بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

مبطلات نماز

مسأله 1135. دوازده چيز نماز را باطل مي‎كند، و آنها را مبطلات مي‎گويند:

اول ـ آن كه در بين نماز يكي از شرايط آن از بين برود، مثلاً در بين نماز بفهمد مكانش غصبي است و وقت وسعت داشته باشد و بتواند از آن مكان غصبي بيرون برود ولي اگر وقت تنگ باشد بطوري كه اگر بخواهد بعد از بيرون رفتن نماز را بخواند، قضا مي‎شود نماز باطل نمي‎شود، ولي بايد آن را در حال بيرون رفتن تمام كند، و هم چنين اگر نتواند بيرون برود مثل محبوس « زنداني »، بايد در همان جا نماز را تمام كند و صحيح است.

دوم ـ آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري، چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي‎كند پيش آيد، مثلاً بول از او خارج شود. ولي كسي كه نمي‎تواند از بيرون آمدن بول و غايط خودداري كند، اگر در بين نماز بول يا غايط از او خارج شود، چنان چه به دستوري كه در مسائل 313 تا 321 گفته شد، رفتار نمايد نمازش باطل نمي‎شود و نيز اگر در بين نماز از مستحاضه خون خارج شود، در صورتي كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد. نمازش صحيح است.

مسأله 1136. كسي كه بي‎اختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن، بنابر احتياط لازم، بايد نمازش را دوباره بخواند.

مسأله 1137. اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده، نمازش صحيح است.

مسأله 1138. اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز است، يا در سجده شكر، چنان چه بداند بي‎اختيار خوابش برده است، بايد آن نماز را دوباره بخواند.

سوم ـ از مبطلات نماز آن است كه مثل بعض كساني كه شيعه نيستند دست‎ها را روي هم بگذارد.

مسأله 1139. هر گاه براي ادب دست‎ها را روي هم بگذارد، اگرچه مثل آنها نباشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند، ولي اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا براي كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن دست‎ها را روي هم بگذارد، اشكال ندارد.

چهارم ـ از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواندن حمد، آمين بگويد ولي اگر اشتباهاً يا از روي تقيه بگويد، نماز باطل نمي‎شود.

پنجم ـ از مبطلات نماز آن است كه عمداً يا از روي فراموشي پشت به قبله كند، يا بطرف راست يا چپ قبله بر گردد، بلكه اگر عمداً به قدري بر گردد كه نگويند: رو به قبله است، اگر چه بطرف راست يا چپ نرسد، نماز باطل است.

مسأله 1140. اگر عمداً سر را به پشت برگرداند نمازش باطل است، و اگر سهواً سر را به اين مقدار بگرداند، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولي اگر سر را بطرف راست يا چپ بگرداند عمداً باشد، يا اشتباهاً نمازش باطل نمي‎شود، ولي كراهت دارد.

ششم ـ از مبطلات نماز آن است كه عمداً كلمه‎اي بگويد كه دو حرف يا بيشتر باشد، اگر چه معني هم نداشته باشد، ولي اگر سهواً بگويد، نماز باطل نمي‎شود.

مسأله 1141. اگر كلمه‎اي بگويد كه يك حرف دارد، چنان چه آن كلمه معني داشته باشد مثل « ق » كه در زبان عربي به معناي اين است كه، نگهداري كن، چنان چه معناي آن را بداند و قصد آن را بنمايد، نمازش باطل مي‎شود، بلكه اگر قصد معناي آن را نكند ولي ملتفت معناي آن باشد، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند. بلكه اگر كلمه يك حرفي، معنا هم نداشته باشد احتياط دوباره خواندن آن است.

مسأله 1142. سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد، ولي گفتن آخ و آه و مانند اينها كه دو حرف است، اگر عمدي باشد، نماز را باطل مي‎كند.

مسأله 1143. اگر كلمه‎اي را بقصد ذكر بگويد، مثلاً بقصد ذكر بگويد: «اَللهُ اَكْبَر»و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزي را به ديگري بفهماند، اشكال ندارد، بلكه چنان چه براي اين كه چيزي را به كسي بفهماند، به قصد ذكر آن را بگويد، نماز باطل نمي‎شود.

مسأله 1144. خواندن قرآن در نماز، غير از چهار سوره‎اي كه سجده واجب دارد و در مسأله 361 گفته شد، و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد ولي احتياط مستحب آن است كه به غير عربي دعا نكند.

مسأله 1145. اگر چيزي از حمد و سوره و ذكرهاي نماز را عمداً يا احتياطاً چند مرتبه بگويد اشكال ندارد، ولي اگر از روي وسواس چند مرتبه بگويد، اشكال دارد.

مسأله 1146. در حال نماز، انسان نبايد به ديگري سلام كند، و اگر ديگري به او سلام كند، بايد همان طور كه او سلام كرده جواب دهد، مثلاً اگر گفته: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» در جواب بگويد: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» ولي در جواب «عَلَيْكُمُ السَّلامُ» بايد بگويد: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ».

مسأله 1147. انسان بايد جواب سلام را چه در نماز و چه در غير نماز، فوراً بگويد، و اگر عمداً يا از روي فراموشي جواب سلام را به قدري طول دهد، كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، چنان چه در نماز باشد نبايد جواب دهد، و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.

مسأله 1148. بايد جواب سلام را طوري بگويد كه سلام كننده بشنود، ولي اگر سلام كننده كَـر باشد، چنان چه انسان بطور معمول جواب او را بدهد كافي است، و در صورت امكان با حركت لب يا اشاره جواب را بفهماند.

مسأله 1149. جواب سلام را بايد به قصد رد تحيت بگويد، نه به قصد قرآن يا دعا.

مسأله 1150. اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز، يعني: بچه‎اي كه خوب و بد را مي‎فهمد، به نمازگزار سلام كند، نمازگزار بايد جواب او را بدهد ولي در جواب سلام زن بايد بگويد «سَلاَمٌ عَلَيْكْ» و كاف را زير و زبر و پيش ندهد.

مسأله 1151. اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگر چه معصيت كرده، ولي نمازش صحيح است.

مسأله 1152. اگر كسي به نمازگزار غلط سلام كند، بطوري كه سلام حساب نشود، جواب او جايز نيست ولي اگر سلام حساب شود، جواب او واجب است.

مسأله 1153. جواب سلام كسي كه از روي مسخره يا شوخي سلام مي‎كند، واجب نيست. و چنان چه در نماز باشد جايز نيست. و جواب سلام غير مسلمان در نماز جايز نيست و در غير حال نماز به گفتن « عَلَيْك » اكتفا شود.

مسأله 1154. اگر كسي به عده‎اي سلام كند جواب سلام او بر همه آنان واجب است، ولي اگر يكي از آنان جواب دهد، كافي است.

مسأله 1155. اگر كسي به عده‎اي سلام كند، و كسي كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، بازهم جواب سلام او بر آن عده واجب است.

مسأله 1156. اگر كسي به عده‎اي سلام كند، و كسي كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه، نبايد جواب دهد. و هم چنين است اگر بداند قصد او را هم داشته، ولي ديگري جواب سلام را بدهد. اما اگر بداند كه قصد او را هم داشته و ديگري جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد.

مسأله 1157. سلام كردن مستحب است، و خيلي سفارش شده است كه سواره به پياده و ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام كند.

مسأله 1158. اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بر هر يك واجب است جواب سلام ديگري را بدهد.

مسأله 1159. در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد، مثلاً اگر كسي گفت: «سَلامٌ عَلَيْكُم» در جواب بگويد، «سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الله».

هفتم ـ از مبطلات نماز خنده باصدا و عمدي است. و چنان چه سهواً هم با صدا بخندد، بطوري كه صورت نماز از بين برود نماز باطل است، ولي لبخند نماز را باطل نمي‎كند.

مسأله 1160. اگر براي جلوگيري از صداي خنده حالش تغيير كند به حدي كه از صورت نمازگزار خارج شود، نمازش باطل است.

هشتم ـ از مبطلات نماز آن است كه براي كار دنيا عمداً با صدا گريه كند، و احتياط واجب آن است كه براي كار دنيا بي‎صدا هم گريه نكند، ولي اگر از ترس خدا يا براي آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهترين اعمال است.

نهم ـ از مبطلات نماز كاري است كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن، و از روي بازي به هوا پريدن و مانند اينها كم باشد يا زياد، عمداً باشد يا از روي فراموشي، ولي كاري كه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد.

مسأله 1161. اگر در بين نماز به قدري ساكت بماند كه نگويند: نماز مي‎خواند، نمازش باطل مي‎شود.

مسأله 1162. اگر در بين نماز كاري انجام دهد، يا مدتي ساكت شود و شك كند كه نماز به هم خورده يا نه، احتياط اين است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند، بلي اگر از جهت ندانستن حكم مسأله باشد نماز را رجاءاً تمام كند و بعد حكم مسأله را بپرسد و مطابق وظيفه‎اش عمل نمايد.

دهم ـ از مبطلات نماز، خوردن، و آشاميدن است، كه اگر در نماز بنحوي بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مي‎خواند ـ عمداً باشد يا از روي فراموشي ـ نمازش باطل مي‎شود. ولي كسي كه مي‎خواهد روزه بگيرد اگر پيش از اذان صبح، نماز مستحبي بخواند و تشنه باشد، چنان چه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود، در صورتي كه آب روبروي او در دو سه قدمي باشد مي‎تواند در بين نماز آب بياشامد، اما بايد كاري كه نماز را باطل مي‎كند، مثل پشت كردن به قبله انجام ندهد.

مسأله 1163. اگر به واسطه خوردن يا آشاميدن عمدي، موالات نماز به هم بخورد، يعني، طوري شود كه نگويند نماز را پشت سرهم مي‎خواند، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1164. اگر در بين نماز، غذايي را كه در دهان يا لاي دندان‎ها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمي‎شود. و نيز اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود، و فرو رود اشكال ندارد.

يازدهم ـ از مبطلات نماز، شك در ركعت‎هاي نماز دو ركعتي و سه ركعتي يا در دو ركعت اول نمازهاي چهار ركعتي است، در صورتي كه نمازگزار در حال شك باقي بماند.

دوازدهم ـ از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند، يا چيزي را كه ركن نيست، عمداً كم يا زياد نمايد. ولي زياد شدن سهوي تكبيرة ‎الاحرام چنان كه در مسأله 951 گفته شد، بنابر احتياط موجب باطل شدن نماز است.

مسأله 1165. اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كاري كه نماز را باطل مي‎كند انجام داده يا نه، نماز صحيح است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved