استخاره صفحه 471

صفحه 471
صفحه 472
صفحه
سوره
غافر
آیه
34
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد تهمت و بهتان قرار می‌گیرید و انگشت نما می‌شوید ترک کنید.
نتیجه ازدواج
هر چند ظاهرا مشکلی وجود ندارد ولی در باطن چیز دیگری است ترک شود و الا به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان زیر سوال می‌رود ترک کنید.
X