بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

مسائل متفرقه حيض

مسأله 506. مبتدئه و مضطربه و ناسيه و صاحب عادت عدديه، اگر خوني ببيند كه نشانه حيض داشته باشد، و يقين كنند كه سه روز طول مي‎كشد، بايد عبادت را ترك كنند و چنان چه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادت‎هايي را كه به جا نياورده‎اند قضا نمايند، ولي اگر يقين نكنند كه تا سه روز طول مي‎كشد و نشانه حيض را هم نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد كارهاي استحاضه را به جا آورند و كارهايي را كه بر حايض حرام است ترك نمايند اگر چه تا ده روز طول بكشد.

مسأله 507. زني كه در حيض عادت دارد، چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خود خوني ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاي آن، يا هم وقت و هم شماره روزهاي آن يكي باشد، عادتش برمي‎گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است مثلاً اگر از روز اول تا هفتم خون مي‎ديده و پاك مي‎شده چنان چه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود، از دهم تا هفدهم عادت او مي‎شود.

مسأله 508. مقصود از يك ماه، از ابتداي خون ديدن است تا سي روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.

مسأله 509. زني كه معمولا ماهي يك مرتبه خون مي‎بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه حيض را داشته باشد، چنان چه روزهايي كه در وسط پاك بود از ده روز كمتر نباشد بايد هر دو را حيض قرار دهد.

مسأله 510. اگر سه روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز يا بيشتر خوني با نشانه حيض ببيند، بايد خون اول و خون آخر را حيض قرار دهد.

مسأله 511. اگر پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست بايد براي عبادت‎هاي خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مي‎بيند، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مي‎بيند احتياطاً غسل كند و در پاكي در بين عبادت‎هاي خود را به جا آورد و آنچه را بر حايض حرام است ترك نمايد.

مسأله 512. اگر پيش از ده روز پاك شود، و احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد قدري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد، پس اگر پاك بود غسل كند و عبادت‎هاي خود را به جا آورد و اگر پاك نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگي هم آلوده باشد ـ چنان چه در حيض عادت ندارد، يا عادت او ده روز است، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل نمايد و اگر آخر ده روز پاك شد، يا خون او از ده روز گذشت آخر ده روز غسل نمايد و چنان چه عادتش كمتر از ده روز است، در صورتي كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا آخر ده روز پاك مي‎شود، نبايد غسل كند، و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مي‎گذرد، احتياط واجب آن است كه بعد از عادت، يك روز يا دو روز عبادت را ترك كند، يا جمع كند بين ترك كارهايي كه بر حايض حرام است و انجام كارهاي مستحاضه. و بعد از دو روز تا روز دهم كارهاي استحاضه را به جا آورد و كارهايي را كه بر حايض حرام است ترك نمايد. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا آخر ده روز از خون پاك شد، تمامش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت‎هايي را كه بعد از روزهاي عادت به جا نياورده قضا نمايد.

مسأله 513. اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است. بايد نمازهايي كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد. و اگر چند روز را به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنان چه آنروزها را روزه گرفته بايد قضا نمايد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved