برنامه روزانه يك مسلمان

بخشى از دعاى شماره 6 از صحيفه سجاديه :
يك مسلمان بايد برنامه روزانه اش چنين باشد:
1- به كار بستن كار خير.
2- دورى از شر و گناه .
3- شكر نعمتها
4- پيروى از سنت هاى الهى .
5- پرهيز از بدعتها.
6- امر به معروف .
7- نهى از منكر.
8- طرفدارى از مكتب اسلام .
9- نكوهش باطل و مبارزه با آن .
10- يارى حق و گرامى داشتن آن .
11- ارشاد و راهنمايى گمراه .
12- معاونت ناتوان (يارى رساندن به ناتوان ).
13- فريادرسى مظلوم .
14- نهايت استفاده از وقت .


بخشى از دعاى شماره 8 از صحيفه سجاديه :
پناه ببريد به خداوند بزرگ از اخلاق ناستوده و كردارهاى ناپسنديده كه نام برده مى شود:
1- طغيان حرص .
2- تندى خشم .
3- غلبه حسد.
4- ضعف نيروى صبر.
5- كمى قناعت .
6- سوء خلق .
7- افراط در شهوت .
8- غلبه عصبيت .
9- پيروى هوس .
10- مخالفت با راه هدايت .
11- به خواب غفلت فرو رفتن .
12- اقدام بر تكلف .
13- برگزيدن باطل به جاى حق .
14- پافشارى بر گناه .
15- خرد شمردن معصيت .
16- بزرگ شمردن طاعت .
17- تفاخر توانگران .
18- تحقير نسبت به درويشان و بى چيزان و فقرا و مستمندان و مستضعفان .
19- كوتاهى در حق زيردستان .
20- ناسپاسى نسبت به كسى كه بر ما حقى داشته باشد.
21- كمك به ستمگر و ظالم .
22- خوار كردن ستمديده و مظلوم .
23- خواستن چيزى كه مى دانيم حق و حقيقت نيست .
24- سخن گفتن و اظهار نظر كردن از روى بى اطلاعى .
25- داشتن قصد خيانت نسبت به همنوعان .
26- خودپسندى در اعمال .
27- داشتن آرزوهاى دراز.
28- داشتن باطن بد و شر.
29- كوچك شمردن گناه خرد.
30- اسراف كردن .


درباره نفس

بخشى از دعاى شماره 9 از صحيفه سجاديه :
نفس انسان ، جز در آنجا كه خداوند توفيق دهد، گزيننده باطل است .
بخشى از دعاى شماره 9 از صحيفه سجاديه :
انسان از ضعف آفريده شده و بنياد او بر سستى قرار داده شده و آفرينش ‍ او از آبى بى ارزش آغاز شده است ؛ پس بشر را هيچ جنبشى نيست ، مگر به نيروى خداى على و عظيم و يارى قادر متعال .
بخشى از دعاى شماره 9 از صحيفه سجاديه :
نفس انسان ، جز در آنجا كه خداوند رحم كند و توفيق طاعت و عبادت بدهد، فرمان دهنده به كار بد و ناپسند است .

درباره توبه

بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
خداوند امور فاسد بندگانش را از راه توبه اصلاح مى كند.
بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
به خدا پناه ببريد. توبه كنيد.
براى خداوند درگذشتن از گناهان بزرگ دشوار نيست . عفو خداوند از معصيت بزرگ ما، عظيم تر است .
بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
عفو خداوند از انتقامش فزونتر، و خشنودى او از خشمش بيشتر است .
بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
محبوب ترين بندگان نزد خداوند كسى است كه نافرمانى و سركشى را فرو گذارد.
بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
به خداوند پناه بريد، از اينكه سركشى اوامر الهى را بكنيد و اصرار در گناه نمائيد.
بخشى از دعاى شماره 31 از صحيفه سجاديه :
خداوند توبه كنندگان را دوست دارد، توبه آنها را و از گناهان آنها در مى گذرد.
بخشى از دعاى شماره 31 از صحيفه سجاديه :
پيمان توبه اينست كه به آنچه ناپسند خداست ، باز نگرديد و كارى كه پيش خدا نكوهيده است ، انجام ندهيد و از همه گناهان دورى كنيد.
بخشى از دعاى شماره 38 از صحيفه سجاديه :
اگر در حضور شما به مظلومى ستم شده باشد و شما او را يارى نكرده باشيد، بايد به پيشگاه خدا توبه كنيد و طلب عفو و مغفرت نمائيد.

درباره رزق و روزى

بخشى از دعاى شماره 16 از صحيفه سجاديه :
خداوند هر كس را كه پس از توكل به او، درباره فقرش شكايت به درگاه رزاق عظيم بنمايد، بى نياز مى كند.
بخشى از دعاى شماره 16 از صحيفه سجاديه :
خداوند آن كس را كه جز او رزاقى نمى شناسد، نااميد نمى كند.
بخشى از دعاى شماره 16 از صحيفه سجاديه :
به وسيله رزقى كه خداوند به شما عطا كرده است ، معصيت هاى او را انجام ندهيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
از روزى خواران خدا، طلب روزى نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 29 از صحيفه سجاديه :
در روزى هايتان نسبت به خدا سوء ظن نداشته باشيد.
بخشى از دعاى شماره 52 از صحيفه سجاديه :
خوارترين افراد در نزد خدا كسى است كه روزى اش را از خدا بگيرد و غير خدا را عبادت و بندگى كند.

شيطان

بخشى از دعاى شماره 17 از صحيفه سجاديه :
پناه ببريد به خدا از وسوسه هاى شيطان ، از مكرهاى او و از اينكه به هوسهاى باطلى كه او در دل شما افكنده ، اعتماد كنيد.
پناه ببريد به خدا از شر شيطان رجيم ، از اينكه فريب وعده هاى و دامهايش را بخوريد.
بخشى از دعاى شماره 17 از صحيفه سجاديه :
خداوند به وسيله عبادت ، شيطان را از انسان دور مى كند و به وسيله عشق به خدا، شيطان را به ذلت و خوارى مى افكند.
خداوند ميان بنده عاشق و شيطان حجابى قرار مى دهد كه هيچ گاه شيطان نمى تواند آن را بدرد.
بخشى از دعاى شماره 25 از صحيفه سجاديه :
چون به كار زشت رو آوريد، شيطان شما را شجاع مى كند و چون به كار شايسته رو آوريد، شيطان شما را از انجام آن كار باز مى دارد. پس پناه ببريد به خدا از شر شيطان
بخشى از دعاى شماره 23 از صحيفه سجاديه :
از شر شيطان ، از غوغاى عوام ، از زخم چشم حسود و بخيل ، و از شر هر شيطان سركش و جبار و از شر سلطان ستمكار و از شر هر ناتوان و توانا، و از شر هر بلند پايه و فرومايه ، و از شر هر خرد و بزرگ به خداوند تبارك و تعالى پناه ببريد.

خود پسندى

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
عبادت خود را با خود پسندى تباه نكنيد.

غيبت

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
با كسى كه غيبت شما را كرده ، به وسيله ذكر خير جوابش را بدهيد.

وظائف يك مسلمان

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
وظائف يك مسلمان :
عدل گستر باشيد.
خشم خود را فرو خوريد.
فتنه ها و خصومت را خاموش كنيد.
پراكندگان را دور هم جمع كنيد و مايه الفت و آشتى آنها شويد.
نيكى هاى مؤ منين را فاش كنيد و عيب هاى آنها را بپوشانيد.
نرم خويى و فروتنى را پيشه خود سازيد.
خوش رفتارى ، سنگينى و وقار را مرام خود قرار دهيد.
با مردم با حسن معاشرت رفتار كنيد.
براى رسيدن به فضيلت مسابقه بگذاريد و سعى كنيد از ديگران سبقت بگيريد.

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
نسبت به مردم سرزنش و خرده گيرى نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
حتى درباره افراد نااهل هم ترك احسان نكنيد، شايد احسان شما باعث هدايت او شود.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
حق را بگوئيد، هر چند برايتان دشوار باشد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار خير خودتان را اندك بشماريد و آن را بزرگ نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار بد و ضعف ها و گناهان خود را در گفتار و كردار بزرگ شماريد و آنها را كوچك نگيريد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
با كسى كه از خدا جدا شده ، دوستى نكنيد و از كسى كه با خداست دورى و قطع رابطه نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 38 از صحيفه سجاديه :
وظيفه مسلمان اينست كه عيب برادر يا خواهر مؤ من خود را بپوشاند.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
طورى رفتار كنيد كه دشمنتان از ظلم و جور شما احساس ايمنى كند و دوستتان از اينكه بتواند شما را از حق منحرف و به هوى نفس خودش ‍ متمايل كند، نااميد گردد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
با دوستان خدا و كسانى كه اهل طاعت و بندگى خدا هستند، انس و الفت بگيريد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
كارهاى نيك را از روى شوق انجام دهيد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
چيزى را كه خدا دشمن مى دارد، دوست نگيريد و با آنچه كه موجب خشنودى خداست ، دشمنى نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
به هر اندازه اى كه پيش مردم بزرگ مى شويد، پيش نفس تان ، خود را كوچك كنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
با كسى كه با شما غش و دغل كند، با نصيحت و اخلاص برخورد كنيد و با كسى كه از شما دورى كند، با نيكويى برخورد كنيد و با كسى كه از شما ببرد، با پيوستن مقابله كنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار نيك خود را با منت گذاشتن باطل نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
دست خود را براى خيررسانى به مردم روان كنيد.
بخشى از دعاى شماره 9 از صحيفه سجاديه :
رازهاى دل خود و حركات اعضاء و نگاه ها و زبانهاى خود را در امورى قرار دهيد كه موجب ثواب الهى و پاداش دنيا و آخرت باشد.

فروتنى براى سرمايه داران

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر به واسطه فقر، براى سرمايه داران فروتنى كنيد، گرفتار خوارى و بى اعتنايى از جانب خدا مى شويد.

ترس از ديگران

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر به خاطر ترس ، نزد ديگران تضرع و زارى كنيد، خداوند شما را خوار و ذليل مى كند.
بخشى از دعاى شماره 54 از صحيفه سجاديه :
بخاطر ترس از بندگان ضعيف خدا، دين و آئين الهى را ترك نكنيد.

احتياج

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر محتاج شديد،از هيچ كس جز خداوند كمك نخواهيد.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
در حال رفاه و تندرستى خدا را همانگونه بخوانيد كه در حال بيمارى و فقر و احتياج مى خوانيد.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
به كسى كه خود محتاج عطاى خداست ، رو نيندازيد.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
در خواست و خواهش محتاجى از محتاج ديگر، دليل سفاعت راءى و گمراهى عقل اوست .

حسود و بيمارى حسادت

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
بيمارى حسادت را به وسيله تدبير بر ضد دشمنان خدا، درمان كنيد.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
دلهايتان را از حسد پاك كنيد، تا بر احدى از آفريدگان خدا به علت چيزى از فضل و احسان خدا، حسد نورزيد.
نسبت به نعمت هاى خدا، از جمله دين و دنيا، سلامتى و تقوى ، آسايش و وسعت رزق كه خدا به برخى از بندگانش عطا كرده ، حسد نورزيد و از خدا بخواهيد تا خدا بيشتر از آن را هم نصيب شما بكند.
بخشى از دعاى شماره 49 از صحيفه سجاديه :
حسود به عيب هايى كه در خودش وجود دارد، به ديگران تهمت و نيش ‍ زبان و طعنه مى زند.

درباره پدر و مادر

بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
از پدر و مادر بترسيد، مثل ترسى كه از پادشاه ستمكار داريد و با آنها خوش رفتارى كنيد، مثل خوش رفتارى مادر با شما.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
فرمانبردار پدر و مادرتان باشيد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
آرزوهاى پدر و مادرتان را بر آرزوهاى خودتان ترجيح دهيد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
نيكى پدر و مادر نسبت به خودتان را زياد بشماريد و نيكى خودتان را نسبت به پدر و مادرتان كم بشماريد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
با صداى بلند با پدر و مادرتان سخن نگوئيد.
با پدر و مادرتان مهربان باشيد.
با پدر و مادرتان سازگار باشيد.
خلق و خويتان را نسبت به پدر و مادرتان نرم بسازيد.

درباره حاجت و حاجتمندان

بخشى از دعاى شماره 12 از صحيفه سجاديه :
اى حاجتمندان !
بدانيد كه براى حوائجتان جز در خانه خداوند، محل طلبيدنى نيست و براى گناهانتان غير از خداوند، آمرزنده اى نيست .
بخشى از دعاى شماره 13 از صحيفه سجاديه :
خداوند آخرين مقصد آرزوهاست .او نعمت هايش را به بها نمى دهد و به بهانه ميدهد. خداوند كريم و بخشنده و مهربان ، عطاهايش را به كدورت منت نمى آلايد.
خداوند كسى است كه به وسيله او از خلق مى توان بى نياز شد، ولى هيچ گاه از او نمى توان بى نياز شد.
بخشى از دعاى شماره 13 از صحيفه سجاديه :
به سوى خدا برويد.
فقط از خدا درخواست رفع نيازها و احتياجات و گرفتاريهايتان را بنمائيد.
مسئلت هاى شما (هر قدر هم فراوان باشد) گنج هاى خدا را خالى نمى كند.
بخشى از دعاى شماره 13 از صحيفه سجاديه :
براى برآورده شدن حاجتتان و رفع فقر و گرفتارى به هيچ وسيله اى جز خداى تبارك و تعالى پناه نبريد.
جايگاه طلب حاجت و راه رفع گرفتارى و فقر، پناه بردن و مسئلت نمودن از درگاه بارى تعالى است .
بخشى از دعاى شماره 13 از صحيفه سجاديه :
هر كس حاجت خود را به يكى از بندگان محتاج و فقير خداوند بگويد، يا او را بجاى خدا وسيله بر آمدن حاجت يا حاجتهايش قرار دهد، خود را در معرض نوميدى و زيان قرار داده و نمى تواند انتظار احسان از جانب خداوند براى خودش را داشته باشد.
بخشى از دعاى شماره 13 از صحيفه سجاديه :
حاجت خود را به كسانى كه خودشان حاجتشان را نزد خدا مى برند و بى نياز از خدا نيستند، نبريد.
حاجت خود را به كسى بگوئيد كه همه محتاجان و نيازمندان حاجتشان را به او مى گويند و او برآورنده حاجت همه مستمندان و محتاجان و حاجتمندان است .
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
اگر خدا شما را تنها بگذارد، هيچ كس نمى تواند شما را يارى كند.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
كسى كه به وسيله غير خدا عزت طلب كند، خوار و ذليل مى شود.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
كسى كه به وسيله غير خدا، ثروت طلب كند، فقيرتر مى شود.
بخشى از دعاى شماره 38 از صحيفه سجاديه :
برآوردن حاجت فقير را بر حاجت خودتان ترجيح دهيد.
بخشى از دعاى شماره 46 از صحيفه سجاديه :
كسى كه به درگاه غير خدا رو كند، تباه مى شود.
بخشى از دعاى شماره 46 از صحيفه سجاديه :
كسى كه به سوى غير خدا، كوچ كند، نااميد مى شود.
بخشى از دعاى شماره 46 از صحيفه سجاديه :
هر كس از غير خدا نعمت و روزى طلبد، دچار قحطى و فقر مى شود.
بخشى از دعاى شماره 51 از صحيفه سجاديه :
هر حاجتى كه داريد، از خدا بخواهيد و هر رازى كه داريد به خدا بسپاريد.

درباره حرص

بخشى از دعاى شماره 14 از صحيفه سجاديه :
از خواهش بد و آزمندى اهل حرص ، به خدا پناه ببريد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
از خداوند طلب كنيد تا زندگيتان ساده و آرام باشد. زندگيتان را به مشقت دائم و رنج روزافزون براى حرص و مال دنيا مبدل نكنيد.

بركت دارايى

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
خداوند دارايى مؤ من را به وسيله بركت افزون مى كند.

درباره قرآن

بخشى از دعاى شماره 42 از صحيفه سجاديه :
به وسيله قرآن ، بار گناهان خود را كم كنيد، و خوش خلقى و خوش خويى را براى خود كسب كنيد.
بخشى از دعاى شماره 42 از صحيفه سجاديه :
به نور قرآن ، روشنى دل و جان بگيريد.
بخشى از دعاى شماره 42 از صحيفه سجاديه :
قرآن بخوانيد تا در تاريكيهاى زندگى ، مونس و همدم داشته باشيد و از فسادها و خطرات و وسوسه هاى شيطان در امان بمانيد و از رفتن به سوى گناه در سلامت باشيد.
بخشى از دعاى شماره 42 از صحيفه سجاديه :
قرآن بخوانيد تا زبان و ساير اعضاى بدنتان به گناه آلوده نشود.
بخشى از دعاى شماره 42 از صحيفه سجاديه :
خداوند به وسيله قرآن ، فقر شما را جبران و فراخى در زندگانى و رفاه و وسعت رزق به شما عطا مى كند.

ماه مبارك رمضان

بخشى از دعاى شماره 44 از صحيفه سجاديه :
ماه رمضان ، ماه روزه ، ماه اسلام ، ماه پاكيزگى ، ماه آزمايش و تصفيه ، ماه بپاخاستن براى نماز است .
بخشى از دعاى شماره 44 از صحيفه سجاديه :
در شب قدر، فرشتگان و روح ، به فرمان پروردگار متعال با قضاى تغيير ناپذير، براى هر امرى از رزق و اجل و امور ديگر فرود مى آيند.
بخشى از دعاى شماره 44 از صحيفه سجاديه :
در ماه مبارك رمضان ، به وسيله احسان و نيكى به خويشان خود نزديك شويد و با انعام و بخشش به همسايگان خود رسيدگى كنيد.
اموالتان را پاكيزه و پيراسته كنيد.
زكات اموالتان را بپردازيد و با كسى كه با شما قهر كرده ، آشتى كنيد.
بخشى از دعاى شماره 45 از صحيفه سجاديه :
ماه مبارك رمضان ، زداينده گناهان و پوشنده عيب هاست .

درباره اميد

بخشى از دعاى شماره 54 از صحيفه سجاديه :
اميد و اعتمادتان در همه كارها به خداى تبارك و تعالى باشد.
بخشى از دعاى شماره 48 از صحيفه سجاديه :
در كار دنيا و آخرت خود به كسى اميد نداشته باشيد، جز خدا.