بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى

در آستانه فرارسيدن ماه محرم ودر پايان درس خارج

16 / 1 / 79


 

حـضرت آيـت ا... خـامنه اى رهـبر مـعظم انـقلاب اسـلامى در آستانه فـرارسيدن مـاه مـحـرم امـروز در پايان درس خارج ازفقه, محرم را فـرصت مهمى براى حاملان معرفـت دينـى بـراى آشنـا ساختن مردم با حـقايق الـهى ,اسـلامى , عـلـوى و حـسينى دانستند و ضرورت مخاطب شـناسى ,كـشف نـيازهاى ذهـنى و فـكرى مخاطبان و نيز ارايه پاسخ مـناسب بااستفاده از شيوه هاى نويـن و موثر انتقال پيام به آنان رامورد تاكيد قرار دادند.

رهـبر معظم انقلاب اسلامى در اين ديدار ناديده گرفتن مسايل عمده و اصـلى و تمركز بر مسايل كوچك و فرعى را يكى از بزرگترين ابتلائات اديـان الـهى برشمردند و توجه بزرگان ديـن و متوليان امور دينى را بـه اهـميـت و ضـرورت پافشارى بر معروف هاى بزرگ و اصلـى كـه در بـرگيرنده بـسيارى از معروف هاى ديگرهستند و نيزاصرار وتاكيد بر نهى ازمنكرات بزرگ كه بسيارى از منكرات ديگرزاييده آن است , جلب كردند.

مـقام مـعظم رهـبرى از امر و ترغيب به حفظ نظام اسلامى به عنوان بـزرگتريـن مـعـروف در زمــان حاضر ياد كردند و فرمودند: عمـده فـشـارهـاى تبليغاتى و سياسى كه بعضا" درقالب شعارهـاى دفاع از حـقوق بـشر و مـبارزه بــا تــروريسـم تـجلى پـيدا مى كند و نيز تـوطئه هاى گـوناگـون مراكز جاسوسى و امنيتى دشمن , متوجـه اصـل نـظام اسـلامى اسـت بنابراين حفظ حكومت اسلامى و الهى , براى ملت ايران , مهمترين معـروف است و اهتمام به آن در واقع كارى بـزرگ , همگانى و در عين حال پيچيده محسوب مى شود.

ايـشان تـبيين جايگاه روحانيـت اسـلام و نقـش حقيقى آن در بوجود آوردن امـواج عـظيم مردمى و به منصه ظهور رساندن اراده عمـومـى را ضرورى دانستند و با بيان اينكه مردمى بودن و همراهى روحانيت بـا افـكار عـمومـى , جــزو بافت اصلى جامعه ايران است , تصريح كـردنـد كـه دشـمنان مـلت ايـران , روحـانيـت را خـطر بزرگى در مـقابل مـطامع خـود مـى داننـد و در تـلاش هـستند تا در دراز مدت وبوسيله عوامـل خودى , قدر و قيمت و نفوذ كلمه روحـانيـت را در ميان مردم ازبين ببرند.

حضرت آيت ا... خامنه اى در بخـش ديگـرى از سخنانشان , هوشمندى , آگـاهى و نظارت مستمر و خداپسندانه هر فرد بر حوزه كار خويش را لازمـه خـنثى كـردن توطئه هاى دشــمنـان ديــن و استقلال ملت ايران دانـستند و تـاكيد كـردنـد كـه تـوطئه هاى مـستمر دشـمن , متوجه حــاكـميـت اسـلام , پــرچمـداران و داعيـه داران ديـن و اقتدار ملى ايران اسلامى است .

ايـشان از اقـتدار ملى به عنوان منشاء همـه خيرات و بركات براى يـك ملت يـاد كـردنـد و فرمودند : ايمان , اعتقاد و عزم و اميد بـه آيـنده , وحـدت و هـم جهت بـودن آحـاد مـردم و مسوولان كشور, پـايه هاى اقـتدار ملى را بوجود مى آورند و در صورتـى كـه دشمـن بتـوانـد اقتدار ملى را دريك كشور, متـزلـزل كنـد و پايه هاى آن را فرو بـريـزد , آن ملـت در برابر همه تحميل ها و زور گويـى هـا زانــو خـواهد زد و بـه جنگ و صلح ناخواسته نيز تن خواهد داد , بنا براين محرم, فرصت مغتنمـى است كه با استفاده از آن مى تـوان تـوجـه مردم رابه عزت ناشـى از اسـلام و انقـلاب , ضرورت استمرار حركت هوشيارانه و آينده خوب و درخشانى كه در انتظار اوست , جلب كرد.

رهـبر مـعظم انـقلاب اسلامى غـفلـت از وجـود و حضور دشمن را صدمه بــزرگـى بـراى يـك مـلـت تـوصيف كـردند و با مذموم خواندن تلاش بـرخـى افراد براى نفى دشمن ومنتسب كردن مصالح و خيرات و رفاقت وارتـباط بـا بـيگانه و دشـمخن فـرمودند :اين عيب و بليه بسيار بـزرگى اسـت كه برخى افراد , همه بدىها و سيئات را از بيگانگان نـفى و بـه خـودى منتسب كنند و همه مصالح و خيراتى كه اميـد آن بــايـد از درون جـامعه بـجوشد , متوجه به رفاقـت و ارتبـاط با بيگانگانى بدانندكـه دشـمنـى خـود را پنهان نمى كنند .

آيـت ا... خـامنه اى نـقش مـردم رادراداره امـور كشور و حمايت و پـشتيبانى از دولــت , خـاطر نشان كردند و در پايان سخنانشان با تــاكيـد بر ضرورت و اهميت توجه روحانيت اسـلام بـه افكار عمومى و تـمايلات مردم فرمودند : تلاش تبليغاتى دشمن متوجه اين هدف است كـه ايـمان, قـبول و باور توده انبوه و عظيم مردم را از اسلام , انـقلاب و روحانيت , سلب كند و ايـن درحالى است كه روحانيت اسلام مـى توانـد بــا بـهترين زبـان , گزينش برترين سخن , استفاده از شيوه مناسب و بويژه اخلاق خـوب و اثبـات بى اعتنايى به زخارف دنيا وتـشريفات و جـاه و مقام , افكار عمومى , تمايل و محبت مردم را هـمچنان در جهت توجه به دين , روحانيت و نظام اسلامى حفظ و تقويت كند.

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved