مطالبات فرهنگی در گفتمان مقام معظم رهبری

شماره مطلب:
2916
چهارشنبه 1400/07/21 09:39

مطالبات فرهنگی در گفتمان مقام معظم رهبری

دوره‌ی سه جلدی این مجموعه بر آن است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را در موضوعات مختلف نمایان سازد تا از طریق نگاه مدبرانه و توصیه‌های خیرخواهانه‌ی ایشان بتوان با درک مسیرهای ممکن پیش‌رفت و با اتخاذ راهبردها و سیاست‌های منطقی راهی به سوی فردا یافت. «مطالبات فرهنگی در گفتمان مقام معظم رهبری» ضمن ارائه‌ی مبانی و مسائل اساسی فرهنگ و چشم‌اندازی از «مدیریت فرهنگی»، به گفتمان‌های موضوعی در عرصه‌ی فرهنگ از نگاه رهبری و نیز به مطالبات رهبر از حوزه‌ی فرهنگ توجه دارد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X