مجله سوره شماره هشتم دوره چهارم

شماره مطلب:
2646

مجله سوره شماره هشتم دوره چهارم

فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی واقع شود و به آن مدد برساند و این همان مفهومی است که از فرهنگ در سراسر جهان امروز وجود دارد.

از تعبیر توسعه فرهنگی چنین نتیجه می شود که قرار است فرهنگ، توسعه پیدا کند اما از تعبیر فرهنگ توسعه این نتیجه کاملاً متضاد به دست می آید...

 

پیوست حجم
71.08.pdf 4.63 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X