شهید آوینی

مدیحه غدیر(سال95)

حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نامی نیامده است ز نام تو خوب تر (مدیحه سرایی)  13,918 0:14:45
2 یا علی یا علی مالک ملک دلی (سرود)  6,164 0:06:29
3 ای حرم تو قبله دلم (سرود - محسن عرب خالقی)  7,838 0:08:16
4 این چرخ به انگشت شما می گردد (سرود - محسن عرب خالقی)  6,202 0:06:31

سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  مول