بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام به ‏مناسبت مبعث فرخنده پيامبر مكرم اسلام‏

23/ 06/ 83

 بسم الله الرحمن الرحيم

عيد شريف مبعث را كه يكى از بزرگترين اعياد اسلامى است، به همه‏ ى امت بزرگ اسلامى و به ملت شريف ايران و به شما حضار محترم و ميهمانان عزيز تبريك عرض مى‏كنم.

تشكيل امت اسلامى با خصوصيات و مشخصه ‏هاى منحصر به ‏فرد آن، يكى از بركات اين بعثت عظيم بود. امت اسلامى صرفاً اين نيست كه جمعيتى حول يك محور عقيدتى مجتمع شوند، بلكه امت اسلامى - آن‏چنان كه پيامبر مكرم اسلام و تعاليم قرآن طراح و برنامه ‏ريز آن بوده ‏اند - مجموعه اى از انسانها هستند كه از علم، اخلاق، حكمت، روابط صحيح و اجتماعِ برخوردار از عدالت بهره‏ مَندند و نتيجه‏ ى همه‏ ى اينها رسيدن انسان به اوج تكاملى است كه استعداد آن را خداوند در او قرار داده است. امت اسلامى مظهر تربيت اسلامى است؛ و اين را نبى مكرم اسلام در نامساعدترين شرايط از صفر آغاز كرد.

آن روزى كه فرياد توحيد، پس از لحظه‏ ى باشكوه بعثت، از حنجره‏ ى مبارك نبى‏ مكرم اسلام بيرون آمد، دنيا - در همه‏ى اقطارش - دنياى كفر و ظلم و دنياى دورى از اخلاق و غوطه‏ ورى انسان در انواع مشكلات و مفاسد بود. اين حركت عظيم در زندگى پيغمبر به نحو معجزآسايى در ظرف سيزده سال انجام گرفت و پس از سيزده سال اولين نطفه‏ بارور امت اسلامى در مدينه گذاشته شد. آنچه كه مى‏توانست اين هسته‏ مركزى را به آنچه ما در قرن چهارم و پنجم هجرى از امت اسلامى مى‏دانيم، تبديل كند، عبارت بود از ايمان روشن ، تعاليم واضح و همه ‏جانبه، عزم راسخ و جهاد مستمر؛ اينها بود كه توانست آن جامعه كوچكِ چندهزار نفرىِ مدينه را در سالهاى اول هجرت به يك امت عظيم و مقتدر و عالِم و عزيز و چشمه ‏ى جوشان علم و حكمت براى دنيا در قرن چهارم و پنجم هجرى تبديل كند - كه تاريخ اين را براى ما شرح مى‏دهد - بعد امت اسلامى در افت ‏وخيزهاى فراوان خود و در هر جا كه از آن تعاليم غفلت كرد، دچار شكست و عقب روى شد. هرجا علم، اخلاق، روابط اجتماعى، اقتدار معنوى، عزت، وحدت و برتر از همه عدالت را ناديده گرفت، رشد آن متوقف شد و عقبگرد كرد و كار به جايى رسيد كه قدرتهاى متجاوز و متعرض و طماع توانستند اين امت را تكه‏ پاره كنند، در مقابل هم به تضعيف قواى يكديگر وادار كنند، بر آنها تسلط پيدا كنند و منابع آنها را بگيرند.

در دوران معاصر از دهها سال پيش به اين طرف، به بركت همان تعاليم و بازگشت به آنها بيدارى اسلامى آغاز شد و پرچم توحيد بار ديگر به اهتزاز درآمد كه اوج اين حركت، تشكيل نظام جمهورى اسلامى در اين نقطه‏ى حساس از دنياى اسلام بود كه باز آحاد مسلمانها احساس هويت و عزت كردند. امروز هم ما در مقابل همان تجربه‏ يى قرار داريم كه امت اسلامى در قرون شروع انحطاط و زوال، در مقابل آن قرار داشت.امروز هم عليه امت اسلام جنگى را آغاز كرده‏اند، تا اين حركت را در نطفه خفه كنند. امروز هم قدرتهاى جهانخوار و مستكبر، با طمع بستن به منابع عظيم و ذخاير بى‏پايانِ طبيعى و انسانىِ دنياى اسلام - آن‏طور كه خودشان صريحاً هم مى‏گويند - جنگى را شروع كرده‏اند كه پرچمهاى اين جنگ از سوى استكبار، پرچمهاى مزورانه است؛ پرچم دمكراسى و پرچم آزادى است؛ اما باطن قضيه چيز ديگرى است؛ باطن قضيه نابود كردن عنصر عزت امت اسلامى - يعنى اسلام - است؛ باطن قضيه از بين بردن كانون مقاومت است، تا هيچ مانعى در مقابل جهانخواران در اين منطقه وجود نداشته باشد.

زمانى كه ما ضعف نشان داديم و كوتاهى كرديم، دشمن به همان اندازه پيشروى كرد. امروز جابه‏جاى دنياى اسلام دچار مصيبت است. فلسطين دچار مصيبت است، عراق دچار مصيبت است، افغانستان دچار مصيبت است؛ بسيارى از كشورهاى اسلامى از سوى همين جهانخواران و مستكبران در معرض تهديدند. ما با تمسك به اسلام مى‏توانيم بر اين ضعفها فائق بياييم؛ مى‏توانيم در مقابل دشمن بايستيم. امروز آن چيزى كه دنياى اسلام به آن احتياج مبرم دارد، عبارت است از وحدت كلمه؛ ملتهاى مسلمان دلشان پُر است از ظلم دشمنان اسلام و استكبار. ملتهاى مسلمان از مشاهده‏ى آنچه در عراق و در فلسطين و در افغانستان مى‏گذرد، دلشان پر از غم و عقده و گلويشان پر از فرياد است؛ دولتهاى اسلامى بايد از اين نيروى متراكم استفاده كنند.

قدرت استكبارىِ امريكا كه شرارت محض است و امروز از همه‏ ى انگشتان او در منطقه اسلامى شرارت مى‏بارد، فقط در مقابل يك قدرت، كارى نمى‏تواند انجام دهد و آن، قدرت ملتهاست؛ تكيه به ملتها، آگاه كردن ملتها، متوجه كردن ملتها به منافعشان، آنها را از ظلماتِ توهم هاى بيجا - اگر دچار آن هستند - خارج كردن و حقايق را به آنها نشان دادن، ملتها را آماده‏ى مقاومت در مقابل استكبار مى‏كند.

منطق استكبار، در هيچ ‏جا، منطق گفتگو و مصالحه‏ى عادلانه نيست؛ همچنان‏كه شما نمونه ‏هايش را در دنيا مشاهده كرده ‏ايد. منطق استكبار، منطق زور، ترور و استفاده ‏ى غيرعادلانه از قدرتى است كه در اختيار دارد؛ لذا خود مروج تروريسم است. امروز امريكايى‏ها به نام مبارزه با تروريسم وارد كشورها مى‏شوند و اين‏جور ملتها را زير فشار مى‏گذارند؛ آنها را بمباران مى‏كنند و كودك و زن و پيرمرد و انسانهاى بى‏ دفاع را از بين مى‏برند؛ منطقشان اين است كه مى‏خواهيم با تروريسم مبارزه كنيم! تروريسم يعنى چه؟ مگر غير از اين است كه تروريسم يعنى اين‏كه كسى براى پيشبرد مقصد خود از نيروى زورِ غيرقانونى استفاده كند؟ آيا كارى كه امريكا امروز در عراق مى‏كند، غير از اين است؟! نفس حضور نيروهاى نظامى امريكا در عراق، ظالمانه و مستكبرانه و متجاوزانه است. روزى نيست كه خبر دهها كشته و زخمى - كه گاهى هم بيشتر است - از شهرهاى مختلف عراق به گوش نرسد. در قلب دنياى اسلام، فلسطين قرار دارد. نزديك به شصت سال است كه صهيونيستها با استفاده از زور و قدرت غيرقانونىِ خودشان، مردمان فلسطين را زير فشار قرار داده‏اند. شما ملاحظه كنيد در فلسطين چه مى‏گذرد. دنياى اسلام به اين مسائل عادت كرده است؟ زمامداران مسلمان به اين مسائل عادت كرده ‏اند كه ببينند اين‏جور زن، كودك، جوان، خانه و مزرعه به ‏وسيله‏ى زور و قدرت نابود مى‏شود؟ اين معنايش چيست؟ مگر تروريسم غير از اين ، چيز ديگرى است؟ مروجان تروريسم، امروز به دروغ و نفاق پرچم مبارزه با تروريسم را در پيش گرفته‏اند و آن را بهانه قرار داده ‏اند براى دخالت در كشورهاى اسلامى.

امروز دنياى اسلام بايد يكپارچه در مقابل تجاوز استكبارى امريكا و متحدانش - هرجا و هرگونه و به هر شكلى - بايستد و بداند كه جز ايستادگى براى رفع شر اين شرارت مجسم - يعنى امريكا و استكبار - هيچ راه ديگرى وجود ندارد و هيچ نرمش و هيچ كوتاه آمدنى و هيچ عقب‏نشينى‏يى اشتهاى سيرى‏ناپذير مستكبران را اشباع نمى‏كند. اينها جز به تسلط مطلق بر دنياى اسلام و بخصوص بر اين منطقه‏ى خاورميانه، به هيچ‏چيز ديگرى قانع نيستند. اين را هم بايد بدانيد كه ملتها مى‏توانند بايستند، مى‏توانند قدرتهاى مجهز و مسلح را ناكام كنند، مى‏توانند شمشير برّان و خونريز آنها را كُند كنند؛ همچنان‏كه تجربه‏ى سالهاى اخير اين را به ما نشان داده است و امروز تجربه‏ى فلسطين و تجربه‏ى عراق هم اين را به ما نشان مى‏دهد.

امريكايى‏ها در عراق تا زانو در گل فرو رفته ‏اند؛ صهيونيستها در مقابل يك مشت فلسطينىِ تهى‏دست كه هيچ چيز جز قدرت ايمان و ميل به استقلال و ميل به رد ظلم در اختيار ندارند، درمانده‏اند. صهيونيستها سالهاست كه فلسطينى‏ها را مى‏كوبند؛ اما نتوانسته ‏اند مواضع آنها را تغيير دهند؛ شكست يك قدرت مسلح چيزى غير از اين نيست.

خداوند متعال روح و دل ملت مسلمان را در آغاز بعثت با رحمت، عنايت و با توجه خود آماده كرد براى ورود در اين ميدانهاى دشوار؛ «هو الّذى يصلّى عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظّلمات الى النّور و كان بالمؤمنين رحيما». رحمت الهى به مسلمانها و به مؤمنين به او و به بندگان او اين است كه اگر آنها دل از برخى دلبستگى‏هاى كوچك و ضعيف بكنند و در مقابل موج كفر و فساد و استكبار بايستند، خداى متعال به آنها كمك مى‏كند؛ همچنان‏كه كمك كرد. هيچ‏كس باور نمى‏كرد در قلب دنياى اسلام، آن‏جايى كه از اطراف در زير فشارهاى امريكا و صهيونيسم بود، قدرت اسلام به صورت جمهورى اسلامى سربلند كند. اين نهال غرس شد، روييد، ثمربخش و تناور شد و روزبه ‏روز به فضل پروردگار و به حول و قوه الهى و على‏رغم دشمنان اسلام تناورتر و مستحكمتر خواهد شد؛ اين تجربه‏اى است در پيش روى ما.

اميدواريم خداوند متعال به ما مسلمانها همت عنايت كند و ما را عزم و نيت راسخ ببخشد، تا بتوانيم در تجربه‏ى دشوارى كه امروز امت اسلامى با آن مواجه است، راهمان را گم نكنيم و اين راه را با قوت و قدرت ادامه دهيم و ان‏شاءاللَّه شاهد عزت و پيروزى اسلام باشيم. اميدواريم كه خداوند به مردم مظلوم عراق، مردم مظلوم فلسطين، مردم مظلوم افغانستان و ساير ملتهاى اسلامى هم كمك كند و آنها را از شر شياطين و اشرار نجات دهد.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‏

 

 

 

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/83/06_23.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved