مجله سوره شماره دهم دوره چهارم

شماره مطلب:
2652

مجله سوره شماره دهم دوره چهارم

نقایص سیستم آموزشی موجود در این کشورها چیست؟ چگونه باید آنها را برای تامین نیازهای آسیای مرکزی که خود را بخشی از شبکه ارزشها و رفتارهای جدید می داند تطبیق داد؟

پرسید: فرمایشات جناب فدریکو مایور را خوانده ای؟ پرسیدم: این اسم به گوشم آشنا نمی آید...

 

پیوست حجم
71.10_0.pdf 4.93 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X