بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام مقام معظم رهبرى به مناسبت فرارسيدن روز قدس

29 / 9 / 1379

22 رمضان المبارك 1421

بسم الله الرحمن الرحيم

سـلام گـرم و تحيات خالصانه و بهترين تهنيات خود را در اين ماه پـرفيض رمـضان به همه مسلمانان جهان و انسانهاى بيدار دل تقديم مى كنم و براى شهداىفلسطين از آغاز نبرد با صهيونيسم تا امروز, رحـمت و مـغفرت و عـلو درجات وبراى همه كسانى كه دراين راه با جان ومال خود مجاهدت مى كنند موفقيت وپيروزى آرزو مى كنم.

مـا امـسال در شـرايطى بـه اسـتقبال روز جـهانى قـدس مى رويم كه تـحولات اساسى در صحنه مبارزات حق و باطل در سرزمين فلسطين صورت گـرفته و مـسلمانان درسهاى بزرگى از آن آموخته اند كه عبرتآموزى از آن تاثير سرنوشت سازىدر روند تحولات برجاى خواهد گذاشت.

مـاهها اسـت كه موج جديد سركوب, خشونت, خونريزى و آدمكشى توسط رژيـم اشغالگر فلسطين سراسر اين سرزمين را فراگرفته و مسلمانان مـظلوم و آواره اعم از پير و جوان و خردسال و بيمار را به شهادت رسـانـده و سـيـل آسـيـب ديدگان و مـجـروحين بـراى مــعالجه بـه بيمارستانهاى كشورهاى اسلامى انتقال يافته اند.

در ايـن مـاه مـبارك رمـضان نـيز صـهيونيست ها هـمه روزه جنايات جـديدى را نسبت به مسلمانان روزه دار مرتكب مى شوند ولى درسها و عبرتهاى اين مبارزه بسى بزرگتر از دردها و مصيبت هاى آنست و نور امـيــد را در دلـهـا روشـن و افــقـهاىآينده را تـابـناك تـر مـى سازد.امروز نـسل نـوخاسته در فلسطين انواع مصيبتهارا به جان مـى خرد و بـراى رسـيدن بـه آيـنده اى پـيروز و مـطمئن راه صـبر وپايدارى را در پيش مى گيرد "ولنبلونكم بشى من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرين."

انـتفاضه مـسجد الاقـصى سـر آغـاز تـحولى بـزرگ در مبارزات مردم فـلسطين است.مقاومت فلسطين راههاى پر فراز و فرود را آزموده و از انـواع دسـيسه ها عبوركرده و چالشهاى سخت را پشت سر گذاشته و چـكاچاك سـلاحهاى گـوناگون و غرش جنگنده ها و توپخانه هاى دشمن را شنيده و امروز به نيكى دريافته است كه تنها راه رهايى از چنگال جـنايتكاران و حـاميان آنـها, جهاد و مقاومت مستمراست و افكار عـمومى مـسلمانان نـيز اين راهبرد را مورد تاييد قرار داده اند ونـشانه آن سيل كمكهاى مردمى وشور وحماسه اى است كه در نمازهاى جـمعه كـشورهاىاسلامى در دفـاع و پـشتيبانى از انـتفاضه بـه راه افتاده است.

شـكست و عـقب رانـده شـدن اسرائيل از جنوب لبنان درس بزرگى به حـماسهآفرينان انتفاضه مسجدالاقصى داد و مبارزان فلسطينى در اين شكست, نشانه هاىفروپاشى و شكست دشمن را در سرزمين هاى اشغالى با هـوشمندى و فـراست دريـافتندو بـا اتـكإ بـه مـنبع لايزال دين ومـعنويت و تـعاليم حـياتبخش اسلام به راه اصيل اسلامى برگشتند و پـرچم مبارزه را برافراشته تر ساختند.صهيونيست هامعادلات قدرت را براساس تحقير و به ذلت كشاندن ملت فلسطين پايه ريزى كرده بودند, ولـى فـلسطينيان بـرضد ايـن مـعادله و بـرضد پـيمانهاى خـفت بار رژيـم صهيونيستى, نـظام سلطه طلب آمريكا و سازشكاران شكست خورده شـوريدند و راه شرف و عزت را برگزيدند و رژيم جنايتكار اسرائيل را از درون بـا بـحران و درمـرزها بـا انتفاضه و مقاومت روبرو سـاختند.امسال هـمه روزهـاى جـمعه مـاه مبارك رمضان صحنه اعلام حمايت از مردم فلسطين وابراز انزجار از اشغالگران صهيونيست است و مـسلمانان و نـمازگزاران جـمعه در سـراسر جـهان خود را براى برگزارى مراسم پرشكوه روز جهانى قدسآماده مى كنند و يكبار ديگر حمايت بيدريغ خود را از مردم مظلوم فلسطين نشان خواهند داد.

امـام خــمينى(ره) بـا اعـلام چـنين روزى, مـسئله فـلسطين را در وجـدانهاىبشرى بـيدار نگهداشت و همه فريادها را عليه صهيونيسم مـتمركز سـاخت و مـا هـرسال شـاهد اسـتقبال فـراوان و گـسترده مسلمانان در اين مراسم هستيم.در كنار مسئله فلسطين, بيت المقدس نيز از اهميت والايى برخوردار است.

امـروز تـوطئه هاى رنـگارنگى براى غصب و بلعيدن اين شهر مقدس و از بـين بـردنآثار اسلامى آن توسط صهيونيستها در جريان است ولى ايـن شـهر بـه هـمه مـسلمانان تعلق دارد و هـمه قدس پايتخت همه فـلسطين اسـت و مسلمانان اجازه نخواهند دادنقشه هاى شوم دشمنان جامه عمل بپوشد و با آن مقابله خواهند كرد.

امـيد اسـت دولـتهاى اسـلامى با خواسته هاى قاطبه ملتهاى مسلمان هـمراه شـوند واز اين حركت عظيم حمايت كنند و هرگونه رابطه با ايـن رژيـم اشـغالگر را بـه طوركامل قـطع نمايند و از تحريمهاى مـختلف اقـتصادى و ابزارهاى ديگر براىمقابله با اين رژيم غاصب استفاده كنند و كمكهاى مردمى را صرف مسئله اصلى فلسطين, معالجه مجروحان و بازسازى ويرانيها بنمايند.

جـمهورى اسـلامى ايران نيز به حمايتهاى خود از اين حركت و مردم مـظلوم فلسطين ادامـه خـواهد داد و آيـين هاى روز جـهانى قدس را همراه با همه مسلمانان, پرشكوه تر از هر سال برگزار خواهد كرد و امـيدوار اسـت هـر روزشاهد پيروزى حق و عدالت و شكست و رسوايى باطل و اشغالگرى باشيم. 

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سيدعلى خامنه اى

29 آذرماه 1379

22 رمضان المبارك 1421

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved