ماه گرفتگی جزیی در تاریخ شنبه ۶ آبان

شماره مطلب:
8639
یکشنبه 1402/08/7 12:47

ماه گرفتگی جزیی در تاریخ شنبه ۶ آبان

🔹آغاز گرفتگی: شنبه ساعت ۲۳ و ۵ دقیقه 
🔺حداکثر گرفتگی: ساعت ۲۳ و ۴۴ دقیقه

🔸پایان گرفتگی: ۲۳ دقیقه بامداد یکشنبه 
🔺حداکثر پوشیدگی قرص ماه: ۶ درصد 

🌏 این گرفتگی در آفریقا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه به جز بخشی از شرق آن و قسمت های شرقی آمریکا دیده می شود

✅این ماه گرفتگی در ایران قابل مشاهده است و به همین دلیل نماز آیات واجب است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X