بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبرمعظم انقلاب در ديدار مسوولان و كارگزاران نظام

4 / 8 / 1379

بـسم الله الـرحمن الـرحيم

عيدبزرگ مبعث را به همه ى مسلمانان سراسر جهان و به همه ى آزاديخواهان عالم, به همه ى عدالت طلبان روى زمين, به مـلت بزرگ و شجاع ايران و به شما حضار محترم مسوولان و مديران بخشهاى مختلف كشور وميهمانان كشورهاى اسلامى تبريك عرض مى كنم.

مبعث حقيقتا يك عيد است, يك جشن بزرگ است; هم براى مسلمانان در همه ى ادوار و عـهدها, هـم بـراى هـمه ى انـسانها; اگـر درسـت در پيام اسلام بينديشند.

حـركت بـعثت نـبوى راه نويى در مقابل بشر گذاشت:((هوالذى يصلى عليكم ومـلائكته لـيخرجكم مـن الظلمات الـى الـنور)) بـعثت بـراى اين است كه انـسانها را از ظـلمت خـارج كـند و به نور هدايت كند.اين ظلمات شامل هـمه ى تـاريكيهايى اسـت كه در سطح جهان, در فضاى زندگى انسانها و در هـمه ى تـاريخ بـه وجـود مـىآيد; ظلمات شرك و كفر, ظلمات جهل و حيرت, ظـلمات سـتم و بـى عدالتى و تبعيض, ظلمات دورى از اخلاق اسلامى و آلوده شدن به لجنزار فساد اخلاقى, ظلمات برادركشى, ظلمات بدفهمى و كج فهمى و انـواع و اقسام تاريكيها, اسلام انسانها را هدايت مى كند براى خروج از ايـن ظـلمتها, و بتدريج بشر با فراگيرى, با حركت, با تصميم, با درست انديشيدن و موانع را شناختن, اين راه را پيدا خواهد كرد.

امـروز ظـرفيت عالم براى فهم پيام نبوى, از گذشته خيلى بيشتر است.هر چه علم بشر بيشتر شود, توفيق پيام اسلام محتمل تر مى شود.

هر چه قدرتمندان عالم در هر كجاى دنيا از ابزارهاى حيوانى و سبع گونه بـيشتر استفاده كنند براى سركوب كردن احساسات انسانى, براى به تسخير كـشيدن انسانها كه ظلم قدرتها به بشر, به اين ترتيب آشكارتر بشود جا بـراى شـناسايى نـور اسـلام بـيشتر باز خواهد شد; انسانها بيشتر تشنه خواهند شد.امروز ما آثار تشنگى بشريت را به پيام اسلام كه پيام توحيد اسـت, پيام معنويت است, پيام عدالت است, پيام كرامت انسان است احساس مى كنيم, انسانها مشتاقند.

الـبته وظيفه ى ما مسلمانهاست كه با رفتار خود, با گفتار خود, با عزم و اراده ى خود, اين پيام را در مقابل چشم مردم جهان قرار بدهيم.هر جا كه انسانهاى مومن به اسلام در درون امت اسلامى يك حركت همراه با فضيلت از خود نشان بدهند, اسلام در چشم مردم دنيا نورانى تر و مطلوب تر خواهد شد.هر جا كه از آحاد امت اسلامى, ضعفها و زبونيها و ذلتها و پستيها و عقب ماندگيها به چشم برسد, اين براى شان اسلام موجب فرو افتادن و كاهش خـواهد شد.امروز امت اسلامى و قدرتمندان امت اسلامى كسانى كه مى توانند كـارى بـكنند اeر از آنها سخن و عملى سربزند كه نشانه ى انحطاط باشد, ايـن در چـشم مـردم دنيا, اهانت به اسلام است.لذا وظيفه ى سياستمداران مـسلمان امـروز خـيلى سنگين است; وظيفه ى علماى اسلام خيلى سنگين است; وظيفه روشنفكران و هنرمندان و نويسندگان و اديبان مسلمان خيلى سنگين اسـت, وظـيفه ى آحاد مردمى كه در كشورهاى اسلامى مى توانند در محيط خود اثـر بـگذارند, خـيلى سـنگين اسـت.امروز روزى است كه مى شود در مقابل جـهان, در مقابل انسانيت مظلوم و انسان حيرت زده, پيام اسلام را بر سر دست گرفت وگفت اين است راه نجات شما; اينها واقعيات است.

امـروز براى امت اسلام روز عيد است; ليكن عيد مبعث امسال ما متاسفانه آمـيخته شـده است با خون مظلومان فلسطين.حادثه ى فلسطين, حادثه بزرگى است.بيش از نيم قرن است كه دنياى اسلام در قبال اين حادثه ى عظيم قرار دارد.در ايـن دهـها سـال, زمانهايى پيش آمده كه مسوولان دنياى اسلام و كـسانى كه مى توانستند تصميمى بگيرند, اگر تصميم خوبى مى گرفتند, شايد ايـن مـشكل يا برطرف مى شد يا لااقل برطرف كردن آن آسانتر مى شد.در طول ايـن سـالهاى مـتمادى كـوتاهيهاى زيـادى شـده است.امروز يكى از همان فـصلهاى تـعيين كـننده اسـت.امروز از آن دوره هـايى است كه سرنوشت ملت فـلسطين مى تواند يك زاويه پيدا كند به سمت آنچه كه مطلوب دنياى اسلام اسـت, چـرا؟ چـون يـك نـسل در فلسطين بيدار شده است.يك حزب را مى شود سـركوب كرد, يك مجموعه را مى شود از ميدان خارج كرد, تعدادى انسان را مـى شود از مـجاهدتشان يا از شجاعت ورزيدنشان پشيمان كرد, اما يك نسل روبـه رويـش را به هيچ قيمتى نمى توان از آن راهى كه شناخته است و به آن رو آورده است, منصرف كرد, امروز مساله اين است.اين نسلى كه امروز بـار مـساله ى فـلسطين را بـر دوش گـرفته اسـت, بيدار شده و حقيقت را فـهميده اسـت.حقيقت بـه چـيست؟ حـقيقت ايـن اسـت كه قدرتمندان دنيا, سـياستمداران دنـيا, ثـروتمندان دنـيا, در يـك برهه يى از زمان تصميم گـرفتند يـك مـلت را از روى زمـين مـحو كـنند; يـك كشور را از نقشه ى جـغرافيا خـارج كـنند و بـه خيال خودشان توانستند اين كار را بكنند, عـده يى را كشتند, عده يى را بيرون كردند, عده يى را سركوب كردند, خيال كـردند قـضيه تـمام شـد, در حـالى كه يك ملت را, آن هم ملتى مثل ملت فـلسطين, مـلتى بـا سـابقه ى درخـشان, بـافرهنگ غنى و عميق اسلامى, با اسـتعدادهاى درخـشانى كـه در ميان اين ملت وجود دارد, فلسطينيها ملت بـرجسته يى هـستند; مردمان با استعداد و شخصيتهاى بزرگ در ميان اينها كم نيستند يك ملتى با اين خصوصيات را قدرتهاى دنيا, انگليس و آمريكا و صـهيونيستها و فلان كمپانى دار و فلان محفل قدرتمند جهانى بخواهند از عرصه ى وجود خارج كنند, اين شدنى نيست, كما اين كه نشد.

آنها اشتباه كردند كه خيال كردند ملت فلسطين و كشور فلسطين تمام شد, فلسطين باقى مانده است; ملت فلسطين باقى مانده است.در كنار وجود ملت فـلسطين, يـك غـصب بـزرگ هـم وجود دارد, عده يى را از اطراف دنيا جمع كـردند, يـك مـلت جـعلى و دروغـين تـشكيل دادنـد, يك اسمى هم روى او گـذاشته اند, بـا ابـزارهاى قدرت هم او را مجهز كرده اند; اين در كنار واقـعيت ملت فـلسطين امروز خودنمايى مى كند; اين حقيقت را نسل فلسطينى امروز با همه ى وجودشان درك كرده اند; اولين قدم معرفت است; اين معرفت را پـيدا كرده اند و فهميده اند كه آن موجود جعلى, با همه پشتيبانيهاى جـهانى, غـير قـابل شـكست نـيست; درست هم فهميده اند; لذا وارد ميدان شـده اند.امروز وظـيفه ى هـمه ى دولتهاى اسلامى و همه ى ملتهاى اسلامى اين است كه هرچه مى توانند, به اينها كمك كنند.

مـن ادعـا نـمى كنم كه قضيه ى فلسطين در كوتاه مدت تمام خواهد شد; اما ادعا مى كنم بدون شك فلسطين به فلسطينيها برخواهد گشت.

زمـان ممكن است كوتاه يا بلند بشود بهايى كه پرداخت مى شود, ممكن است سنگين يا سنگين تر باشد; اما اين واقعه اتفاق خواهد افتاد.

آنـچه كـه تـاثير مـى گذارد, رفـتار مـاست; مسوولان كشورهاى اسلامى, ما ملتهاى مسلمان, اگر ما خوب رفتار كنيم, اين زمان كوتاه تر خواهد شد و ايـن هـزينه كمتر خواهد شد; اگر ما بد رفتار كنيم, اين زمان طولانى تر خـواهد شـد.اين هـزينه سنگين تر خواهد شد و اين هزينه فقط بر دوش ملت فـلسطين بـار نخواهد شد, بر دوش همه ى دنياى اسلام بار خواهد شد, ميان كـسانى كه كوتاهى مى كنند, همان كسانى كه به ظالم كمك مى كنند, خودشان هزينه ى اين كار را خواهند پرداخت; خودشان خسارت اين را خواهند داد و تـلخيش را خـواهند چـشيد; لـذا امروز همه ى مسلمانها وظيفه دارند.اين وظـيفه چـيست؟ ايـن وظيفه عبارت است از كمك.كمك چگونه است؟ اين البته شـكلهاى مختلفى دارد; كمكهاى سياسى, كمكهاى مالى; كمكهاى بين المللى, انـواع و اقـسام كـمكها را مـى شود به آنها كرد; اين بايستى در مجامع بـالاى دنياى اسلام تصميم گيرى بشود, اين بايد در بين مسوولان و مقتدران دنـياى اسلام رويش تصميم گيرى بشود.اگر آنها تصميم گيرى نكردند, آن وقت ملتهاى مسلمان احساس خواهند كرد كه وظيفه مستقيم متوجه آنهاست.

يـقينا در ايـن جـرايم, رژيم صهيونيستى تنها نيست, بلاشك شريك جرم او دولـت ايـالات مـتحده ى آمريكاست.هر كسى امروز به آن ظالم كمك كند, در جـرم او شـريك اسـت.ممكن اسـت امروز اثرى بر اين مترتب نشود, اما از حافظه ى ملتها و حافظه ى تاريخ پاك نخواهد شد.

ملت عزيز ما مساله ى فلسطين را با همه ى وجود درك كرده است; ظلمى را كه بـه دنـياى اسـلام شـده, احـساس كرده است; وظيفه يى را كه خودش در اين زمـينه دارد, آن وظيفه را درك كرده است.دولت جمهورى اسلامى, هميشه در ايـن قـسمت پـيشتاز بـوده اسـت, احـساس وظيفه كرده است و آنچه را كه مـى توانسته, انجام داده است; يقينا اين, نتايج بزرگى به دنبال خواهد داشـت و ما اميدواريم مى بينيم هم نشانه هاى اين را كه تدريجا دولتهاى اسـلامى بـعضى حـقايق را بيشتر لمس مى كنند; بعضى به متن قضيه نزديكتر مـى شوند و راه را بـه سـمت آنـچه كـه وظيفه ى امت اسلامى است, نزديكتر مى كنند.

امـيدواريم كـه خداوند توفيق بدهد به همه ى مسوولان كشورهاى اسلامى, به هـمه ى مـلتهاى مسلمان كه درباره ى اين قضيه ى بزرگى كه امروز در جريان است و نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود, همه ى ما را در اين راه هدايت كـند.كمك كـند و توفيق بدهد و ان شاالله مشكل مردم فلسطين را كه مشكل دنـياى اسلام است با قدرت بالغه ى خود, با عزت و قوت خود, ان شاالله به حل نهايى نزديك كند.

والـسلام عـليكم و رحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved