احكام روزه


روزه آن است كه انسان براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايي كه روزه را باطل مي‎كند و شرح آنها بعداً گفته مي‎شود خودداري نمايد.