بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى
در ديدار هزاران تن از اقشار مختلف مردم قم
بمناسبت 19 دى سالروز قيام پرشكوه مردم قم در سال 1356
19 / 10 / 80بسم الله الرحمن الرحيم

اولا بـه شـما بـرادران و خواهران عزيز كه از قم تشريف آورديد و قبول زحمت كـرديد و فـضاى مـجلس مـا را با ياد شهيدان عزيز قمى منور و خوشبو كرديد, خـيرمقدم عـرض مـى كنم.امروز, هـم مـصادف اسـت با حادثه ى بزرگ نوزدهم دى كه مـبدايى بـراى يـك تحرك عظيم در صحنه ى نهضت و انقلاب شد و هم مصادف است با روز حـادثه ى اثرگذار و فراموش نشدنى فيضيه در بيست وپنجم شوال سال 1342.اين دو حـادثه, نشاندهنده ى عظمت و اهميت شهر قم, حوادث قم و مردم قم در تحولات اين كشور است.قمى ها چه حوزه ى علميه در شهر مقدس قم, و چه آحاد مردم قم به لطف خداوند در مسائل عظيم و فراموش نشدنى اين كشور در دوران انقلاب و قبل و بعد از آن, نقشهاى موثر ايفا كردند.ياد شهيدان را آن فداكاران و كسانى كه بـا جـان و فكر و بيدارى خود, اين صحنه هاى درخشان را به وجود آوردند گرامى مى داريم و از خداوند متعال مى خواهيم كه ما را نسبت به اين عزيزان, ناسپاس قرار ندهد و ان شاالله همان راه و اهداف را ادامه دهيم.
راهـى كـه در نـوزدهم دى بـه وسـيله ى مـردم و جـوانان قـم آغـاز شـد, راه پـرمخاطره يى بـود; امـا هـدف بـزرگى هم در پايان اين راه وجود داشت و آن, ايـجاد نـظام اسلامى بود; يعنى نظامى كه به بركت احكام و شريعت الهى, نظام عـدالت و تـقوا بـاشد.هدف هـمه ى پيغمبران هم ايجاد چنين دنيايى بوده است; دنـيايى كـه در آن عـدالت و تـقوا بـاشد.چه مـوقع دنـيا از عـدالت و تقوا برخوردار خواهد شد؟
وقـتى كـارگردانان حـوادث عـالم يـعنى مسوولان كشورها و روساى ملتها داراى عـدالت و تـقوا بـاشند; والادر هـر كشورى اگر مسوولان آن مثل رژيم طاغوت از تـقوا و عدالت فرسنگها فاصله داشته باشند, در آن كشور نه عدالت معنا پيدا مـى كند و نـه تـقوا; بـنابراين اساس بايد درست باشد.اساس درست, آن نظام و حـكومتى است كه بر پايه ى احكام الهى بنياد شده باشد و مسوولان آن از عدالت و تـقوا بـرخوردار بـاشند; مـردم دنبال اين موضوع بودند.امروز هم همين طور است; اگر بخواهيم مشكلات دين و دنياى ما برطرف شود, بايد بر اين نقطه يعنى اقـامه ى عدل و تقوا پافشارى كنيم.اولين كسانى كه از اين حركت و تحول عظيم اجـتماعى زيـان مـى كردند, چـه كـسانى بـودند؟ كسانى كه بر اين كشور سلطه ى غـاصبانه ى خود را برقرار كرده بودند; بر مردم حكومت مى كردند; به مردم زور مـى گفتند و منابع ثروت مادى و معنوى آنها را به غارت مى بردند; آنها اولين دشمنان اين حركت و تحول بودند; همان چيزى كه ما در اصطلاح انقلاب اسلامى, به آن استكبار جهانى مى گوييم.چون امروز ملتها و كشورهاى دنيا مسائلشان با هم مـرتبط و مـتصل و فاصله ها كم است, غارتگران منابع ثروت و قدرت در دنيا به پـيرامون خـود اكـتفا نـمى كنند; در صدد دست اندازى به همه ى دنيا هستند.شما امـروز مـى بينيد كه قدرتهاى استكبارى براى تسلط بر دنيا و ملتها و كشورها چـه مـى كنند.اگر در كـشورى يك ملت توانست اين سلطه ى جهنمى و شيطانى را از خـود دور كند و براى اقامه ى حق و عدل قيام كند, اولين دشمن او همين مراكز جـهانى هـستند; تـا آن جايى كه بتوانند, مانع مى شوند كه آن ملت بساط ظلم و ستم را از بين ببرد; كمااين كه در دوران انقلاب كسانى كه بودند و هستند, به يـاد دارنـد و در مـقابل حـركت مـردم, همين مراكز جهانى, با همه ى قوا سعى كردند ملت ايران را از اين راه منصرف كنند; چه با سلاح, چه با توپ و تانك, چـه بـا تـبليغات, و چـه با وسوسه ها.اگر توانستند مردم را منصرف كنند, به مـقصود خـود رسيده اند و سلطه ى غاصبانه ى خود را ادامه خواهند داد; اما اگر بـه مـقصود نـرسيدند و مـردم تـوانستند بساط ظلم و ستم طاغوت را از كشورى برچينند, آنگاه شكل دشمنى مراكز استكبارى و استعمارى عوض مى شود; همت آنها ايـن مـى شود كـه نـگذارند اين ملت به هدف و آرمان خود كه استقرار عدالت و تـقوا در كـشور اسـت دسـت پـيدا كـند; انواع مختلف كارشكنيها و دشمنيها و مـخالفتها را بـه وجود مـىآورند, كـه ايـن را هـم در اين بيست وسه سال شاهد بـوده ايد.جنگ را تـحميل كـردند, بـمباران كـردند, حـمله ى تبليغاتى كردند, مـحاصره ى اقـتصادى كـردند, تـبليغات سـراسرى جهانى عليه اين انقلاب به راه انداختند; همه براى يك هدف; آن هدف چيست؟
نـگذارند نـظام اسلامى به پشتيبانى ملت ايران اين پشتوانه ى قوى به هدفها و آرمـانهاى خود دست پيدا كند; كارى كنند كه ملت خسته شود و مسوولان به ستوه بـيايند.وقتى مـلت و مـسوولان از ادامـه ى راه خـسته شوند, آنگاه اول تجديد سـلطه ى دشمنى است كه او را بيرون كرديد; اما برگردد و سلطه ى جهنمى خود را دوباره شروع كند و وضع را به همان شكلى برگرداند كه مردم آن را به هم زده و از بين برده بودند.
آنـها در بـسيارى از نقاط دنيا موفق شدند.قرن بيستم, قرن انقلابها و تحولات اجـتماعى و سـياسى در دنـيا بـود; در هـمه ى نـقاط دنـيا در آسيا, آفريقا, امـريكاى لاتـين تـحولات بـزرگ اجتماعى به وجود آمد; استكبار, استعمارگران و قـدرتمندان مـتمركز جـهانى, با همين فشارها توانستند آنها را برگردانند و وضـع را بـه صـورت اول و بـه همان شكل مطلوب خود در بياورند.اما در ايران نـتوانستند; چـون در اين جا عواملى وجود داشت كه نگذاشت آنها موفق شوند:در درجـه ى اول ايـمان عميقى بود كه در دلهاى اين مردم وجود داشت.در كنار اين ايمان, رهبرى قاطع و آگاه و هوشمند امام بزرگوار بود كه مثل كوه در مقابل دشـمن ايـستاد.مردم بـا حـضور امـام, دلـگرم و مطمئن شدند.در دوران امام, سـخت ترين ضـربات بـر ايـن كشور وارد شد; اما مردم را نشكست.عامل ديگرى كه نـگذاشت دشـمن موفق شود, زيربناى محكم و متين نظام اسلامى بود; يعنى قانون اساسى.در قانون اساسى ترتيبى داده شده است كه حضور و اراده و راى و خواست مـردم را بـا جـهتگيرى اسـلامى, در همه ى اركان نظام ظهور و بروز مى دهد.اين نـظام مـستحكم, انـتخاب مردمى, مجلس مردمى و دولت مردمى كه بر پايه ى اسلام بـود, مـانع نـفوذ دشـمن شـد.البته دشمن به دشمنى خود ادامه داده و خواهد داد.هـمه ى آن چيزهايى كه عوامل بقاى اين انقلاب بوده است, مورد تهاجم دشمن اسـت.ايمان مردم, به طريقى مورد تهاجم شديد همان دشمنانى است كه مى خواهند برگردند و اراده و اختيار را در اين كشور در دست بگيرند; دست نشاندگان خود را سـر كـار بـياورند و بـساط ظـلم و فساد خود را دوباره در اين كشور پهن كـنند; ايـنها از پا ننشسته اند; منتها در مقابل اين عوامل بقا و در مقابل عـناصر مـقتدرى كه در اين كشور وجود دارد, تودهنى خوردند و نتوانستند كار خـود را انجام دهند.اگر ملت ما بيدار باشد و اين گوهر گرانبها يعنى ايمان را در وجـود خـود حفظ كند و اين پايه و زيربناى مستحكم را حراست كند, حتى اگـر دشـمن بـخواهد تـا دهـها سال ديگر هم معارضه كند, باز اين ملت به او تـودهنى خـواهد زد.هم مردم نقش تعيين كننده دارند و هم مسوولان; اين را به شـما عرض بكنم.نقش آحاد مردم از قشرهاى مختلف, تعيين كننده است.هر نظام و كـشورى كه مردمش بيدار باشند, باايمان باشند, در صحنه باشند, آماده باشند و بخواهند از حق خودشان دفاع كنند, هيچ قدرتى نمى تواند بر آنها و كشورشان تـسلط پيدا كند نه قدرت اتم, نه قدرت موشك, نه تجهيزات نظامى و نه غير آن بنابراين نقش مردم بسيار مهم است.نقش مسوولان هم خيلى مهم است.مسوولان كشور بـايد بـتوانند نه فقط پا به پاى مردم حركت كنند, بلكه جلوتر از آنها گام بردارند.
سـه خـصوصيت در مـسوولان كشور لازم است, كه اگر اين سه خصوصيت در آنها وجود داشـت, آنـگاه ايـن نـيروى عـظيم مـلى مى تواند جلوى هرگونه خباثت و دشمنى دشمنان را بگيرد.اين سه خصوصيت, تقوا و شجاعت و خودآگاهى است.
مـسوولان كـشور فـرق نـمى كند; در هـمه ى قوا; چه يك مدير دولتى, چه يك قاضى دادگـسترى, چـه يـك نـماينده ى مـجلس, چـه عـضو شوراى نگهبان, چه عضو مجلس خـبرگان, چـه مـسوولان نيروهاى مسلح بايد اين سه خصوصيت را داشته باشند تا كـشور آسـيب ناپذير بـاشد.اگر تقوا نباشد, همه ى كارها خراب است; وقتى تقوا بـود, هـر تصميمى كه انسان مى گيرد و هر حرفى كه مى زند, براى مصلحت مردم و رضـاى خـداست; در اين صورت صراط مستقيم پيموده خواهد شد.وقتى تقوا نباشد, انـسان از روى عـصبانيت و كـينه ورزى و طـمع حـرف مى زند يا اقدام مى كند يا دستور مى دهد يا حكم مى كند.
اگر تقوا بود, اما شجاعت نبود, باز كافى نيست.چه بسا آدمهاى باتقوا كه به خاطر نداشتن شجاعت لازم, در آن وقتى كه بايد اقدامى بكنند, نمى كنند و حرفى بزنند, نمى زنند.وقتى امام بزرگوار اين حركت عظيم را به وجود آورد, يك عامل عمده ى آن, شجاعت امام بود; والاخيليها بودند كه تقوا داشتند و مردمان مومن و بـاخدا بـودند; اما شجاعت لازم را نداشتند.اگر شجاعت نباشد, انسان مرعوب مـى شود و دشـمن از همين نقطه ى ضعف استفاده مى كند.بمجرد اين كه يك مسوول در هر نقطه از نقاطى كه گفتم چه در مجلس, چه در دولت, چه در قوه ى قضاييه, چه در مـجمع تـشخيص مـصلحت نظام, چه در شوراى نگهبان و چه در ساير مراكز مهم شـجاعت نـداشت و آن صـفت مـهم و موثر در او نبود, او را مرعوب مى كنند.اين تـهديدها, ايـن حـرفها و ايـن خـط و نـشان كشيدنها, اغلب براى مرعوب كردن مـسوولان كـشورهاست.بسيارى از مـلتها بـدبخت شـدند, بـه خاطر ايـن كه روسا و مـسوولانشان شـجاعت نـداشتند.ملت, شـجاع و آمـاده ى حـضور در صحنه بود; اما مـسوولانى كـه بـايد زمـامها را در دست بگيرند و پيشرو باشند و حركت كنند, شـجاعت لازم را نـداشتند.شما اگـر اهـل تـاريخ بـاشيد, وقتى به تاريخ نگاه مـى كنيد, مـى بينيد هـرجايى كـه مسوولان و روسا و كارگزاران و دست اندركاران اداره ى كـشور از شـجاعت بـرخوردار نبودند, آن جا يك پاى زندگى مردم لنگيد; اگـر هـمه ى آنـها دچـار بـى شجاعتى و ترس شدند, مردم بدبخت شدند.بسيارى از تـحليلهايى كـه راديـوهاى بـيگانه دربـاره ى مسائل گوناگون در فضاى كشورها مـى پراكنند, براى اين است كه نخبگان كشور را مرعوب كنند; آنها احساس كنند كـه نـمى توانند كارى بكنند و دستشان بسته است.نيروى عظيم مردم را نبينند; قـدرت جغرافيايى و تواناييهاى فرهنگى خود را نبينند; همه اش چشمشان به دست دشمن و قدرت دشمن و موشك دشمن و اقتدار دشمن باشد; اين بى شجاعتى خيلى خطر بزرگى است.
صـفت سوم, خودآگاهى است.مسوولان بايد آگاه باشند و بفهمند پيرامون آنها چه مـى گذرد; والااگر مسوولان و مديران كشور, نمايندگان مردم, موثرين در دستگاه قـضايى و ديـگر جـاها, آدمهاى خوبى باشند; باتقوا باشند و شجاعت هم داشته بـاشند, امـا نـدانند امروز صف بندى دنيا كجاست و دشمن كجا نشسته است و از كـجا دارد حمله مى كند, ضربه خواهند خورد.جوانهايى كه در دوران جنگ تحميلى در جـبهه بـودند, خوب مى فهمند من چه مى گويم.گاهى انسان در صحنه صداى شليك تـوپ را مى شنيد; اگر مى فهميد كه اين شليك از طرف دشمن است, مى توانست مسير خود را معين كند و وظيفه ى خود را بفهمد.اگر مى دانست اين شليك از طرف خودى بـه طـرف دشمن است, باز مسيرش معين مى شد; اما اگر شليك خودى را با دشمن و دشـمن را بـا خـودى اشـتباه مـى كرد, گـمراه مـى شد و نمى فهميد بايد چه كار كـند.وقتى توپخانه ى دشمن دارد عليه شما مرتب آتش مى بارد, اگر ندانيد دشمن است كه دارد آتش مى بارد, در مقابل او حساسيت به خرج نمى دهيد.گاهى هم خودى دارد عـليه دشـمن شليك مى كند; اگر اين را هم نشناختيد, باز اشتباه خواهيد كـرد; بـه طرف خودى برمى گرديد و مى گوييد چرا شليك مى كنيد! امروز خودآگاهى يـكى از مهمترين نيازهاى مسوولان كشور ماست; بايد بفهمند دشمن از كجا دارد حمله مى كند.
سـالها پـيش, من يك روز راجع به تهاجم فرهنگى صحبت كردم و گفتم دشمن دارد از روزنـه هاى فـرهنگى بـه مـا حـمله مـى كند; امـا مـتاسفانه عده يى اين را نـفهميدند; بـعضى صـريح و بـعضى هـم در پـرده گفتند فلانى به چه چيزى حمله مـى كند; كـدام تـهاجم, چـه تـهاجمى؟! امـروز بعد از گذشت چند سال, آدمهاى ديـرفهم دارنـد يـواش يـواش مـى فهمند كـه تهاجم فرهنگى يعنى چه! موج حملات فـرهنگى دشـمن كـه ايـمان جـوانها را هدف قرار گرفته, حالا دارد به چشمشان مـىآيد و ابـراز نگرانى مى كنند! مى بينند در همه ى محيطهايى كه جوانها حضور دارنـد, دشـمن مـى خواهد جـاپايى از خود به جا بگذارد و عقيده ى آنها را به انـقلاب و ديـن و امـام بـرگرداند; حـتى يك عده يى در اين كه اين ملت استقلال مـى خـواهد, خـدشه مـى كنند! يـعنى درسـت هـمان خـواست دشـمن; يـعنى تـهاجم فـرهنگى.مسوولان كـشور ايـن خـودآگاهى را لازم دارند تا بدانند دشمن از كجا دارد حـمله مـى كند.اگر فـهميدند, بيدار خواهند بود; آنگاه شجاعت و تقوا و پاكدامنى آنها به كار اين ملت خواهد آمد.
امـروز يـكى از مهمترين مسائل ما, مبارزه ى با فساد است; اين را بايد همه ى مـسوولان كـشور بـفهمند.فساد يعنى چه؟ فساد يعنى اين كه كسانى با زرنگى, با قـانوندانى, بـا زبان چرب و نرم, با چهره ى حق به جانب, به جان بيت المال اين مـلت بـيفتند و كـيسه هاى خـود را پر كنند.اين كار چند ضرر دارد:يكى اين كه خـزانه ى ايـن كـشور كـه بـايد صـرف مـردم بشود صرف ساختن پل و راه و سد و آبـرسانى و آبـاد كردن روستاها و سامان دادن به زندگى مردم شود به جيب يك نـفر يا يك جمع خاص مى رود.وقتى شما مى بينيد يك نفر آدم در طول مدت كوتاهى سـه, چـهار سال دهها ميليارد تومان از پول بيت المال را در صندوق شخصى خود قـرار مـى دهد, مـعنايش چـيست؟ معنايش اين است, آن پولى كه با آن مى شد مثلا هزار روستا را آباد كرد كه مردم از زندگى لذت ببرند و مزه ى فقر را نچشند, مـزه ى زنـدگى راحت را بچشند, يك نفر بتواند با زرنگى, با زبان چرب و نرم, با چهره ى حق به جانب و با استفاده ى از كمك افراد غافل همه ى اين پولها را به چـنگ بـياورد.بنابراين اولـين ضـرر اين است كه بيت المال خالى مى شود و پول مردم به جيب يك شخص طماع و حريص و خودخواه و زياده طلب مى رود.
ضـرر دوم ايـن است, كسانى كه مى خواهند با پول خود در كشور فعاليت اقتصادى كنند كارخانه تاسيس كنند, مزرعه راه بيندازند و توليد كنند وقتى ديدند از راههاى نامشروع مى شود اين همه ثروت به دست آورد, آنها هم تشويق مى شوند كه بـروند كـار نـامشروع بكنند.عده يى مى گويند مبارزه ى با مفاسد اقتصادى موجب مـى شود كه سرمايه دار, سرمايه گذارى نكند; اما من مى گويم قضيه عكس است; اگر بـا فـساد اقتصادى مبارزه نشود, هر سرمايه دارى وسوسه و تشويق مى شود كه به جـاى وارد شـدن بـه كـار پردردسر توليد و مقدمات آن و راههاى طولانى ديگر, برود مشغول بند و بست و كارهاى فساد انگيز بشود.
يـك فـاسد, ديگران را هم به فساد مى كشاند و تشويق مى كند.بنابراين ضرر دوم اين است كه كشور از فعاليت اقتصادى باز خواهد ماند. ضـرر سـوم اين است كه آدم فاسد وقتى بخواهد از بيت المال مسلمانها استفاده كـند, به طور مستقيم كه او را راه نمى دهند; مجبور است به مديران و مسوولان و هر كسى كه سر راه او قرار دارد, رشوه بدهد.هر كسى هم نمى تواند در مقابل رشوه مقاومت كند; البته بعضيها مقاومت مى كنند, بعضى هم دانسته يا ندانسته تـسليم مـى شوند.بنابراين آدم فاسد براى رسيدن به هدف خود, با رشوه دادن و شـيرينى دادن, عـده يى را فـاسد مـى كند; مديران را فاسد مى كند, ماموران را فـاسد مـى كند, مـامور بـانك را فـاسد مى كند, مامور فلان وزارتخانه را فاسد مى كند.
ضـرر چـهارم ايـن اسـت كـه وقتى پول و لقمه ى حرام در بين مردم و نخبگان و زبـدگان رايـج شـد, گناه رايج مى شود; ((امرنا مترفيها ففسقوا فيها)).وارد شـدن در ميدان فساد مالى, مقدمه ى ورود به ميدان فساد اخلاقى و فساد جنسى و فساد شهوانى و انواع و اقسام فسادهاست.
ضـرر پـنجم ايـن كه وقتى مديران و مردمى فاسد شدند, اين مى شود پايگاه دشمن خـارجى.دشمن خـارجى از آدمـهاى فـاسد, بـراى اهداف سياسى خود در كشور خوب اسـتفاده مى كند.مبارزه ى با فساد, يك جهاد همه جانبه است.من از مسوولان كشور خـواهش مـى كنم ايـن جـهاد عظيم را به اغراض سياسى آلوده نكنند.اگر مسوولان كشور آن خودآگاهى لازم را داشته باشند, آنگاه مى فهمند كه امروز مبارزه ى با فـساد لازم است و يك جهاد است.نشناختن موقعيت و خطر, همان ناخودآگاهى است; كه اين خود خطر بسيار بزرگى است.
مـن امروز احساس مى كنم مردم ما داراى خودآگاهى اند; اما بعضى از نخبگان ما خـودآگاهى ندارند! امروز يكى از ضرورتهاى مهم اين است كه مسوولان و نخبگان سياسى و دست اندركاران اداره ى امور در همه ى قواى سه گانه و ساير اركان اين كشور, خودآگاهى داشته باشند; بفهمند كجا قرار دارند; دشمن كجاست و هدف او چـيست و راه مـقابله ى با آن كدام است.مردم ايستاده اند و در اين راه, محكم حركت مى كنند.با اين كه به خاطر دشمنيهاى دشمنان, بسيارى از خواسته هاى مردم بـرآورده نـشده است; درعين حال مردم ايستاده اند; چرا؟ چون مى دانند در صورت ادامـه دادن بـه ايـن راه يعنى استحكام نظام اسلامى دنيا و آخرت آنها آباد خـواهد شـد; ايـن را مـردم از اسلام شناخته اند و فهميده اند و دشمن مى خواهد نـگذارد هـمين كار صورت بگيرد.امروز هدف سياستهاى استكبارى و در راس همه ى شـياطين عالم امريكا اين است كه نگذارند نظام اسلامى كه به اراده و اختيار و مـيل مـردم متكى است به اهداف خود برسد.از اين طرف مانع از كارايى نظام بـشوند, از آن طرف هم وسوسه كنند كه مشكل شما اين است كه با امريكا رابطه نـداريد; و اگـر رابـطه برقرار كنيد, همه ى مشكلات شما حل خواهد شد! با اين كار, مى خواهند راه را براى سلطه ى مجدد بر اين كشور باز كنند.
خـوشبختانه مـسوولان طراز اول كشور آگاهند و مى فهمند دارند چه كار مى كنند; مـلت هم بحمدالله مثل كوه ايستاده است.مسلما اين مسير و اين حركت, با اين ايـمانى كه امروز در مردم وجود دارد و با اين عزم و اراده يى كه در مسوولان هـست بـه آبـادانى اين كشور منتهى خواهد شد و امريكا نخواهد توانست سلطه ى مـجدد خـود را كه آرزوى اوست بر اين كشور مستقر كند.در اين راه, در درجه ى اول امـيد مـا بـه تـوفيق و كـمك الهى است.اگر كمك خدا نباشد, هيچ كار به سـامان نـخواهد رسـيد.متوسل بـه ذيـل عنايت پروردگار و درگاه عزت ربوبى و چـشم به راه رحـمت پـروردگار و توجهات حضرت بقيه الله (ارواحنافداه) و دعا و حـمايت آن بزرگوار و در درجه ى بعد كه اين هم از لطف و رحمت الهى است متكى به ايمان مردم هستيم; بخصوص ايمان پرشور جوانهاى عزيز در سرتاسر كشور; كه بـحمدالله جـوانان مـا پـرحماسه, پـرشور و همراه با ايمان و آگاهى در اين ميدان حضور دارند.
ايـن نـكته را هـم عـرض بـكنم كـه مـردم, بـا ايمان خود, توقعى از مسوولان دارنـد.به مـردم هم عرض مى كنم كه مسوولان كشور و خود اين حقير كه خدمتگزار كوچك مردم هستم از اين راه پرافتخار ذره يى عقب نشينى نخواهيم كرد. اميدواريم خداوند متعال با رضا و قبول خود, زحمات كسانى را كه در اين راه تـلاش مـى كنند, مـشمول لطف و قبول خود قرار دهد و بركات خود را بر اين ملت نـازل كـند و روزبـه روز مـا را در راه حـركت بـه سمت اهداف اسلامى, موفق تر بفرمايد.


والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved