اسراف

بخشى از دعاى شماره 52 از صحيفه سجاديه :
اسراف ، خوارى و ذلت مى آورد.

 

حب دنيا

بخشى از دعاى شماره 47 از صحيفه سجاديه :
حب دنيا، انسان را از توجه به سعادتهاى ابدى ، باز مى دارد.

دعا

بخشى از دعاى شماره 45 از صحيفه سجاديه :
ترك دعا، موجب تكبر انسان مى شود.

 

ياد مرگ

بخشى از دعاى شماره 40 از صحيفه سجاديه :
سعى كنيد با انجام اعمال شايسته ، مرگ را براى خود آرامگاه و خويشاوندى نزديك قرار دهيد.
بخشى از دعاى شماره 40 از صحيفه سجاديه :
ياد مرگ را نصب العين خود قرار دهيد و آن را فراموش نكنيد.
 

ريا و خودنمايى

بخشى از دعاى شماره 44 از صحيفه سجاديه :
احدى غير از خدا را در اعمالتان شريك قرار ندهيد و اعمالتان را از ريا و خودنمايى پيراسته كنيد.
 

خلوص نيت

بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
كار خدا را آنچنان براى آخرت انجام دهيد تا خودتان هم در دلتان به صدق و خلوص كارتان پى ببريد.
 

عبادت خدا

بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
به واسطه عبادت و بندگى خدا، به خزانه هاى رحمت او دست يابيد.

بيمارى و درد

بخشى از دعاى شماره 15 از صحيفه سجاديه :
بيمارى و درد، نعمت و تحفه اى از جانب خداست تا به آن وسيله گناهان گرانبار شما را سبك سازد.
 

ياد خدا

بخشى از دعاى شماره 11 از صحيفه سجاديه :
ياد خدا، مايه آبروى يادكنندگان و ذاكرين و شكر او موجب كامروايى شاكرين خواهد بود.
بخشى از دعاى شماره 5 از صحيفه سجاديه :
سلامت دلهاى خود را در ياد كردن عظمت خدا و آسايش بدنهاى خود را در شكر نعمت خدا و چرب زبانى را در توصيف عطاى خدا قرار دهيد.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
با بريدن از غير خدا و پيوستن به خدا، دل را پيرايش دهيد.
 

يارى خدا

بخشى از دعاى شماره 5 از صحيفه سجاديه :
هر كس را كه خداوند يارى كند، خوار ساختن خواركنندگان به او زيان نمى رساند.
 

نيك بختى

بخشى از دعاى شماره 1 از صحيفه سجاديه :
بدبخت كسى است كه بر خلاف رضاى خدا خود را به هلاكت افكند، و يك بخت كسى است كه روى دل به سوى خدا آورد.
 

حمد و سپاس خداوند متعال

بخشى از دعاى شماره 1 از صحيفه سجاديه :
سپاس خدايى را كه زيبايى هاى آفرينش را براى ما برگزيد و روزيهاى پاكيزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همه آفريدگان برترى داد و از اين جهت همه مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار، و به نيرويش از اطاعت ما ناچارند و سپاس خدايى را كه در احتياج ما را از غير خود فرو بست . پس در برابر اين همه نعمت چگونه بر سپاس او طاقت داريم ؟ يا كى توانيم شكرش را بجا آوريم ؟
 

درباره رسول اكرم (ص )

بخشى از دعاى شماره 2 از صحيفه سجاديه :
رسول اكرم حضرت محمد (صلى الله عليه و آله ) نعمتى است كه خداوند به ما ارزانى داشته و سپاس اين نعمت واجب است .

بدبخت كيست ؟

بخشى از دعاى شماره 37 از صحيفه سجاديه :
بدبخت ترين فرد كسى است كه با دستورات خدا مخالفت كند.
 

شريف و عزيز كيست ؟

بخشى از دعاى شماره 35 از صحيفه سجاديه :
شريف كسى است كه طاعت خدا او را شرف بخشيده باشد و عزيز كسى است كه بندگى خدا او را عزت بخشيده باشد.

آرزو

بخشى از دعاى شماره 40 از صحيفه سجاديه :
خودتان را از فريب آرزوها در سلامت ، و از شر آرزوها در امان نگه داريد.
بخشى از دعاى شماره 32 از صحيفه سجاديه :
كم كار و پرآرزو نباشيد.

روش برخورد با تهيدستان و ثروتمندان

بخشى از دعاى شماره 35 از صحيفه سجاديه :
تهيدستان را به چشم خوارى و ثروتمندان را با برترى نگاه نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
نگاه كردن با حسرت به مال ، منال ، جاه و جلال توانگران از وسوسه هاى شيطان است .
 

درباره گناه

بخشى از دعاى شماره 31 از صحيفه سجاديه :
گناه لذتش تمام مى شود، ولى وبالش تا ابد گريبانگير انسان است .
 

درباره دوستى

بخشى از دعاى شماره 26 از صحيفه سجاديه :
دوستى خود را در غياب دوستتان عنوان كنيد.
 

پاداش اعمال

بخشى از دعاى شماره 46 از صحيفه سجاديه :
خداوند عمل كوچك شما را مزد بزرگ عطا مى كند.
بخشى از دعاى شماره 52 از صحيفه سجاديه :
عمل خير خود را اندك شماريد و گناهان و خطاهاى خود را ياد كنيد و به آن در پيشگاه خداى تواب و رحيم اعتراف كنيد.

عبادت خدا

بخشى از دعاى شماره 47 از صحيفه سجاديه :
شب تان را آباد كنيد به بيدارى و عبادت خلوت گزيدن با خدا.
بخشى از دعاى شماره 54 از صحيفه سجاديه :
ترس عبادت پيشگان و عبادت خاشعان و يقين و توكل واقعى مؤ من را از خداوند براى خود مسئلت كنيد.

درباره خدا

بخشى از دعاى شماره 49 از صحيفه سجاديه :
خداوند شما را هدايت كرد، اما راه صلاح را نرفتيد و در پى خواهش ‍ دلتان رفتيد. خداوند به شما پند داد، اما سنگين دل شديد و پند او را نشنيديد.
بخشى از دعاى شماره 50 از صحيفه سجاديه :
خدا جوينده شماست ، اگر از درگاهش بگريزيد و يابنده شماست اگر از نزدش فرار كنيد.
بخشى از دعاى شماره 51 از صحيفه سجاديه :
خداوند، حق شما را از ستمكاران مى گيرد.
بخشى از دعاى شماره 52 از صحيفه سجاديه :
خداوند همه آفريدگان خود را محكوم به مرگ كرده است ، چه آن كس كه او را به توحيد بستايد و چه آن كس كه او را انكار كند.
بخشى از دعاى شماره 10 از صحيفه سجاديه :
سزاوارترين كارها در آئين عظمت خداوند، رحمت عطا كردن بر كسى است كه از او طلب رحمت مى كند.
بخشى از دعاى شماره 10 از صحيفه سجاديه :
عفو خداوند، فضل اوست و عذاب او، عدل اوست .
بخشى از دعاى شماره 5 از صحيفه سجاديه :
هر كس را كه خداوند حافظ و نگهبان او باشد، سالم و سلامت مى ماند، و هر كس را كه خداوند توفيق هدايت عطا كند، دانا مى شود و هر كس را كه خداوند مقرب درگاه خود سازد، عنيمت و ثروت بيكران نصيبش ‍ مى شود.
بخشى از دعاى شماره 39 از صحيفه سجاديه :
صديقان به واسطه اعمالشان مغرور نشوند و گناهكاران از خدا نوميد نگردند، زيرا خداوند، پروردگار عظيمى است كه فضل خود را از هيچ كس باز نمى دارد و در گرفتن حق خود بر كسى سخت نمى گيرد.
 

نزديكى به خدا

بخشى از دعاى شماره 47 از صحيفه سجاديه :
كوشش كنيد در جهت كارهايى كه موجب تقرب به خداى متعال است .

دانايى

بخشى از دعاى شماره 52 از صحيفه سجاديه :
متقى ترين فرد، داناترين فرد است .

درباره غم و اندوه

بخشى از دعاى شماره 54 از صحيفه سجاديه :
خداوند، زداينده غم و اندوه از درون انسان است .
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر غم به سوى شما لشكر انگيزد، قوى باشيد كه ساز و سلاح شما در مقابله با لشكر غم ، خداوند سبحان و مقتدر است .

مسئلت خدا

سه خصلت است كه انسان را از مسئلت خداوند باز مى دارد:
1 سستى و تنبلى در انجام دستورات نجات بخش اسلام .
2 مخالفت با دستورات خداوند در دورى از گناه .
3 كوتاهى در بجا آوردن شكر، حمد و سپاس نعمات بى كران الهى .

 

فهرست كامل دعاهاى صحيفه سجاديه

دعاى شماره 1: ستايش عزوجل
دعاى شماره 2: درود بر محمد و آل او
دعاى شماره 3: درود بر فرشتگان عرش
دعاى شماره 4: طلب رحمت بر پيروان پيغمبران
دعاى شماره 5: درباره خود و دوستانش
دعاى شماره 6: هنگام صبح و شام
دعاى شماره 7: در مهمات
دعاى شماره 8: در پناه جستن به خدا
دعاى شماره 9: در اشتياق
دعاى شماره 10: در التجاء به خداى تعالى
دعاى شماره 11: در طلب فرجام نيك
دعاى شماره 12: در اعتراف به گناه
دعاى شماره 13: در طلب حوائج
دعاى شماره 14: در شكوه از ظالمان
دعاى شماره 15: هنگام بيمارى
دعاى شماره 16: طلب عفو از گناهان
دعاى شماره 17: در رفع شر شيطان
دعاى شماره 18: در طلب دفع بليات
دعاى شماره 19: در طلب باران
دعاى شماره 20: در طلب اخلاق ستوده
دعاى شماره 21: هنگامى كه پيش آمدى او را غمگين مى ساخت .
دعاى شماره 22: هنگام سختى
دعاى شماره 23: در طلب عافيت
دعاى شماره 24: درباره پدر و مادر
دعاى شماره 25: درباره اولاد
دعاى شماره 26: درباره همسايگان و دوستان
دعاى شماره 27: درباره نگهبانان مرزها
دعاى شماره 28: در اظهار ترس از خدا
دعاى شماره 29: هنگامى كه روزى بر او تنگ مى شد.
دعاى شماره 30: در طلب يارى از خدا بر اداء دين .
دعاى شماره 31: در طلب توبه .
دعاى شماره 32: در نماز شب .
دعاى شماره 33: در طلب خير.
دعاى شماره 34: هنگامى كه مبتلايى را مى ديد يا بلايى به او رخ مى داد.
دعاى شماره 35: در بيان رضا به قضاء الهى .
دعاى شماره 36: هنگام شنيدن بانگ رعد.
دعاى شماره 37: در شكر گزارى حق تعالى .
دعاى شماره 38: در عذر خواهى .
دعاى شماره 39: در طلب عفو از گناهان .
دعاى شماره 40: هنگام ياد كردن مرگ .
دعاى شماره 41: در طلب پوشيدن عيب ها و محفوظ ماندن از آنها.
دعاى شماره 42: هنگام ختم قرآن .
دعاى شماره 43: هنگام نگاه كردن به ماه نو.
دعاى شماره 44: هنگام فرا رسيدن ماه مبارك رمضان .
دعاى شماره 45: در وداع ماه رمضان .
دعاى شماره 46: در عيد فطر و جمعه .
دعاى شماره 47: در عيد اضحى و جمعه .
دعاى شماره 48: در عيد اضحى و جمعه .
دعاى شماره 49: در دفع مكر دشمنان .
دعاى شماره 50: هنگام ترس .
دعاى شماره 51: در تضرع و زارى .
دعاى شماره 52: در اصرار بر طلب رحمت .
دعاى شماره 53: در مقام فروتنى در پيشگاه الهى .
دعاى شماره 54: در طلب رفع غم ها.