فتح خون

شماره مطلب:
1752

فتح خون

«فتح خون» یا «روایت محرم» که در محرم سال ۱۳۶۶ نوشته شده است، روایت قیام حسینی است که با هجرت آن حضرت از مدینه به مکه آغاز می‌شود و فصول دهگانه‌ی آن مطابق با وقایع دهه اول محرم سال ۶۱ هجری قمری تنظیم شده است. این کتاب یک وقایع نگاری صرف نیست نگارنده هم زمان با رجوع به متون تاریخی پژوهشی معتبر از زبان راوی معاصر با بیانی شاعرانه به تأویل وقایع عاشورا می‌پردازد و از شرح وقایع ظاهری راهی به باطن آنها می گشاید.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X