بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام رهبر معظم انقلاب اسلامى به

اجلاس هزاره رهبران مذهبى و روحانى براى صلح

در سازمان ملل

8 / 6 / 79

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الـحمدلله رب الـعالمين و صـلى الـله عـلى جـميع انبياء اللـه و رسـله, سيما عـلى خـاتم النبيين محمد و آله الطاهرين والسلام على بقيه الله فى الارضين.

گردهمايى نمايندگان اديان عالم را كارى شايسته و مبارك مى شمارم و ازخـداوند مـتعال, تـوفيق عـمل بـه گـفته ها و تداوم تلاش براى بهره مند كردن بشريت از دين الهى را مسالت مى كنم.

رهبران اديان, امروز خود را جانشينان پيامبران و دنباله روان و ادامه دهندگان راه آنان مى شمارند.

هـدف اديـان چه بوده و پيامبران به مخاطبان خود, چه پيامى را از سـوى خـداوند مـتعال عرضه كرده اند؟ پاسخ به اين سوال بايد امروز راه و روش هـمه ى كـسانى را كه پرچم اديان را در دست دارند,روشن سازد.

بـى شك اديـان هـمگى فـلاح و رسـتگارى و نـجات انـسان را هدف خود دانـسته اند وهـر يـك بـه تـناسب زمـان و مكان و ظرفيت مخاطبان, بـرنامه يـى را از سوىخداوند به ميان مردم آورده اند.آنان عموما بـراى ابـلاغ و تـحقق بخشيدن به پيام خود, متحمل مجاهدتى دشوار و طـولانى گـشته و نـمونه هاى ممتازى ازفداكارى در راه عقيده و راه خود را در يادها ماندگار ساخته اند.

ايـن جـهاد و تـلاش مـومنانه, براى رستگارى مردم و در راه خدا و عـموما دربـرابر اميال و غرض ها يا در برابر جهالتهايى بوده است كـه صـاحبان اغراض به آن دامن زده اند.تاريخ جهان و كتابهاى مقدس اديان, سرشار از ذكر اين مجاهدتها و تجليل از آن مجاهدان است.

ديـن خـدا, رسـتگارى را براى مردمى خاص و زمانى خاص و منطقه يى خاص نمى خواهد, آن را بر مردم تحميل نمى كند, و آن را مخصوص بخشى از عـرصه هاىزندگى آنان نمى داند.بلكه همه ى مردم درهمه جا و همه وقـت و نـسبت بـه زندگى فـردى و اجـتماعى خـود, مـخاطب پيامبران خـدايند, و آنـان بـا جلب ايمان و برانگيختن خرد و تلاش انسانها, هـدايت الهى را به آنان هديه مى كنند وصراط مستقيم به سوى فلاح و صلاح را در برابر آنان مى گشايند.

تجربه ى قرنهاى اخير و مخصوصا قرن بيستم ثابت كرد كه پيشرفت علم به تنهايى بشر را به سعادت نمى رساند و سعادت و صلح را به ارمغان نـمىآورد.علم وقـتى بـراى جـامعه بـشرى سـودمند است كه با عشق, انگيزه و ايمان همراه شود و اين گمشده ها را بايد در اديان جستجو كرد.

شـايسته نـيست كـه بـرنامه ى پيامآوران سعادت انسان را منحصر به عـمل فردى و رابطه ى روحى او باخدا بپنداريم و عرصه ى عظيم رابطه ى انـسان بـاانسان, رابـطه ى فـرد بـا جامعه,رابطه ى انسان با محيط زيست, و تشكيل نظام اجتماعى و سياسى را از آن محروم بدانيم.

از نـظر ما همه ى پيامبران خدا در اين خط روشن, راه پيموده اند و مـابه هـمه ى پـيامبران ايـمان و عـشق مى ورزيم:لانفرق بين احمدمن رسله.

اديـان الـهى دنيا را پرورشگاه آدمى و محل امتحان او مى دانند و مـنحصراراه تـعالى معنوى بشر را در بناى دنيايى سالم و بدور از عـوارض طـغيان ها وخـودخواهى ها و تـنگ نظريهاى قدرت طلبان و ضعف و جـهالت و انفعال كوته نظران,دانسته اند و براى ايجاد چنين دنيايى مـجاهدت كـرده اند, رهـا كـردن و بـى اعتنايى به طبيعت و نيروها و قـوانينى كه درآن براى تعالى انسان وديعه نهاده شده است,همانند تصرف ظالمانه و فسادانگيز در آن محكوم و مردود است.

سلامت محيط پرورش آدمى, به معناى آن است كه بشر با خداى خود, با درون خـود, بـا هـمنوعان خـود و با طبيعت پيرامون خود با صلح و سـلامت رفتار كند.صلح به اين معناى عام يكى از بزرگترين نيازهاى بشر براى رشد و تعالى و رستگارى است.

اين صلح بايد برخاسته از ايمان و انديشه باشد.

انبيإ كوشيده اند اين حقيقت را واقعيت ببخشند.

مـحيط سكوت ناشى از زور و رعب و فريبى كه كارگزاران زر و زور در بخشهايى از عالم پديد مىآورند, با صلحى كه مبشران رستگارىانسان را بدان فرامى خوانند, بكلى متفاوت و متناقض است.

صـلح بايد بر مبناى عدالت و با معرفت به كرامت انسان و بدور از اغراض قدرتمداران عالم باشد.

تـحميل سـكوت و تـسليم بـر مردمى كه به دفاع از حق پايمال شده ى خـودبرخاسته اند آن صـلحى نـيست كـه پيامآوران صلح آسمانى به آن دعوت كرده اند.

در طـول تـاريخ, هـمواره قـدرت طلبانى كـه جـز بـه اشباع هوسهاى سـيرىناپذيرخود نـمى انديشيده اند خـواسته اند از دين و رجال دينى نيز در راه مقاصدسلطه طلبانه ى خود بهره كشى كنند.

هيچ دين الهى اين نيرنگ بزرگ را تاييد نكرده است.

بسيارى از جنگهاى به ظاهر مذهبى آلوده به چنين سوءنيتى بوده است.

ديـن در خـدمت سـياستهاى سـلطه طلبانه قرار نمى گيرد, بلكه حوزه ى سـياست و اداره امـور جوامع بشرى را جزيى از قلمرو خود مى داند و خود در مقام نظام سياسى متكى به عشق و ايمان مردم با آن سياستها مبارزه مى كند.

بـسيارى از اربـاب سلطه وسياستمداران قدرت طلب, دين را از تصرف حـوزه ى ســيـاست بـرحذر مـى دارند و مـيان ديـن و سـياست مـرزى عـبورناپذير تعريف مى كنند.گرچه خود, اين مرزبندى را هرگز رعايت نكرده و به حوزه ىدين دست اندازى واز آن بهره كشى كرده اند.

جـهان امـروز بـا مشكل فساد اخلاقى روبرو است.اديان مى توانند در حـل اين مـشكل قويا چاره ساز و راهگشا باشند, بشرط آنكه در همه ى پـيكر جـامعه حضور و جـريان داشـته بـاشند و بـتوانند انگيزه هاى اقتصادى را كه به فساداخلاقى دامن مى زنند تطهير و تعديل كنند.

امروز دنيا تجربه ى موفق تشكيل نظام سياسى بر اساس تعاليم دينى را در ايران اسلامى در برابر چشم خود دارد.بزرگترين چالش جمهورى اسلامى خنثى كردن مشكلاتى است كه از سوى قدرت طلبان بزرگ دنيا بر آن تحميل مى شود.

آنان مايل نيستند در اين نقطه از جهان نيز هيچ مانعى بر سر راه تحميلها وستمگريها و افزون طلبى هاى آنان خودنمايى كند.

دوسـتان و مـيهمانان اگـر رهـبران اديـان الهى مى پذيرند كه در جـاىپيامبران نـشسته اند, راه روشـن آن پـيام آوران فلاح و سعادت انسان, دربرابر آنها است.

اين راهى پرتلاش و پرمانع است, ولى در عين حال راهى است كه بهجت ورضـايت رهـرو خـود, و در نـهايت رضـايت الـهى را مـيسر و محقق مى سازد, ولينصرن الله من ينصره و رسله...

والحمدلله رب العالمين

 

سيدعلى خامنه اى

8 / 6 / 79

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved