قيام و انقلاب مهدی ( عج ) از ديدگاه فلسفه تاريخ

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سيزدهم : 12 ارديبهشت 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )