پيام مقام معظم رهبرى به‎ همايش‎‎ حقوق‎ محيـط زيسـت

20 / 03/ 1382

بسم اللّه الرحمن الرحيم

برگزارى همايش‎ حقوق‎ محيـط زيسـت‎ بـا مشاركت‎‎ قواى سه‎‎‎ گانه پاسخى مثبت به يكي از نيازهاى‎‎ امروز جامعه‎ براي صيانت‎ بيشتر از محيط زيست‎‎‎ و رعايت حقوق‎ عمومى است.
تخريب‎ محيط زيست‎ معلول‎ نا برابريهاى اجتماعى‎‎ و استفاده‎ غلط از طبيعت‎ و يكى از عوامل‎ تضييع‎ حقوق‎ انسانها است‎.
متاسفانه‎‎ در جهان‎ امروز اقليتى مرفه و ثروتمند از همه امكانات‎ و مواهب‎ طبيعى و سالم‎ بهره‎بردارى مى كنند ولـى اكثـريـت‎ ملتها محكوم‎ به‎ زندگـى‎‎ در شـرائط مـحيـطى آلوده‎‎ و غيربهداشتى و تن‎‎ دادن بـه عـوارض‎ سوء و انواع بيماريها و پذيـرفتـن‎ بـلا و مصيبت‎ و مرگ‎ و ميراند.
كشورهاى صنعتى بيشترين‎ آسيـب‎ را بـه‎ طبيعت‎‎ و محيط زيست وارد ساخته‎‎ و به حقـوق‎ ساير كشورها تجـاوز نمـوده‎انـد و در اثـر سياست‎ هاى خود, بيماري و فقر و ويرانى را بر بسيارى از انسانها تحميل‎ كرده‎اند.
شيوه ‎‎هاى نا صحيح‎ و غيرعادلانه در تعامل‎ با طبيعت‎‎ و آلوده‎ ساختـن‎ مـحيـط زيسـت در كشورمان‎‎‎ نشان دهنده‎ فقدان اگاهي هاى زيسـت‎ محيطى‎‎ و ضعف‎ ساز و كارهاى قانوني در صيانـت‎ از محيط زيست‎ و جلوگيرى از آلوده‎ سـاختـن‎ آن‎ است‎.
براى از بين‎‎‎ بردن اين نقيصه بزرگ‎ و اساسى بايد آگاهى افراد نسبـت‎ بـه‎ مسـائل‎ زيست‎‎ محيطى افزايش‎ يابد و مديريت هاى كلان‎ در ايجاد ساختار مناسب‎ همراه‎ با الزامـات‎ قانونى براى رعايت‎ حقوق‎ عمومى تلاش‎ كنند و انگيزه‎‎ ها و حساسيت‎ ها را براى مقابله بـا آلاينده ‎ها بالا ببرند.
در اسلام‎, جامع‎ ترين‎ ديدگاه‎ و صـحيـح‎ ترين‎ شيوه‎ تعامل‎ با طبيعت‎‎ و محيـط زيسـت بيان‎ گرديده‎ است‎.
خداوند, جهان‎ هستى و همه‎ پديـده هـا را زيبا, متقن‎‎ و موزون آفريده‎ و ما بايـد رابطه‎ خود را با آنها تصحيح‎ كنيـم‎ و بـا تصرفات‎‎ نادرست خود آنرا ويران‎ و آلوده‎ و جامعه‎‎ را با بلا و مصيبت‎ مواجه نسازيم‎.
نگاه‎‎ اسلام‎‎ به طبيعت‎ و محيط, اعـم از جاندار و بيجان‎, عاطفي‎‎, اخلاقى, مـعنـوى و هدايت‎‎ گرانه‎ است و برخـوردارى از مـواهـب‎ طبيعى نيز بر پايه اصولى متين‎, عادلانـه, حكيمانه‎‎‎, متوازن‎ و سازنده استوار گرديـده است‎.
هدف‎ متعالى اسلام‎ بـرخـوردار سـاختـن‎ همه‎‎‎ نسلها از نـعمـتهـاى الهـى و ايجـاد جامعه‎‎اى سالم‎ و بدور از فاصله طبقاتـى و مستعد براى رشد و شكوفايى است‎‎ و الزامـات شرعى براى حفظ تعادل‎ و توازن‎ در استفـاده‎ ازمواهب‎ طبيعى با پرهيـز از زيـاده‎ روى و مقيد به‎‎‎ عدم‎‎ اضرار به غيرفراهم آوردهاست‎.
در قانون‎‎ اساسى‎‎ جمهورى اسلامي ايران, حفاظت‎‎ از محيط زيست, بـراى همـه‎ نسـلهـا, وظيفه‎‎‎اى عمومى تلقي گرديـده و هـر گـونـه تخريب‎ آن‎ در فعاليتهاى اقـتصـادي مـمنـوع اعلام‎ شده‎ است‎.
اينك‎ هماهنگي‎‎‎ قوا كه‎ حاكى ازعزم‎ ملي بر تامين‎ محيط زيست‎ سالـم‎ و جلـوگيـرى از تخريب‎ منابع‎ طبيعى است‎‎ از اهميـت ويـژه‎اى برخوردار است‎.
شايستـه‎ اسـت‎ مسـئولان‎ مـحتـرم‎ بـراى ارتقاء سطح‎ آگاهى و حساسيت‎ عمومي دررابطه‎ با محيط زيست‎ تلاش‎ و خلاء هاى قانونى را پر كنند و دستگاههاى مسئول‎ با دقت‎‎ نسبـت بـه‎ اجراى قوانين‎‎ مراقبت‎ نمايند و با متخلفان بطورقاطع‎ برخورد كنند و قوه‎‎ قضـائيـه بـا ساز و كار مناسب‎ به‎ تخلفات‎‎ زيسـت مـحيـطى رسيدگى كند.
اميدوارم‎ اين‎ همايش‎ در پيشبرد اهداف‎ انسانى خود موفق‎ شود و زمينه‎‎‎ برخـوردارى عامه‎ مردم‎ از مواهب‎ طبيعى و محيـط زيسـت‎ سالم‎‎ را فراهم سازد.

والسلام‎‎ عليكم و رحمه‎‎‎ الله وبركاته
سيد على خامنه ‎اى
20 / 03/ 1382

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/82/03_20.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved