بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 
 

فهرست تفصیلی جلد اول تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی

سخن ناشر

موقعيت قرآن

موقعيت تفسير

سر نامگذارى به دهاق تسنيم

پيشگفتار مفسر

فصل يكم : زبان قرآن كريم

زبان جهانى فطرت

شيوه هاى تبيين معارف در قرآن

تفاوت قرآن با كتب علمى ، در تبيين معارف

فصل دوم : ويژگيهاى تفسير قرآن

امكان و ضرورت تفسير قرآن

منابع تفسير قرآن

اقسام تفسير قرآن

فصل سوم : تفسير قرآن به قرآن

حجيت تفسير قرآن به قرآن

استقلال قرآن در حجيت و تبيين معارف

منهج تفسيرى اهل بيت (ع)

شبهات استقلال قرآن در حجيت و تفيهم

شبهه يكم : افتراق ثقلين

پاسخ شبهه

سر تاكيد بر ارزيابى حديث با قرآن

شبهه دوم : انحصار فهم قرآن به اهل عصمت

پاسخ شبهه

شبهه سوم : عارضه تحريف لفظى

پاسخ شبهه

شبهه چهارم : نهى معصومين (ع)

جمع بندى روايات در باب فهم قرآن

قرآن كريم حجت غير منحصر

اقسام تفسير قرآن به قرآن

هم سويى معارف باطنى قرآن

فصل چهارم : تفسير قرآن به سنت

ويژگيهاى سنت قطعى

صعوبت فهم سنت

پيوند ناگسستنى قرآن و عترت (ع)

مدار هم بستگى ثقلين

حجيت حديث در معارف اعتقادى

مراحل پنج گانه در فهم معارف دين

روايات تطبيقى و تفسيرى

فصل پنجم : تفسير قرآن به عقل

آثار زيانبار انزواى عترت (ع)

فصل ششم : تفسير به راى

اقسام تفسير به راى

تفسير به راى از نظر مفسران

معرفت درون دينى و برون دينى

حصر نارواى دين در متون نقلى

معيار دينى بودن

قطع روانى و منطقى در تفسير متون مقدس

تفسير ثابت متون مقدس

ويژگى تفسير متون مقدس

تاثير انتظار از متن در تفسير آن

پاسخ به نقدى بر الميزان

فصل هفتم : جايگاه آراى مفسران و شاءن نزول در تفسير

فصل هشتم : شان نزول ، فضاى نزول و جو نزول قرآن

فصل نهم : شبهات نوظهور و فهم قرآن

فصل دهم : اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت

1- اولين مهمان خداى سبحان

2- برترين مخلوق خداوند

3- كتاب نجات بخش

4- راهنماى بهشت

5- راه ربانى شدن انسان

6- عامل صعود بهشتيان

7- درجه اى از نبوت

8- عامل نورانيت

9- راه دستيابى به ثواب شاكران

10- عامل حشر با پيامبران

11- مايه خرمى دلها

12- درياى بى كران معرفت

13- يگانه عامل توانگرى

سوره حمد

پيشگفتار سوره

سوره حمد از ديدگاه قرآن و عترت (ع)

نامهاى سوره

1- ام الكتاب ، ام القرآن

2- فاتحة الكتاب ، فاتحة القرآن

3- السبع المثانى

4- الشفاء ، الشافية

5- الاساس

6- الصلاة

7- الكافية ، الوافية

8- المناجاة ، التفويض

9- الكنز

10- النور

11- تعليم المسالة ، السؤال

12- الحمد الاولى ، الحمد القصرى

13- الحمد، الدعاء ، الشكر

مكان نزول

ترتيب نزول

تعداد آيات

غرر آيات

خطوط كلى معارف سوره

انسجام سوره

ثواب تلاوت

آيه 1، بسم الله الرحمن الرحيم

گزيده تفسير

تفسير

اشتراك لفظى و تغاير معنوى

رحمت فراگير و رحمت ويژه

رحمت رحمانيه و رحيميه در قرآن

لطايف و اشارات

1- ادب الهى در شروع كار

2- قداست و بركت نام خدا

3- عينيت يا مغايرت اسم با مسما

4- الله اسم اعظم الهى

5- رسالت نامهاى خدا در سوره حمد

6- تحيرى شور افكن و ممدوح

7- نزاهت صفات الهى از حدود

8- معيار تفكيك صفات ذات و فعل

9- احكام فقهى نام خدا

بحث روايى

1- معناى بسم الله

2- مبداء اشتقاق الله و معناى ماءلوه

3- بسم الله اولين آيه هر سوره

4- تبيين رحمت رحمانيه و رحيميه

5- شروع كار با نام خدا

6- بركات آيه كريمه بسم الله ...

7- مغايرت اسماى لفظى با مسماى آنها

8- تاثير تكوينى بسم الله

9- اسم اعظم در اسماى لفظى

10- نزاهت صفات خدا از نقص

11- معارف قرآن در بسم الله ...

آیه 2، الحمد لله رب العالمين

گزيده تفسير

تفسير

فرق حمد و مدح

فرق حمد و شكر

اختصاص حمد به خداى سبحان

لطايف و اشارات

1- جامعترين تعبير از حمد

2- ناتوانى متنعمان از اداى حق شكر

3- تغاير و وحدت حمد و تسبيح

4- راز اختصاص حمد به خدا

الف : انحصار محموديت

ب : انحصار حامديت

5- مشكور و محمود حقيقى

6- حمد بهشتيان

7- حامدان و مسبحان خدا

8- جايگاه توحيد ربوبى و براهين آن

بحث روايى

1- جايگاه تحميد خداى سبحان

2- ادب شروع كلام و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در تحميد

3- جامعترين تعبير در حمد و شكر

4- عجز متنعم از شكر نعمت

5- حمد در برابر جمال و جلال خدا

6- اختصاص حمد به خدا

7- حامد حقيقى

8- رابطه تحميد با تربيع كعبه

9- پايان سخن بهشتيان

10- بازگشت ربوبيت به خالقيت

11- ويژگيها و آثار حمد

12- مرتبه كامل حمد

13- تفسير عالمين و كثرت عوالم

آیه3،  الرحمن الرحيم

گزيده تفسير

تفسير

ربوبيت ممدوح و مذموم

لطايف و اشارات

1- رسالت نامهاى خدا در سومين آيه حمد

2- اختلاف نطاق در براهين حصر حمد

3- استتار وصف غضب در الله و الرحمن

بحث روايى

آیه 4، ملك يوم الدين

گزيده تفسير

تفسير

برهانى ديگر بر اختصاص حمد

اختلاف مفسران در لفظ و معناى آيه

ترجيح قرائت مالك

يوم در قرآن

لطايف و اشارات

1- نقش ياد معاد در هدايت و تربيت

2- مالكيت حقيقى و اعتبارى

3- ظهور مالكيت مطلقه در قيامت

4- قيامت ، هم اكنون موجود است

5- قيامت ، روز ظهور دين

بحث روايى

1- معناى دين و گستره مالكيت خدا

2- اولياى خدا و مالك يوم الدين

3- قرائت ملك و مالك

آیه 5، اياك نعبد و اياك نستعين

گزيده تفسير

تفسير

سر التفات از غيبت به خطاب

براهين حصر عبادت و استعانت

لطايف و اشارات

1- اسرار تقديم اياك بر نعبد

2- عبادت راه تقرب به خدا

3- عبادت ، هدف آفرينش و راه يقين

4- يقين عبادى و آثار آن

5- گسستره ضمير جمع در نعبد

6- توحيد عبادى و اطاعت از رسول

7- آفات توحيدى عبادى

8- وابستگى انسان در بندگى

9- حصر استعانت و استمداد از غير خدا

10- استعانت راستين و دروغين

11- مراتب استعانت

12- استعانت ، توكل ، تفويض

بحث روايى

1- مراتب عبادت

2- مشاهده معبود در عبادت

3- استعانت نشانه بطلان تفويض

4- استعانت از معين ملكوتى

آیه 6، اهدنا الصراط المستقيم

گزيده تفسير

تفسير

راه نور و راهيان نورانى

معيت خدا با سالكان صراط

ملاقات انسان با خدا

معنا و مصداق صراط مستقيم

صراط مستقيم و سبل انحرافى

صراط مستقيم و سبل الهى

استقامت و استواى صراط

لطايف و اشارات

1- ستايش و خواهش در سوره حمد

2- راهيابى يا هدفدارى ؟

3- هدايت تكوينى در قرآن كريم

4- هادى بالذات و شئون هدايتى او

5- شهود ملكوت با نور هدايت

6- هدايت پيامبران و امامان (ع)

7- راه بى تزاحم

8- وحدت و كثرت صراط

9- اولين سفر سلوكى

10- لغزش از صراط و رهزنى راهيان

11- زمامدار صاعد و ساقط

12- اتحاد سالك و صراط

13- اتحاد مريد و اراده

بحث روايى

1- قرائت صراط

2- معنا و مصداق صراط

3- اتحاد سالك و صراط

4- پلى بر فراز جهنم يا راهى در متن دوزخ

5- ويژگيهاى صراط و دشوارى پيمودن آن

آیه 7،صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين

گزيده تفسير

تفسير

عامل هدايت به صراط

نعمت يافتگان در قرآن

نعمتهاى ظاهرى و باطنى

اسناد نعمت ، غضب و ضلالت

نكته تكرار نفى

راه و بيراهه در دنيا و آخرت

لطايف و اشارات

1- ابزار اغواى شيطان

2- نمونه هايى از نعم باطنى

3- درجات نعمت يافتگان

4- نعمتهاى ناب و مشوب در بهشت

5- سيره نعمت يافتگان

6- ظرف همراهى با پيامبران

7- زمينه همراهى در آخرت

8- فراتر از همراهى

9- محور صراط مستقيم

10- هم سفران صراط و دشوارى سلوك

11- معيت و مغايرت سالكان با ديگران

12- وحدت موصوف و كثرت اوصاف

بحث روايى

1- معرفى نعمت يافتگان

2- نعمتهاى باطنى و معنوى

3- وحدت مصداقى ضال و مغضوب

4- مصاديقى از ضال و مغضوب

5- نعمتهاى ناب و مشوب در بهشت

6- نعمتهاى ظاهرى زمينه گمراهى

پاورقیها

 
   
 

 

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved