنف با آن خصوصيات، در همين شرايط اقتصادى تحقق پيدا كرد؛ حكومت جانشينانش هم همين‏طور بود. در اين دهه، چه عاملى است كه از جمع‏بندى آن حقايق اقتصادى و اجتماعى، به اين نتيجه مى‏رسد؟ اين عامل را احتمالاً مى‏شود در جاى ديگرى - غير از خود شوروى - جستجو كرد.

مطرح شدن حضور مردمى و قوّت ارادۀ ملتها به حد ايجاد يك قطب جديد در معادلات جهانى - كارى كه ايران اسلامى كرد - از كجا معلوم كه در آن تصميم‏گيريها مؤثر نبوده است؟ چه كسى مى‏تواند اين را به آسانى نفى كند؟ در اروپاى شرقى، حوادث از يك خاستگاه مذهبى آغاز شد.

اصلاً شعار «جنبش همبستگى» در لهستان - كه مادر همۀ قضاياى اروپاى شرقى است - عبارت از خواست انجام عمليات دينى و تشريفات مذهبى در كليسا بود. در سال دوم انقلاب ما - يعنى همان سال 58 - خبرهايش براى ما مى‏آمد كه برايمان خيلى جالب بود. آن روز ما در شوراى انقلاب بوديم. تحليل ما در آن روز اين بود كه گرايش به مذهب در اين نقطه از دنيا، با روى كار آمدن يك حكومت مذهبى بر اساس يك انقلاب مذهبى - كه دنيا را تكان داد و متوجه به خودش كرد - بى‏ارتباط نيست. اينها را نبايد دست كم گرفت. من اينها را به عنوان نظر نمى‏گويم؛ به عنوان يك احتمال كه در خور پيگيرى است، مطرح می‌کنم.

(نقل شده در ديدار سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه 1/5/1369)

 
 
https://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Khaterat/19.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved