بخت آزمايى‏
 

س 1237: خريد و فروش بليطهاى بخت‏آزمايى و جايزه‏اى که مکلّف مى‏برد، چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش بليطهاى بخت‌آزمايى صحيح نيست و شخصى که جايزه را برده ‏است، مالک آن نمى‏شود و حق دريافت آن را ندارد.

س 1238: تهيه اوراقى که به نام ارمغان بهزيستى بين مردم منتشر مى‏شود و پرداخت پول براى آنها و شرکت در قرعه‏کشى اين برگه‏ها، چه حکمى‏دارد؟

ج: توزيع و نشر اوراق جمع‏آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعى ندارد و همچنين پرداخت وجه براى تهيّه اين اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعى ندارد.

س 1239: شخصى ماشينى دارد که آن را در معرض بخت آزمايى قرار داده است، به اين صورت که فرد شرکت‏کننده در مسابقه اقدام به خريد برگه‏اى که در تاريخ معيّن و به قيمت معيّنى قرعه‏کشى خواهد شد مى‏کند و در پايان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادى از مردم، قرعه‏کشى صورت مى‏گيرد و کسى که قرعه به نام او در آمده، برنده مى‏شود و ماشين گران قيمت را تحويل مى‏گيرد، آيا اين روش براى فروش ماشين از طريق قرعه‏کشى شرعاً جايز است؟

ج: فروش ماشين به شخصى که در قرعه‏کشى شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتى که خريد و فروش بعد از قرعه‌کشى انجام پذيرد، اشکال ندارد، ولى تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگرى که مال خود را براى شرکت در قرعه‏کشى به او پرداخت کرده‏اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س 1240: آيا فروش اوراق جمع‏آورى کمکهاى خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت که بعداً قرعه‏کشى شده و قسمتى از مال جمع‏آورى شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف کارهاى عام المنفعه شود، جايز است؟

ج: نامگذارى اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع‏آورى کمک‏ها براى امور خيريّه اشکال ندارد و تشويق مردم به کمک‏کردن با وعده اعطاى جايزه به کسى که قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين که مردم اين اوراق را به قصد شرکت در امور خير، تهيّه نمايند.

س 1241: آيا خريد اوراق قرعه‏ کشى بخت‌آزمايى(لوتو)، با توجه به اينکه تحت مالکيت شرکت خاصى است و 20? سود آن به مؤسسه‏هاى خيريّه زنان پرداخت مى‏شود، جايز است ياخير؟

ج: برگه‏هاى بخت آزمايى، ماليّت ندارند واين اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغى را هم که برندگان قرعه‏کشى اين برگه‏ها دريافت مى‏کنند، حلال نيست.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved