بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرهنگيان وكارگران

14 / 2 / 1379


بسم الله الرحمن الرحيم

بـه هـمه بـرادران و خـواهرانى كـه لـطف كردند و تشريف آوردند, خـوشآمد عـرض مـى كنم و روز شـريف مـعلم و روز شريف كارگر را به مـعلمان عـزيز و بـه كارگران عزيز تبريك عرض مى كنم و ياد استاد شـهيد بـزرگوار و مـعلم پـيشرو اين وادى را(مرحوم آيت الله شهيد مـطهرى) كـه حـق بـزرگى بـه گـردن ملت و انقلاب ما دارند, گرامى مى دارم.

دربـاره اين دو جامعه مهم (جامعه كارگرى و جامعه معلمان) سخنان بحق و بجا و زيادى گفته شده است.

شـكى نـيست كه اين دو قشر جزو اثرگذارترين قشرهاى جامعه در حال و آينده كشورند.

مـعلمان, سـازندگان انـسانند انـسان والا, انـسان پـيشرو, انسان تربيت شده, انسان با سواد.

در واقـع اين معلمان هستند كه ماده اصلى درجه اول عالم خلقت را كـه وجود آن براى همه پيشرفتها و تعالى ها (چه مادى و چه معنوى) شـرط اصـلى و مـحورى اسـت, پـرداخت مـى كنند, به ثمر مى رسانند و كارآمد مى كنند.

اگـر جـامعه مـعلمان در يـك كشور عزيز و گرامى داشته شوند, اين فـقط عـزيز داشـتن يـك عـده از مردم نيست اين عزيز داشتن علم و تعالى و پيشرفت است عزيز داشتن انسان است.

ايـن كـه دركـشور از مـعلمان تـجليل مى شود, صرفا لفاظى و تعارف نيست معناى اين حرفها و اين گفتنها اين است كه فضاى عمومى كشور قـدر عـلم و تـعليم و آدم شـدن و عالم شدن را بدانند اين حرفها بـراى ايـن اسـت كه كلاس درس, معلم درس, پديد آورنده علم و درس, گرامى داشته شود.

مـلتى كـه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند, اين مـلت بـه هركجا هم برسد, آسيب پذير است از لحاظ مادى هر رشدى هم بكند, قابل سرنگون شدن و شكست خوردن است.

تجليل از كارگران هم از دو جهت است: يكى به خاطر اين است كه هر كشورى هرچه رشد مادى و ثروت دارد, از سرانگشت كارگر دارد.

كـارگر اسـت كـه ثروت را توليد مى كند و رشد اقتصادى را به وجود مىآورد.

اگـر كارگر نباشد, همه طراحان و برنامه ريزان و متفكران اقتصادى كارشان بيهوده خواهد ماند.

آن عـنصر و عـاملى كـه همه فكر و هدفها و برنامه ها و پيشرفتهاى علم اقتصاد را در مقام عمل تحقق مى بخشد, عبارت از سرپنجه كارگر است.

پـس كارگر حق بزرگى به گردن همه آحاد ملت دارد, به خاطر اين كه مـحصول كـار اوست كه زندگى مردم را به طور روز به روز و عملى و فعلى سامان مى دهد.

جهت دوم كه از كارگر تجليل مى كنيم, اين است كه تجليل از كارگر, تجليل از كار است كار خيلى مهم است.

چـه قدر بـيكارى بـه بشريت خسارت مى زند چه بيكارى براثر تنبلى و عـدم هـمت شخص باشد, چه براثر اين باشد كه او قادر به كار نيست چون كار وجود ندارد.

پس, كار يك ارزش و يك عبادت حقيقى است.

عـامل حـقيقى و واقعى براى پيشرفت يك كشور, كار است. بنابراين, ما از كارگر تجليل مى كنيم, تا از كار تجليل بشود.

معلمان و كارگران, دو قشر بسيار مهمند.

نـه ايـن كـه قـشرهاى ديگر اهميتى ندارند چرا, هر مجموعه ايى در درون خود, عناصر به وجود آورنده و زاينده و تشكيل دهنده دارد و هـمه در جـاى خـود مـهمند اما توجه به اين دو قشر, مانع از اين مى شود كه غفلت بزرگ و خسارتبارى كشور و مردم را فرابگيرد.

چـه كـسى بـايد توجه كند در درجه اول, مسئولان امر در درجه دوم, همه آحاد مردم.

قدر معلم را بدانند, قدر كارگر را بدانند اينها ارزش است.

مـعلمان و كـارگران انسانهايى هستند كه عمر خود را در كارى صرف مى كنند كه آن كار پيش خداى متعال گرامى و عزيز است.

اگـر به سابقه بيست و يكساله انقلاب و همچنين سالهاى آخر قبل از انـقلاب "بـخصوص سـال آخر آن" نگاه كنيم, مى بينيم كه نقش اين دو قشر در پديد آمدن انقلاب, و نيز در ادامه راه انقلاب و پيروزيهاى آن, نقش تعيين كننده اى بوده است.

اگـر مـعلمان نـبودند, ايـن هـمه دانـشآموز و اين همه جوان, در جـبهه ها و در صحنه هاى انقلاب و در كارهاى مربوط به سازندگى حضور پيدا نمى كردند معلمان بودند كه بچه ها را وادار كردند.

در اين زمينه, بخشى از معلمان فداكارى واقعى كردند خودشان براى شاگردانشان مقتدا شدند.

هـمچنين كارگران, هم قبل از انقلاب, هم بعد از پيروزى انقلاب, در دوران جـنگ تحميلى و در ميدانهاى مختلف امتحان خود را دادند در صـحنه حـضور پـيدا كـردند و به كم ساختند و نگذاشتند كارخانه ها تـعطيل بـشود تا ما توانستيم اين راه پرگردنه صعب العبور بيست و يكساله را طى كنيم و به اين جا برسيم.

بـنابراين, هر دو قشر امتحان خوبى دادند. يكى از كارهاى مهم هر دو قشر, مبارزه با آن كسانى بود كه مى خواستند يا مدارس و كلاسها را تعطيل كنند, يا كارخانه ها و كارگاهها را به تعطيلى بكشانند.

يـقينا بـعضى از شماها مى دانيد كه خيلى سعى و تلاش شد كه جمهورى اسلامى با اعتصابهاى كارگرى مواجه شود.

چه كسانى در مقابل اينها ايستادند؟ خود كارگران.

خـواستند مـدارس را تعطيل كنند چه كسى در مقابلشان ايستاد؟ خود معلمان.

اينها پيش خدا خيلى اجر و قيمت دارد.

الان هـم هـمين طور است.مناسبت فلان مسئله, فلان قانون, فلان بهانه, عـده ايـى سـعى مـى كنند, يـا بـعضى از مـراكز تلاش سازمان يافته مـى كنند, شـايد بتوانند به نحوى بدنه كارگرى كشور را فلج كنند! مـى دانيد چه بر سر كشور مىآيد؟ آنها اين را مى خواهند آنها حقوق كـارگر را دنـبال نمى كنند سعى آنها اين است كه اين راه سختى را كـه امـروز دولت و مسئولان در پيش دارند و عرق ريزان و تلاش كنان و بـا تـوكل بـه خـدا در مقابل اين همه توطئه متراكم " محاصره هاى اقـتصادى, خـباثتهاى اسـتكبار جـهانى, كارشكنى ها, مانع تراشيها" دارند پيش مى روند, متوقف كنند چگونه؟ نگذارند كار در كشور باقى بماند بدنه كارگرى را از كار منفك كنند تا فلج بشود.

اگـر در جامعه رونق اقتصادى نباشد, اگر توليد كار و توليد ثروت نـباشد, از جـمله كسانى كه در درجه اول بيشترين صدمه را خواهند ديد, باز هم همين قشرهاى مستضعف و محروم و بخصوص قشرهاى كارگرى هستند دشمن اين را مى خواهد.

امـروز عده اى ساده لوحانه سعى مى كنند چشمهاى خودشان را ببندند و دشـمن را نـبينند لـيكن واقعيت اين است كه دشمن دارد كار مى كند مـى خواهد حـركت جـمهورى اسـلامى را متوقف كند هر طورى بتواند با تـبليغات, بـا جـنجالهاى سياسى, با هياهو, با ادعاى طرفدارى از اين قشر و آن قشر.

هـمتشان اين است كه در جمهورى اسلامى كارها فلج بشود و كارى پيش نرود.

امروز دولت و مسئولان دارند تلاش مى كنند.

الان مسئله اشتغال يكى از مهمترين مسائل كشور ماست.

مـسئولان بـايد سـالى چند صد هزار فرصت شغلى به وجود بياورند تا بـتوانند جـوانانى را كه عازم و آماده ميدان كار هستند, به كار وادار كنند.

تـوليد شـغل كـار آسـانى نـيست بـرنامه ريزى و تـلاش و خيال راحت مى خواهد عده اى مى خواهند نگذارند اين كارها انجام بگيرد.

ايـن عـده چـه كـسانى هستند؟ دشمنان و تحريك شدگان اينها به جان قشرهايى مى افتند كه دچار نابسامانيهايى هستند.

الـبته تـا امـروز نـيت غـرضآلود دشمنان نتوانسته است بر جامعه فـرهنگى و كارگرى ما غلبه پيدا كند و آنها را ابزار دست بكند و بـدانند يـقينا بـعد از ايـن هـم نـخواهند توانست اما شرط اصلى هـوشيارى اسـت همه بايد هوشيار باشند جوانان, معلمان, كارگران, دانـشآموزان و دانشجويان بايد بيدار باشند و بدانند كه دشمن در پى چيست.

دولت و مسئولان گوناگون هم بايد تلاش خود را بكنند.

بـرنامه هايى هست ان شاالله اين برنامه ها اجرا بشود و پيش برود و بتدريج نابسامانيها برطرف گردد.

يك جمله هم مى خواهم به بعضى از مسئولان عرض بكنم: امروز كشور ما در حـال گـذر از يـك دوران سخت اقتصادى است, تا ان شاالله به يك دوران باز, آزاد, خوب و برخوردار از رفاه برسد كه مردم بتوانند از منافع و عطايا و هبات اين طبيعت عظيم و اين امكانات فراوانى كه در كشور ما هست, استفاده كنند.

مـا تـلاش هـمه را هـم لازم داريـم ليكن يكى از آفاتى كه در همين دوران مـتوجه حـركت رشد و توسعه عمومى كشور است, اين است كه به وسـيله سـوسياستها در كـشور, شـكاف بين طبقات زياد بشود اين را بايد خيلى مراقب باشند.

عـده اى فـقط به خود فكر مى كنند اينها كسانى هستند كه نه به قشر مـظلوم و مـستضعف, نـه به فقرا و نه به آينده كشور فكر نمى كنند فـقط بـه جـيب و به زندگى شخصى خودشان و به گردآورى هرچه بيشتر ثـروت فـكر مى كنند دستگاههاى مسئول نبايد اجازه بدهند كه اينها مرتب فاصله ها و شكافها را بيشتر كنند.

عـدالت اجـتماعى, اساس است.رونق اقتصادى در كشور باشد, اما عدل اجـتماعى نـباشد, ايـن رونـق اقـتصادى بـه درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محروميت را برطرف نخواهد كرد همچنان كه امروز در بسيارى از كشورها شما ملاحظه مى كنيد كه توليد بالاست, كارخانه هاى بـزرگ مشغول كارند, ثروت توليد مى شود اما محروميت در آن كشورها هست از جمله همين كشورهاى پيشرفته اروپايى و غربى.

آنـچه كه از اين كشورها در تلويزيونها و از پشت دوربين ها به من و شـما نـشان مـى دهند, آن جـاهاى خـوبش اسـت مـحلات فـقيرنشين و زنـدگيهاى تـلخ و گـرسنگيها و مـحروميتها و حـسرتها را كه نشان نـمى دهند سـاختمانها و خـيابانهاى عـالى و باغهاى بزرگ و امثال ايـنها را نشان مى دهند! اگر پيشرفت صنعتى و رونق اقتصادى باشد, امـا عـدالت اجـتماعى نباشد, مى شود همين وضعيت و وضعيت بعضى از كشورهايى كه از آنها هم بدترند ما كه اين را نمى خواهيم.

مـا در جـامعه فـقط رونق اقتصادى را نمى خواهيم ما رونق اقتصادى همراه با عدالت اجتماعى را مى خواهيم.

الـبته نـمى گوييم عـدالت اجتماعى باشد, اما رونق اقتصادى نباشد چـون در آن جـايى كه هيچ رونق اقتصادى نيست, عدالت اجتماعى عامل خيلى مهمى نيست و در عين حال جامعه به رفاه و به برخوردارى لازم نخواهد رسيد.

اگـر عـدل اجـتماعى هـمراه با پيشرفت اقتصادى باشد جامعه شكوفا خواهد شد نمى شود كه ما عدالت اجتماعى را رعايت نكنيم.

مسئولان سررشته دار امورند از طرفى بايد اجازه بدهند كه كسانى از مجارى صحيح, تلاش اقتصادى سالم و قانونى بكنند " چون توليد ثروت در اسـلام مــذمـوم نـيست " امـا بـايد جـلو اسـتفاده ازروشـهاى غـيرقانونى, اسـتفاده از راههاى تقلب و خدعه و مكر و سواستفاده از ثروتهاى عمومى را بگيرند اينها ممنوع است.

فـاصله ها بايد كم بشود.و پاداشها و دريافتهايى كه بعضى ها دارند " كـه از بـيت المال هم است " اصلا قابل توجيه و قابل فهم و قبول نيست.

آن كـسانى كـه از امـوال دولـتى و از بيت المال استفاده مى كنند, بايستى به قدر حق و ارزش كارشان برخوردار شوند نمى شود كه عده اى برخورداريهاى زياد داشته باشند.

الـبته انقلاب اسلامى اين بت تبعيض و طاغوت پرورى را در اين كشور شكست.

قبل از انقلاب, فاصله بين فقير و غنى يك امر اجتناب ناپذير تلقى مـى شد كـسى جـرات نمى كرد بگويد بالاى چشمتان ابروست انقلاب اسلامى آمـد و راه عدالت اجتماعى را باز و مسير را هموار كرد اما بايد عمل كنيم.

آن كـسى كـه قانون مى گذارد, آن كسى كه تصميم مى گيرد, آن كسى كه برنامه ريزى مى كند, بايد ملاحظه عدالت اجتماعى را بكند.

چـند روز قبل از اين, سيماى جمهورى اسلامى مدرسه اى را در يكى از روسـتاهاى بوشهر نشان داد كه از مشاهده آن وضعيت, دل من به درد آمـد! يك عده جوان در گوشه اى از همين كشور, با آن شرايط سخت به دبـيرستان مـى روند آن وقـت يـك خرده آن طرف تر در وسط دريا, شما بـبينيد با ثروتهاى بادآورده چه كارهايى مى شود! در نظام جمهورى اسلامى, اين روش درست نيست غلط است.

مسئولان بايد مراقبت كنند.

هركس وظيفه اى دارد و بايد وظيفه اش را دقيق انجام بدهد.

مـسئولان بـايد دنـبال عـدالت باشند دنبال آسان كردن زندگى براى طـبقات مـستضعف و محروم و پابرهنه ها باشند كسانى كه در روز خطر ايـن مـملكت را نجات دادند و اگر خداى نكرده بار ديگر خطرى اين مملكت را تهديد كند, باز هم همين جامعه كارگرى و همين معلمان و هـمين قشرهاى محروم و همين كارمندانى كه از لحاظ درآمد در سطوح پايينى قرار دارند, مى روند دفاع مى كنند و سينه سپر مى كنند.

هـمه قشرهاى گوناگون مردم "چه كارگران, چه معلمان, چه كارمندان ادارات, چـه كـارمندان بـخشهاى مـختلف" سـعى كنند ان شاالله با هـوشيارى و دقـت كـار را به بهترين وجهى انجام بدهند مسئولان هم مسئوليتهاى خودشان را درك كنند.

ان شـاالله ايـن جـامعه براثر تلاش مسئولان به آن جايى برسد كه حق اوست آن جايى كه خدا براى او معين كرده است يعنى ان شاالله اوج رستگارى هم دنيايى و مادى, هم معنوى و الهى.

امـيدواريم خداوند ما را به وظايفمان آشنا كند در راه انجام آن وظـايف مـا را كـمك كـند دسـت ما را بگيرد و از انحراف و كجروى بازبدارد.

امـيدواريم كه تفضلات حضرت ولى الله الاعظم (ارواحنا فداه) متوجه شما باشد و ان شاالله يارى و دعاى آن بزرگوار شامل حال همه شما و ما باشد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved