پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال آيت الله احمدى ميانجى

شنبه 22 شهريور 79


 

بسم الله الرحمن الرحيم

بـا تـاسف فـراوان اطـلاع يافتم كه عالم جليل القدر و فقيه اخلاقى و پارسا و پـرهيزكار آيت الله آقاى حاج ميرزا على احمدى ميانجى دنيا را بدرود گفته و حـوزه ى عـلميه ى قـم بـه فـقدان ايـن اسـتاد وارسـته و بافضيلت, دچار گشته اسـت.ايشان در شمار عالمان و برگزيدگان بودند كه علم را با عمل و تقوا را با جهاد وفقاهت را با تبليغ دين و برجستگى رتبه ى دانش و تحقيق را با كمال فروتنى و زهد و كم توقعى درهم آميخته و در عرصه ى دين و معنويت همچون ميدان حضور و نشاط انقلابى, از پيشروان و گوى سبقت ربودگان بودند.

آزمـون شهادت فرزند همچون ديگر محنت هاى دوران مبارزه ى علمى و جهاد سياسى, بـر صـبر و صفا و وارستگى اين مرد بزرگ افزوده و اسوه يى براى فضلاى جوان و شـاگردان و ارادتـمندان ايشان پـديد آورده بـود.فقدان خسارتبار اين روحانى عـالى مـقام را بـه حـضرت بقيه الله روحى فداه و حوزه ى علميه ى قم و خاندان محترم و فرزندان مكرم ايشان تسليت عرض مى كنم و علو درجات ملكوتى ايشان را از خداوند رحيم مسئلت مى نمايم.

سيدعلى خامنه اى

6 / 22 / 1379

 

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/79/fe.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved